public:drift:kjoremonster

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav til kjørende, kjøretøy, maskiner og utstyr

Lover og forskrifter som regulerer ferdsel med kjøretøy på terminalene

Jernbanelov, vegtrafikklov, førerkortforskrift og maskinførerforskrifter er regulerende for bruk av kjøretøy og maskiner ved norske godsterminaler. Eventuelle lokale regler, kjøremønster og detaljerte opplysninger om trafikk er nedfelt i terminalspesifikk del av denne håndboken.

Krav til ferdsel med kjøretøy

  • Den generelle fartsgrensen på godsterminalene er 30 km/t. Enkelte terminaler kan ha særskilte bestemmelser som avviker fra dette.
  • Kjøremønsteret på den enkelte terminal vil være spesifisert i opplysninger om den enkelte terminal.
  • Ved kollisjon og uhell skal alle involvert parter varsles. Bane NOR skal ha melding om alle uønskede hendelser.
  • Passering inn og ut av terminalen er regulert i "Bestemmelser for adgang til norske godsterminaler"
  • Henting og levering av gods er regulert i "Bestemmelser for adgang til norske godsterminaler"
  • Kjøretøy har vikeplikt for løftemaskiner
  • Fører skal til enhver tid ha oversikt over det som skjer rundt sitt kjøretøy. Sørg derfor for at speil på kjøretøyet er hele og rene.

Krav til drift og vedlikehold av utstyr

Terminalutstyr skal ha gul blinkende CE-merket varsellampe. Personkjøretøy kan bruke nødblinkelys hvis ikke varsellampe er montert. Utstyr skal merkes tydelig slik at terminaloperatør eller eier kan identifiseres. Alle laste- og lossemaskiner skal være utstyrt med toveis- kommunikasjon, slik at det er mulig å gi beskjeder vedrørende sikkerhet.

Terminaloperatørene er ansvarlig for at løfteutstyr er godkjent etter gjeldende regelverk. Utstyret skal være merket slik at terminaloperatør kan identifiseres. Terminaloperatørene er ansvarlig for at personell har nødvendig dokumentert kompetanse for de forskjellige operasjonene og kjøretøyene på terminalene. Terminaloperatøren er ansvarlig for utstyr som benyttes på terminal er vedlikeholdt iht. leverandørens anbefalinger for sikker drift. Bane NOR vil be terminaloperatør dokumentere rutiner og praksis med daglig kontroll av løfteutstyr for å hindre utslipp og skader. Terminaloperatør skal dokumentere at de har personell med kompetanse til å utføre vedlikehold på utstyr som skal brukes på terminalområdet.

Skader på lastenheter og vogner

Vogner med skader som kan medføre sikkerhetsrisiko blir ikke satt i trafikk. Lastenheter som kan medføre en sikkerhetsrisiko blir avvist av terminaloperatøren

Depot

Bestemmelser for bruk av depot er beskrevet for den enkelte terminal.

Laste- og losseområder

All laste- og losseaktivitet skal foregå i områder godkjent av Bane NOR. Dette gjelder alle type lastebærere. Nærmere informasjon og bestemmelser er beskrevet for den enkelte terminal.

Informasjon og skilt

Kjøretøy er pliktig til å følge skiltingen inne på terminalområdet.

Skilting og annen fastmontert informasjon skal være godkjent av Bane NOR før montasje.

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/drift/kjoremonster.txt · Sist endret: 2020/07/28 12:06 av stian_kristoffer_olsen