public:sikkerhet:farlig_gods

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Krav til transport og deponering av farlig gods

Forskriftskrav

Transport av farlig gods inne på Bane NORs godsterminaler reguleres av landtransportforskriften. Det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på vei (ADR) og jernbane (RID), er en integrert del av denne forskriften.

  • ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  • RID (International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway).

Landtransportforskriften

ADR/RID - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Krav fra Bane NOR

Bane NOR tillater ikke deponering av farlig gods inne på godsterminalen i mer enn 24 timer. Bane NOR kan i særskilte tilfeller avvike fra denne bestemmelsen. Det skal innhentes skriftlig tillatelse før slik deponering skjer.

Ved transport, lasting og lossing av systemtog med farlig gods skal det innhentes skriftlig tillatelse fra Bane NOR, før slik transport skjer.

Enkelte terminaler har egne bestemmelser for oppbevaring og deponering av farlig gods. Det vil fremkomme av informasjon på den enkelte terminal, om det er innført særskilte bestemmelser for deponering av farlig gods.

/var/www/orv.banenor.no/public_html/terminalhandboken/data/pages/public/sikkerhet/farlig_gods.txt · Sist endret: 2020/01/20 10:09 av stian_kristoffer_olsen