public:teknisk:kamera

Rutiner for kameraovervåkning på Bane NORs godsterminaler

1. Formål

Formålet med dokumentet er å beskrive funksjon, formål og dimensjonering av kameraovervåkning på Bane NORs godsterminaler.

2. Omfang og avgrensning

Dokumentet beskriver rutiner og krav for etablering av kameraovervåkning ved lastegater, depotområder, tilhørende veinett og perimetersikring på Bane NORs godsterminaler.

Krav til etablering av kameraer i spor er regulert av Teknisk regelverk og tilhørende rutiner, og er derfor ikke omfattet av disse rutinene.

3. Utførelse av kameraovervåkning

Juridisk grunnlag for kameraovervåkning: Kameraovervåkning er i utgangspunktet forbudt ved lov, med mindre handlingen omfattes av personopplysningslovens regler om tillatt overvåkning.

Funksjonsmål: Kameraovervåkning på terminalene har som utgangspunkt i å ivareta sikkerheten på terminalene, samt forebygge tilsiktede uønskede handlinger.

Dimensjonering: Antall kamera og hvilke arealer som ønskes overvåket, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Etablering: Ved etablering av kameraovervåkning på en terminal, så skal dette rapporteres til Datatilsynet, før kameraovervåkning iverksettes. Brukere har ikke tillatelse til å sette opp utstyr for overvåkning uten Bane NORs godkjennelse. Skjult overvåking er ikke tillatt under noen omstendigheter.

Juridisk vurdering: I saker som vedrører kameraovervåkning skal Bane NORs juridiske enhet kontaktes for vurdering av om tiltaket er lovlig. Iverksettelse av eventuell kameraovervåkning skal klareres slik at kameraovervåkning oppfyller lovgitte krav.

Skilting: All overvåking skal varsles tydelig, slik at alle som overvåkes er klar over at den skjer. Skiltene bør ha en størrelse og plassering som gjør dem lette å se. Man skal være klar over at området er overvåket. Dersom kameraovervåkingen omfatter lydopptak, skal dette også opplyses om. Det skal gå fram av informasjonen hvem som er ansvarlig for overvåkingen, og hvilken type overvåking det er snakk om.

4. Kilder

Datatilsynet - Kameraovervåkning

public/teknisk/kamera.txt · Sist endret: 2020/03/24 16:33 av stian_kristoffer_olsen