public:drift:adganskort

Søknad om adgangskort til Bane NORs godsterminaler

1. Formål

Formålet med dette dokumentet er å beskrive de kravene som stilles til den som skal søke om adgangskort til Bane NORs godsterminaler.

2. Omfang og avgrensning

Dette dokumentet omfatter to typer adgangskort:

 • Permanente adgangskort med bilde. Kortet gir adgang til godsterminaler og kan brukes som nøkkelkort.
 • Midlertidige adgangskort uten bilde.

Alle adgangskort som ikke har identifikasjon i form av bilde, er kun gyldig sammen med annen godkjent legitimasjon(pass, førerkort, bankkort med bilde.

Adgangskort utstedes av Bane NOR etter søknad fra ansvarlig søker.


3. Ansvarlig søker

Ansvarlig søker er foretak med gyldig Tilgangsavtale eller jernbaneforetak med avtale om sportilgang (AST). Personer som har oppdrag gjennom engasjement/serviceoppdrag ved godsterminal, må søke adgangskort via oppdragsgiver.

Ansvarlig søkers ansvar og plikter

 • Alle krav for å inneha kort er oppfylt
 • Personopplysningene er korrekte
 • Kontroll på hvilke personer som har adgangskort til enhver tid
 • Gi beskjed om kort som skal sperres
 • Inndra kort ved avslutning av arbeidsforhold eller avslutning av oppdrag før siste arbeids/oppdrags dag.
 • Ansvar for misbruk av kort etter endt arbeidsforhold eller avsluttet oppdrag
 • Returnere inndratte kort til Bane NOR senest 2 uker etter inndragelse
 • Definere hvilke områder nøkkelkort skal være gyldige for
 • Bistå og bidra med opplysninger vedrørende utstedte kort.
 • Ved bruk av adgangskort som nøkkelkort er det ansvarlig søkers ansvar å gi bruker veiledning i bruk av kortlesere

4. Opplæringskrav

For rett til å bære Bane NORs adgangskort skal innehaver av kort ha gjennomført godkjent og dokumentert opplæring. Opplæringen skal være fullført og bestått før adgangskort utstedes. Gå til Krav til gjennomføring av sikkerhetskurs i Terminalhåndboken for mer informasjon.


5. Bildekrav

Kortsøker skal avbildes ved utstedelse av adgangskort. Følgende viktige visuelle og tekniske krav stilles til bildet:

 • Bildet skal ikke være eldre enn 3 måneder
 • Bildet skal være i farger, være skarpt (med fokus på øynene) og riktig eksponert
 • Bildet skal være tatt rett forfra (ikke i halvprofil)
 • Personen på bildet skal se rett fram
 • Øynene skal være åpne og klart synlige, og ikke dekket av hår
 • Både hake, panne og begge kinn skal være synlige
 • Begge ørene skal være synlige
 • Munnen skal være lukket (ikke smile)
 • Bildet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, ingen slagskygge
 • Briller må tas av ved fotografering
 • Bildet skal være representativt
 • Bildet skal ikke inneholde andre personer eller gjenstander
 • Hodeplagg kan kun brukes av religiøse eller andre særskilte årsaker, når det er grunn til å gå ut ifra at tilsvarende hodeplagg brukes i jobbsammenheng. Hodeplagg må ikke dekke noen deler av ansiktet eller mer av hodet enn nødvendig.
 • Begge ørene skal være synlige
 • Bildet skal ha en hvit bakgrunn
 • Bildet skal ikke beskjæres for mye. Tilpasning gjøres ved produksjon av adgangskortet
 • Oppløsning minst 1024×768 pixler
 • Bildefilen skal være i JPG-format
 • Filstørrelse maks 2 MB
 • Filnavnet skal inneholde navnet til personen som er avbildet (Fornavn_Etternavn.jpg )

Adgangskortet skal være påført ansvarlig søkers logo. Følgende viktige visuelle og tekniske krav stilles til logo:

 • Oppløsning minst 1024×768 pixler
 • Bildefilen skal være i JPG-format
 • Filstørrelse max 2 MB

7. Kortinnehavers ansvar og plikter

 • Adgangskortet er personlig, og kan ikke gis bort til eller benyttes av andre enn den som kortet er registrert på.
 • Adgangskort skal bæres lett synlig og forevises på forlangende innenfor godsterminalens avsperrede område.
 • Alle med adgangskort har rett til å be om forevisning av adgangskort.
 • Personer som ikke kan fremvise gyldig identifikasjon skal vises bort fra godsterminalens avsperrede område umiddelbart. Bortvisning meldes til nærmeste leder.
 • Adgangskort skal vises uoppfordret til vaktpersonell ved inn- og utpassering.
 • PIN-koden skal ikke oppgis til uvedkommende. PIN-koden skal heller ikke være skrevet (eller tapet) på adgangskortet, eller eventuelle kortholdere som kortet oppbevares i.
 • Tapt/mistet adgangskort skal straks meldes til Bane NOR.
 • Ved behov for åpning av sperret kort eller erstatningskort skal ansvarlig søker melde dette til Bane NOR.
 • Det må ikke klippes hull i adgangskortet, da dette vil ødelegge de magnetiske sløyfene og gjøre det ubrukelig.
 • Adgangskortet må holdes unna elektromagnetiske felter og stråling (fra f.eks høyttalere, mobiltelefoner og antenner) da disse også kan ødelegge de magnetiske sløyfene.

8. Loggføring og bruk av pinnkode

 • Alle passeringer med bruk av adgangskort blir logget i 90 dager. Logg vil ikke bli utlevert uten nærmere avtale med systemansvarlig og hovedansvarlig for adgang.
 • Dersom feil PIN-kode benyttes tre ganger på rad vil adgangskortet automatisk bli sperret.

Vedlegg 1. Søknadsskjema - adgangskort

Vedlegg 2. Adgangsbestemmelsene for Bane NORs godsterminaler

Vedlegg 3. Sikkerhetskurs - Ferdsel på godsterminal

public/drift/adganskort.txt · Sist endret: 2018/03/21 15:27 av stian_kristoffer_olsen