public:sikkerhet:container

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Beredskapsutstyr

På denne siden finner du informasjon om beredskapsutstyr som Bane NOR har etablert på godsterminalen og de kravene vi stiller til bruk og vedlikehold av utstyret. Utstyret som terminaloperatørene selv er eiere av, er ikke listet opp i Terminalhåndboken.

Beredskapscontainere

Bane NOR har utplassert totalt 17. beredskapscontainere fordelt på de ulike godsterminalene. Ved de større godsterminalene er det utplassert to containere. Dette gjelder Alnabru, Ganddal, Nygårdstangen, Brattøra og Narvik.

Formålet med beredskapscontainere er å redusere konsekvensene ved akutt utslipp av oljeprodukter.

Krav fra Bane NOR

Fjerning av innhold i container skal dokumenteres på et skjema som er hengt opp inne i container. Det skal også sendes synergimelding til Bane NOR.

Innholdet skal kontrolleres når det gjennomføres vernerunder.

Terminaloperatør kan gjennom synergi, vernerunder, driftsmøter eller terminalhåndbok, melde ifra hvis det er behov for å justere innholdet i container.

Det er krav om at beredskapscontainer skal være låst for å forhindre tyveri og hærverk.

Beredskapscontainer kan benyttes av terminaloperatør i forbindelse med beredskapsøvelser.

En del av innholdet i beredskapscontainerne tåler ikke kulde. Derfor skal beredskapscontainerne være tilkoblet strøm i vinterperioden.

Innholdsliste for beredskapscontainer

Innholdsliste for beredskapscontainer.

Denne versjonen skal lamineres og henges opp inne i beredskapscontainerne.

Brukte brannslukningsapparater og absorberingsmidler er kategorisert som farlig avfall. Terminaloperatør er selv ansvarlig for å håndtere eventuelt avfall fra bruk av beredskapscontainer.

Følgende produkter vil ikke bli erstattet av Bane NOR etter bruk:

  • Ark HD oil.

Hjertestartere

Det er utplassert totalt 17. hjertestartere på godsterminalene som kan benyttes av alle aktører.

Terminaloperatørene skal ved behov etablere rutiner for sjekk og vedlikehold av hjertestarter. Hjertestarter skal kontrolleres når det gjennomføres vernerunder på godsterminalene.

Batteritiden på hjertestarterne har en levetid på 6-7 år. Bane NOR gikk til anskaffelse av hjertestartere i 2016.

Vindpølser

Det er etabler vindpølser på godsterminalene som indikerer vindretning og vindstyrke.

Vindretningen er den motsatte av den retningen som vindpølsen peker, så hvis vindpølsen peker mot nord, blåser vinden fra syd.

Vindstyrken kan tydes ved å se hvordan vindpølsen ligger i forhold til stangen den er festet til. Vannrett vindpølse indikerer sterk vind. Ved svak eller flau vind henger vindpølsen ned.

Vindpølser kan benyttes til å indikere vindretningen ved et eventuelt utslipp av farlig gods til luft. Denne informasjonen kan er viktig å videreformidle til nødetatene, og når man skal vurdere evakueringsrute og benyttelse av fast oppmøteplass.

Plassering av vindpølser vurderes ut ifra synbarheten på terminal etter samråd med operatør.

Beredskapsortalen

I beredskapsportalen er all beredskapsdokumentasjon i Bane NOR samlet.

Det ligger informasjon i Beredskapsportalen som kan være nyttig for terminaloperatør å kjenne til når man skal utarbeide beredskapslaner for sin virksomhet. Men all informasjon om krav til beredskapsplaner, varsling og rutiner er kun listet opp i Terminalhåndboken.

Hensikten med Beredskapsportalen

Beredskapsportalen er utarbeidet for

  • Bane NORs personell
  • Jernbaneforetak
  • Brann og redningsetater

Beredskapsportalen gir oversikt over beredskapen i Bane NOR og skal legge til rette for

  • god beredskapshåndtering
  • koordinering og samhandling mellom aktørene
  • størst mulig forutsigbarhet om Bane NORs agering ved beredskapssituasjoner

Passord

Beredskapsportalen er «passordbeskyttet, og lesetilgang» til portalen kan bestilles ved å sende kontaktinformasjon til beredskap@jbv.no, man vil da motta brukerID og passord.

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/sikkerhet/container.txt · Sist endret: 2020/02/10 11:28 av stian_kristoffer_olsen