public:terminalhandbok:struktur

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav til struktur og oppbygging av Terminalhåndboken

1. Formål

Formålet med dette dokumentet er å beskrive de krav som settes for struktur og oppbygging av terminalhåndboken, herunder kapittelinndeling, nivåinndeling og dokumentinndeling.

2. Omfang og avgrensning

Kravene gjelder for alle som har fått tildelt roller eller ansvar i forbindelse endringer,oppdateringer og korrigeringer av Terminalhåndboken.

2. Struktur og oppbygging

2.1. Roller og ansvar

Oversikt over roller og ansvar for oppdatering og vedlikehold av Terminalhåndboken.

  • Systemeier har det overordnende ansvaret for publisering og strategisk utvikling av Terminalhåndboken. Systemeier er terminalleder i Godstrafikk.
  • Administrator utøver systemansvaret på vegne av systemeier.
  • Fagkoordinator er ansvarlig for dokumentsamlingens faglige struktur og utforming, og den praktiske koordineringen og publiseringen av dokumentene.
  • Informasjonsansvarlig har ansvar for det faglige innholdet i dokumentet, og å godkjenne endringer i krav.

Seksjon Godstrafikk skal være en pådriver for utviklingen av Terminalhåndboken, slik at den til enhver tid er oppdatert og mest mulig brukertilpasset.


2.2 Kapittelinndeling

Terminalhåndboken består av tre kapitler:

Kapittel 1. Drift og logistikk: Dette kapitlet inneholder informasjon om krav som stilles til aktører når det kommer til drift og logistikk på godsterminalene.

Kapittel 2. Sikkerhet: Dette kapitlet inneholder sikkerhetsmessige krav som stilles til personer som skal oppholde seg på godsterminalene og aktører som skal drive virksomhet på godsterminalen.

Kapittel 3. Godsterminaler: Dette kapitlet inneholder informasjon om hver enkelt terminal. Man finner blant annet informasjon om: Lokalitet, adresse, kapasitetsfordeling, utforming, antall operatører og spesifikke sikkerhetskrav som ikke er dekt i kapittel 1. og 2.


3.2 Nivåinndeling

Terminalhåndboken består av tre nivåer:

Nivå 1. Lov- og forskriftskrav: Sikkerhetskravene som stilles i Terminalhåndboken bygger på lover og forskrifter. Terminaloperatørene er selv ansvarlige for å ha en oversikt over lover og forskrifter som er gjeldende for deres virksomhet. Lov- og forskriftskrav som referes til i Terminalhåndboken, omfatter derfor ikke alle myndighetskrav som stilles til virksomheter som operer på godsterminalene.

Nivå 2. Krav fra Bane NOR: Bane NOR stiller krav som går utover det som er forankret i lovverk og forskrifter. Disse kravene er blant annet forankret i risikovurderinger som er utført av Bane NOR.

Nivå 3. Informasjon og veiledning: Deler av Terminalhåndboken inneholder informasjon som kan være nyttig for terminaloperatørene og andre brukere av terminalen.


2.3 Dokumenttyper

Dokumenttypene som man finner i Terminalhåndboken er følgende:

◾ Krav: krav til utførelse av funksjoner og oppgaver.

◾ Veiledning: beskrivelse av prosesser og fremgangsmåter uten angivelse av krav.

◾ Bruksanvisning: fremgangsmåte for håndtering av utstyr.

◾ Lister og kort: sjekklister, aksjonskort, varslingslister, beredskapskort, tiltakskort, søknadskjemaer m.m.

Kravdokumenter skal i hovedsak inneholde krav, men kan også inneholde elementer av veiledende tekst for å sikre sammenheng og forståelse. Veiledninger og bruksanvisninger skal ikke inneholde kravformuleringer.

Kun dokumenter som er klassifisert som «Åpen» skal publiseres i Terminalhåndboken. Terminalhåndboken er ikke godkjent for å oppbevare sensitive dokumenter.


2.4 Tekniske innstillinger

Terminalhåndboken skal ha følgende tekniske innstillinger:

  • Søkermotor skal være deaktivert.
  • Historikk skal være deaktivert.
  • Mediefiler skal være deaktivert
  • Index skal være deaktivert.
/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/terminalhandbok/struktur.txt · Sist endret: 2019/03/27 08:51 av stian_kristoffer_olsen