public:sikkerhet:sjekkliste:tankanlegg

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Vurderingsskjema for utplassering av tankanlegg ved Bane NORs godsterminaler

1. Formål

Formålet med vurderingsskjemaet er å kartlegge risikoforholdene ved utplassering av nye tankanlegg på Bane NORs godsterminaler.

2. Omfang og avgrensning

Skjemaet er begrenset til Bane NORs tankanlegg på godsterminalene.

3. Sjekkliste

Vurderingsskjema for utplassering av tankanlegg ved Bane NORs godsterminaler
Sjekkpunkter Beskrivelse og akseptkriterier J/N Kommentarer
Brannfare Er tank merket med flammemerke?
Miljøfare Er tank merket med fareklasse eller beskrivelse av innhold?
Produktkvalitet Er tank merket med produktkvalitetsmerke?
Merking av tank med antenning forbudt Er tank merket med antenning forbudt/bruk av åpen ild forbudt?
Stoffkartotek Har terminaloperatør mottatt sikkerhetsdatablad for stoffet som skal oppbevares i tanken?
Tanken bør plassers slik at den utgjør en minimal risiko for påvirkning av ytre miljø ved utslipp av farlig stoff
Oppsett av dieseltank Dieseltank bør plasserer slik at det er enkelt å vedlikeholde tanken
Negativ påvirkning på verdifull naturmiljø, fremmede arter eller nærmiljø. Har etablering av dieseltank negativ påvirkning på verdifull naturmiljø og arter?
Angi avstand til kumlokk, avløpsnett/ledningsnett Bør plasseres 4 meter fra kumlokk, avløp, grøntområder etc.
Angi avstand til bekker vann, sjø, myr våtmark, vassdrag, og andre våtmarksområder. Tank bør plasseres 10 meter fra bekk, vann sjø, myr våtmark, vassdrag etc.
Spill av diesel Har det forekommet spill av diesel på terminalområdet? Hvis ja, hvor ofte forekommer det?
Miljøstasjon Er det etablert miljøstasjon/lagerrom på terminalen for å lagre avfall fra oljesøl? Sett kryss på kartet
Sikring mot påkjørsel Er tank sikret med betongelementer?
Sikring mot påkjørsel Er betongelementene eller tank synlighetsmerket? Merking skal være lysreflekterende.
Bruk av tank Er det etablert instrukser for bruk av tank? Henger disse instruksene på tanken?
Belysning Er det god belysning i området hvor tanken skal plasseres?
Trafikkavvikling Plassering av dieseltanken må være av en slik art at risikoen for blokkering av innkjøring/utkjøring ved utslipp er minimal. Plasseringen skal også minimere risikoen for påkjørsel.
Absorberingsmidler Er absorberingsmidler tilgjengelig for å kunne fange opp spillolje?
Fundamentering Beskriv fundamentering tanken skal plasseres på (jord, grus eller asfalt?).
Fundamentering Fundamentering skal være bæredyktig, telefritt, fri for vegetasjon og området skal ikke kunne samle opp vann.
Tanken bør plasseres slik at den utgjør minimal risiko for gods, farlig gods, verneverdige bygg, trafikk, infrastruktur etc. ved en eventuell antennelse.
Kulturminner Eksisterer det minnesmerker eller verneverdige bygg i området? NB! Togstasjoner kan være omfattet av lov om kulturvern. Minimum 5 meter avstand (lovkrav).
Vurder avstanden til farlig gods, farlig stoff, brennbart materiale, eller aktiviteter som kan medføre antenning av stoffer. Er det minimum 5 meter avstand til farlig gods, eller annet farlig stoff (som for eksempel spillolje, nabotank, fatlager etc.
Vurder avstanden til dør, vindu, ventilasjonsåpning, kjellergang, nabogrenser og offentlige ferdselslinjer. Er det minimum 5 meter avstand til dør, vindu, ventilasjonsåpning, kjellernedgang, nabogrenser og offentlige ferdselslinjer, togskinner og parkeringsplass?
Vurder avstand til elektrisk anlegg Anbefalt avstand til elektrisk anlegg er 15 meter.
Registrering av informasjon
Informere brannvesenet om etablering av ny tankanlegg. Brannvesenet skal informeres om hvor tanken er etablert og volumet på dieseltanken.
Nabovarsel Er det noen andre nabovirksomheter på terminalområdet som håndterer farlig stoff? Hva er avstanden? Er disse informert om etableringen av ny tankanlegg?
Registreringsskjema for oljetanker i Bane NOR Fyll ut registreringsskjema for oljetanker.
Ta bilde av tank etter utplassering og merk av plasseringen på kart. Ta bilder av tanken: fra alle fire hjørner, grunnen tanken er plassert på, flammemerket/miljømerket og betongelementene.
Viljeshandlinger i form av innbrudd, hærverk & uvedkommende.
Uvedkommende, hærverk og innbrudd på terminalen. Er terminalen plaget med at uvedkommende befinner seg på området eller at det til tider skjer innbrudd?
Sikringsbarrierer Er det etablert sikringsbarrierer på terminalen for å forhindre at uvedkommende får tilgang til dieseltank. Er påfyllingspistol sikret med lås eller kortsystem?

Kilder:

DSB. Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Publisert september 2010 , sist oppdatert mars 2017 Ansvarlig avdeling: Næringsliv, produkter og farlige stoffer Klikk her for å få tilgang til veileder

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Del 5. Visse forurensende komponenter til vann og grunnvann. Kapittel 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/sikkerhet/sjekkliste/tankanlegg.txt · Sist endret: 2019/03/07 14:57 av stian_kristoffer_olsen