tunneler:gardermobanen

Tunneler Gardermobanen

Oslo S – Gardermoen – Eidsvoll

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Romeriksporten Oslo S - Lillestrøm 2,5000 17,0500 14550 m Særskilt brannobjekt

Romeriksporten

Romeriksporten er Gardermobanens tunnel mellom Oslo og Lillestrøm. Tunnelen strekker seg fra km. 2,5 til km. 17,1. Romeriksporten tunnel defineres som tunnelens hovedløp inkludert kulvert. Tverrslag defineres ikke som en del av Romeriksporten. Skille [farepunkt] mellom Romeriksporten tunnel og tverrslag til Romeriksporten tunnel er markert med gul langsgående stripe.

Tverrslag

Det er tverrslag (veier inn/ut av tunnelen) på følgende steder:

 • ved km. 4,468 Jernbaneveien (ved Bryn stasjon)
 • ved km. 11,625 Lørenskogveien (Lørenskog)
 • ved km. 16,450 Stalsberg (Lillestrøm)

Ferdsel i tverrslag

Togleder skal alltid varsles når man går/kjører inn/ut av tverrslag. Det er ikke påkrevet med hovedsikkerhetsvakt for ferdsel i tverrslag. Det er heller ikke krav om at det må være minst 2 personer ved slik ferdsel. Det er montert porter og dører ved alle tverrslagene til Romeriksporten. Alle dørene er låst med systemnøkkel Trio Ving A-14 (CTC- nøkkel) fra yttersiden. Fra innersiden kan derimot alle dører og porter åpnes uten nøkkel. Det er viktig at alle dørene og portene i tverrslagene holdes lukket og låst. Åpne dører inn til tverrslagene vil kunne påvirke ventilasjonsanleggets funksjonalitet på en uheldig måte.

Arbeider i Romeriksporten

Det skal alltid være spordisponering. Hovedsikkerhetsvakt skal alltid være utpekt. Togleder skal alltid varsles før man går inn i Romeriksporten. Det skal aldri være mindre enn to personer (inkl. hovedsikkerhetsvakt) ved arbeid og visitasjon. For aktiviteter i tunneler og kulverter vises til spesielle Trafikk- og El-sikkerhetsdokumenter.

Romeriksporten

Romeriksporten

Romeriksporten har:

 • togradio GSM-R
 • lys per 25 meter (begge sider)
 • PE- skum dekket av 70mm sprøytebetong i nesten hele tunnelen
 • nisjer for strømforsyning og radiosamband i hele tunnelen
 • kabelkanal som fungerer som rømningsvei med håndløper
 • brannskille i kabelkanal pr. 200 meter
 • styrt ventiliasjon
 • røykventilasjon i tunnelen
 • nisjer hver 900 meter
 • brannvannuttak per 50 meter
 • rømningsvei (dør i vegg)
 • nødskilt på begge sider pr. 100 meter
 • nødradio som dekker hele tunnelen

Utstyr i tog:

 • brannslokkingsapperat
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Kulvert Gardermoen stasjon 51,9850 52,6570 672 m Særskilt brannobjekt

Kulvert på Gardermoen stasjon

Kulvert på Gardermoen st. går fra plattformen og ca. 700 meter nordover. I kulvert er det installert ventilasjonsvifter som ved oppstart blåser nordover.

Det er montert opp belysning i tunnelen for hver 25 meter. Hver fjerde lysarmatur er alltid tent, mens de øvrige tennes av togleder ved behov eller ved hjelp av brytere plasser ved alle inn-/utganger og hver 300 meter.

Ferdsel i kulvert Gardermoen

Det er bygd gangbane fra plattform til hensettelsesspor i kulvert. Ferdsel på denne gangbane tillates uten restriksjoner i togfremføringen. Det er påbudt med bruk av vernevest/vernetøy ved slik ferdsel. Ved arbeider i kulverten skal togleder informeres før man går inn og etter man er kommet ut. Det skal minst være to personer hvorav den ene er hovedsikkerhetsvakt.

Beredskapsutstyr:

Sanitetsutstyr og redningsutstyr er plassert i nordenden av plattform 1 i eget rom. Beredskapslagrene inneholder blant annet:

 • bårer
 • ulltepper
 • skjøteledninger og lyskastere
 • sperremateriell for politiet
 • skilt og markeringslys
 • traller for transport av lettere hjelpeutstyr.

Gardermoen kulvert

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Bekkedalshøgda Gardermoen - Venjar 61,0850 62,7350 1657 m Særskilt brannobjekt

Bekkedalshøgda tunnel

Bekkedalshøgda tunnel er 1650 meter lang. Det er montert opp belysning i tunnelen for hver 25 meter. Hver fjerde lysarmatur er alltid tent, mens de øvrige tennes av togleder ved behov eller ved hjelp av brytere plasser ved alle inn-/utganger og hver 300 meter.

Beredskapsutstyr:

Sanitetsutstyr og redningsutstyr er plassert ved begge innløp til tunnelen i egen container. Beredskapslagrene inneholder blant annet:

 • bårer
 • ulltepper
 • skjøteledninger og lyskastere
 • sperremateriell for politiet
 • skilt og markeringslys
 • traller for transport av lettere hjelpeutstyr

Bekkedalshøgda tunnel

Bekkedalshøgda tunnel

Tunnelen har:

 • lys per 25 meter (begge sider)
 • Kabelkanal som fungerer som rømningsvei med håndløper
 • nødskilt på begge sider i tunnelen med avstand på 100 meter
 • lager for redningsutstyr ved begge tunnelmunningene
 • betonghvelv i hele lengden
 • nødradio dekker hele tunnelen
 • togradio GSM-R i hele tunnelen

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Eidsvolltunnelen Gardermobanen, Venjar - Eidsvoll 68,5350 69,0150 480 m
tunneler/gardermobanen.txt · Sist endret: 2018/02/19 02:18 (ekstern redigering)