public:drift:tanker

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav ved drift av tankanlegg

Lov- og forskriftskrav

Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier eller farlig avfall, har i henhold til forurensningsloven en plikt til å vise aktsomhet for å unngå at utslipp fører til vesentlige forurensningsmessige skader eller ulemper. Aktsomheten gjelder også med hensyn til valg av kjemikalier og produkter som anvendes i virksomheten.

Avfallforskriften - Forskrift om håndtering av farlig stoff -Forurensningsforskriften

Dieseltanker

Påfylling av drivstoff og vedlikehold på terminaloperatørens og/eller eventuelle underleverandørers/kunders utstyr, skal skje på dedikert og egnet område.

Ved fylling i eller tapping fra en tank skal det være fysiske barrierer som hindrer søl, f.eks. overfyllingsvern. Hver enkelt aktør er ansvarlig for å rydde opp spill som de selv har forårsaket.

Bane NOR drifter tre dieseltanker som er utplassert på Mo i Rana, Fauske og Alnabru. Det er etablert flere tanker inne på godsterminalene som eies og driftes av terminaloperatørene.

Oljeutskillere

Som en del av terminaloperatøs internkontrollsystem skal det foreligge rutiner for drift, kontroll og tømming av oljeutskiller. Internkontrollen bør som minimum inneholde informasjon om oljeutskillerens kapasitet, driftsrutiner, dokumentasjon for levert oljefase/slam og rutiner for prøvetaking av utgående vann.

Oljefasen er kategorisert som farlig avfall og skal hentes av godkjent innsamler, eller leveres til et godkjent mottak for farlig avfall. Oljefasen i oljeutskilleren må fjernes jevnlig. Behovet vil variere avhengig av hvor mye olje som samles opp i oljeutskilleren. Terminaloperatør skal ha rutiner for å kontrollere oljefasens tykkelse, og oljefasen skal fjernes minimum 1. gang per år.

En oljeutskiller er ikke konstruert for å rense annet enn oljeholdig avløpsvann. Andre kjemikalier og produkter som for eksempel avfettingsmidler, bremsevæske, lakk og løsemidler må sorteres ved kilden og leveres som farlig avfall.

Bane NOR eier oljeutskillere ved Alnabru, Brattøra og Bodø.

Avisningsanlegg

Det er etablert et avisningsanlegg ved Alnabru godsterminal som driftes og eies av Bane NOR. Brukerne av dette anlegget er jernbaneforetak.

Sikkerhetsdatablad

For informasjon om sikkerhetsdatablad, klikk her.

Risikoanalyser

Terminaloperatør er selv ansvarlig for å gjennomføre risikoanalyser for tanker man er eiere og brukere av, ref. forskrift om håndtering av farlig stoff. Klikk her for oversikt over risikoanalysene som Bane NOR er eiere av.

Offentlige veiledere

Miljødirektoratet. (2016). Veiledning til Tankforskriften

Miljødirektoratet. (2012). Veileder for oljeutskiller

Miljødirektoratet. (2013). Veileder for drift av oljeutskillere

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/drift/tanker.txt · Sist endret: 2020/07/21 10:41 av stian_kristoffer_olsen