public:definisjoner

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Definisjoner og begreper

Ved bruk av terminalene i Bane NOR er det mange ord og begreper som det er viktig å ha oversikt over betydningen av. Nedenfor er det listet opp definisjoner og begreper man må kjenne for å kunne benytte terminalen på en best mulig måte.

ADR ADR står for: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.
RID RID står for: International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway.
Container Standard transportemballasje; for eksempel 20, 30 eller 40 fot lange; bredde og høyde 2,5 m
Depot Begrenset areal på terminal hvor lastenhet kan lagres etter avtale
Farlig gods Gods klassifisert som farlig i henhold til reglementet i ADR/RID
Gaffeltruck Arbeidskjøretøy som brukes til løfting/stabling/flytting av lastenheter ved hjelp av to stålgafler som plasseres under lasten
Gatekontroll Bane NORs adgangsbestemmelser gjelder. Kontroll og registrering av alle kjøretøy, all last med tilhørende papirer og alle besøkende på terminalen. Utføres av definert uniformert personell ved inn- og utpassering av terminalområdet. Alle Kjøretøy skal henvises til lastegate
Godkjenningspliktige tjenester Tjenester som krever at leverandøren har godkjenning som terminaloperatør for å kunne levere
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet utført for de ansatte og brukere av terminalen
Intermodal transport Betegnelse for transport av gods i en sammenhengende kjede av minst to transportmidler, der godset er plassert i en og samme lastenhet. Kun lastenheten, ikke selve godset, håndteres ved overføring i terminalleddet
Jernbanevirksomhet Jernbaneforetak som har lisens og sikkerhetssertifikat for drift på det nasjonale jernbanenettet i Norge
Kombiterminal Avgrenset område der omlasting av lastenheter mellom vei og bane blir utført
Lastenhet Fellesbetegnelse for enhet som transporteres intermodalt, bl.a. ISO container, vekselbeholder og semihenger
Lastegate Opparbeidet areal tilknyttet togspor der det utføres omlasting av lastenheter
Lastespor Jernbanespor dedikert til omlasting av lastenhet til/fra tog
Lasting Arbeidsoperasjon som innebærer flytting av lastenhet til en transportmodus
Lossing Arbeidsoperasjon som innebærer flytting av lastenhet fra en transportmodus
Omlasting Forflytning av lastenhet mellom ulike transportmodi eller depot på terminalområdet
Reachstacker Arbeidskjøretøy som benytter toppløft til løfting/stabling/flytting av lastenheter
RID Det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane
Ruteplanprosess Bane NORs prosess som har til formål å tildele (tog)ruter til jernbanevirksomheter
Semihenger En semihenger er en lang tilhenger (~13,6 m) som trekkes etter en trekkvogn. Semihengere for jernbanetransport må oppfylle kravene i UIC 595-4
Skifteaggregat Rullende jernbanemateriell som benyttes for å utføre skifting
Skifting Arbeidsoppgaver som omhandler alle bevegelser av skifteaggregat/lokomotiv med eller uten vogner på begrensede områder på terminalen. (Ref. TJN _Trafikkregler for Bane NORs Nett § 3).
Terminalenheten Bane NORs terminalenhet. Ivaretar driftsansvaret på terminalen og følger opp brukerne av denne
Terminalområde Avgrenset område avsatt til å utføre terminalvirksomhet
Terminaloperasjonssystem (TOS) Elektronisk verktøy utviklet for å kunne styre terminaltjenester, holde oversikt over inn- og utpasseringer og å kunne optimalisere arealbruken på terminalen. I tillegg kan systemet gi informasjon om hvor lastenhetene til enhver tid befinner seg
Terminaloperatør Foretak med godkjenning for å kunne levere terminaltjenester som også har tilgangsavtale på den aktuelle terminal. Godkjenningen og tilgangsavtalen inngås med Bane NOR
Terminaltjenester Arbeidsoppgaver som utføres på terminalområde som for eksempel: lasting og lossing, skifting, mellomlagring, termocontainer/ overvåkning og vognvisitasjon
TEU Forkortelse for: Twenty-foot Equivalent Unit. Dette er et standardmål for godsvolum ved intermodale transporter.
Tilgangsavtale Avtale mellom Leverandør av terminaltjenester (Terminaloperatør) og Bane NOR om tilgang til terminalen
Togekspeditør/TXP Den som har ansvaret for å overvåke og sikre togframføringen og annen virksomhet på egen stasjon og tilstøtende, ikke fjernstyrte blokkstrekninger
Togledelsen/leder Den som har ansvaret for å overvåke og lede togframføring og annen aktivitet som har betydning for toggangen og trafikksikkerheten
Trafikkstyring Det skal være en togleder som har det øverste operative ansvaret for å overvåke og lede togframføringen.
/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/definisjoner.txt · Sist endret: 2020/07/28 08:03 av stian_kristoffer_olsen