public:sikkerhet:vernerunder

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Sjekkliste for vernerunder på Bane NORs godsterminaler

1. Formål

Formålet med sjekklisten er å gi en oversikt over hva som bør kontrolleres når det gjennomføres vernerunder på Bane NORs godsterminaler.

2. Omfang og avgrensning

Dokumentet gjelder for kontroll av HMS på Bane NORs godsterminaler.

Bane NOR har kartunderlag skal gjennomgås og oppdateres for hver enkelt terminal når det gjennomføres vernerunder. Disse kartunderlagene må benyttes sammen med denne sjekklisten.

3. Sjekkliste

Sjekkliste
Navn på godsterminal
Navn på leder
Dato
Deltakere
Kommentarer
Objekt/sjekkpunkt Kontrollspørsmål Observasjon/avvik Tiltaksansvarlig Oppfølgingsansvarlig
Porter Er portene funksjonelle? Er portene tegnet inn på terminalkartet?
Bommer Er bommen funksjonell? Er bommene tegnet inn på terminalkartet?
Gjerder Er hull eller skader på gjerdene rundt terminalen? Er gjerdene tegnet inn på terminalkartet?
Skilt Er terminalen hensiktsmessig skiltet? Er det noen skilt som mangler?
Beredskapscontainer Sjekk innholdsliste i container. Er det noe innhold som mangler?
Asfalt Er det slitasje eller hull i asfalt?
Kummer og sluk Er det tegn til at kummer synker? Er sluk tette?
Belysning Er belysningen tilstrekkelig på terminalen?
Farlig avfall Hvilken type farlig avfall finner man på terminalen? Blir avfall levert til godkjent leverandør? Er det etablert område for oppbevaring av farlig avfall? Er området tegnet inn på terminalkartet?
Vindpølser Er alle kjent med lokaliseringen av pølsene? Er vindpølsene tegnet inn på terminalkartet?
Vegetasjon Sjekk at vegetasjon ikke er til hinder for kameraovervåkning, eller gir mulighet for å klatre over gjerdene
Oljeutskiller Er det etablert skriftlig avtale for kontroll av tank? Tømmes tanken 1. gang i året? Leveres avfallet til godkjent mottak?
Brannvernansvarlig Er det utpekt en person som har brannvernansvaret for bygget/objektet?
Brannøvelser Blir det avhold brannøvelser i bygget?
Særskilt brannobjekt Er terminalen kategorisert som særskilt brannobjekt?
Dieseltank Er det avklart hvem som er eieren av dieseltanken? Er dieseltanken tegnet inn på terminalkartet? Foreligger det en risikovurdering av dieseltank? Er sikkerhetsdatablad tilgjengelig?
Hjertestarter Følgende skal sjekkes:

Den generelle tilstanden på hjertestarter og utstyret.
At statusindikator blinker grønt eller viser at maskinen er «rescue ready».
Kjør en manuell selvtest.
Er det behov for nye elektroder? Disse må erstattes etter bruk.
Noter følgende hvis det er anskaffet ny hjertestarter:

Utløpsdato for elektroder
Modell
Produsent
Serienummer/ID-nummer
Koblingspunkter for brannslanger Er koblingspunkter for brannslanger kartlagt?
Møteplass Er det etablert møteplass? Kjenner alle til møteplassen? Er møteplass skiltet? Er møteplass tegnet inn på terminalkartet.
Akutt utslipp Har det forekommet akutt utslipp på terminalen? Tegn inn området hvor akutt utslipp har forekommet på terminalkartet
Vaskeplass Er det etablert vakseplass på terminalen? Er vaskeplass tilkoblet oljeutskiller? Er vaskeplass markert på terminalkartet?
Oppmerking Er asfalt tilstrekkelig merket? Er det etablert en sikkerhetslinje på terminalen? Hva er avstanden fra sikkerhetslinjen (fra nærmeste skinne).
Ryddighet Er området ryddig og oversiktlig? Er det objekter som sperrer beredskapsportene?
Overnatting Forekommer det overnatting på terminalen. Hvor finner denne overnattingen sted?
Farlig gods Oppbevares det farlig gods i mer enn 24 timer inne på godsterminalen?
Spor Hvordan er tilstanden på sporene?
Sporveksler
Endebutt
Overganger Er planoverganger skiltet?
Signaler
Eventuelle andre opplysninger

4. Registrering

Funn fra vernerunden skal overføres til STY- dokument 601694 og sendes inn til Synergienheten.

Kilder

STY-601689 «Gjennomføring av vernerunder i Bane NOR»

STY-601694 «Verneprotokoll med tiltak etter vernerunde»

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/sikkerhet/vernerunder.txt · Sist endret: 2020/07/28 10:50 av stian_kristoffer_olsen