tunneler:drammenbanen_og_askerbanen

Tunneler Drammenbanen og Askerbanen

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Oslotunnelen Oslo S - Skøyen -0,1550 3,7340 3889 m Særskilt brannobjekt

Beredskapsplan Oslotunnelen

Oslotunnelen ligger mellom Oslo Sentralstasjon og Skøyen i Oslo kommune. Tunnelen har adkomster fra Oslo S, Nationaltheatret stoppested og Sigurd Syrs gate på Skøyen.

Avstander i tunnel

Avstand tunnelåpning Oslo S – Nationaltheatret stoppested:1.200 m
Lengde Nationaltheatret stoppested:400 m
Lengde plattformer Nationaltheatret stoppested:250 m
Avstand Nationaltheatret stoppested – tunnelåpning Skøyen:2.600 m

Belysning

Lysanlegget består av et orienteringslys med lysarmatur pr. 25. meter gjennom tunnelen og et nødlysanlegg som er LED- lyslist plassert 0,9m over kabelkanal i hele tunellens lengde langs DO- sporet og OD-sporet.

I en normalsituasjon er hver 2. lysarmatur for orienteringslyset tent og i en nødsituasjon vil alle lysarmaturer være tent. Nødlysanlegget lyser kontinuerlig og har nødstrømsforsyning.

Røykventilasjon

Røykventilasjonsanlegget består av 49 vifter fordelt gjennom hele tunnelen. Det er dimensjonert for en brannstørrelse på inntil 200 MW.

Anlegget kan startes fra Elkraftsentralen, nødstyrepanel lokalisert på Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen eller HMI-panel i tavlerom på Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen.

Oppstart av ventilasjonsanlegget gjøres manuelt.

Ventilasjonsanlegget ventilerer tunnelen enten fra Oslo S til Skøyen, eller fra Skøyen til Oslo S.

Det er fem ventilasjonshastigheter i hver retning.

Betjenes fra Elkraftsentralen, HMI-panel eller nødstyrepanel. Hver enkel vifte kan også kjøres manuelt i tavlerom.

Ventilasjonsbehovet ved en eventuell brann i tunnelen er avhengig av brannens størrelse og plassering.

Trinn 1 og valg av retning igangsettes fra Elkraftsentralen ved bekreftet lokasjon på ulykkestoget. Ytterligere økning gjøres manuelt på bakgrunn av brannvesenets observasjoner i tunnelen.

Brannvann

Det finnes vanntilførsel for brannvann i pumpestasjoner på Oslo S., Nationaltheatret og Skøyen. Pumpene er lokalisert i egne rom i samme bygg som elektroinstallasjoner for røykventilasjon. Brannvannsledningen er normalt tørr. Den er ca. 5200 m lang, og består av 45 brannuttak med 2 hydranter i hvert uttak. I tillegg er det 13 tappeventiler og 14 lufteventiler i tunnelen. Ved brann skal systemet fylles med vann fra det kommunale nettet. Pumpene startes av lokalt operatørpanel, driftssentral eller nødstyreskap etter at brannvannsledningen er fylt opp.

Gir 50 l/s mengde brannvann.

Brannvann-systemet aktiveres i sin helhet av togleder eller operatør ved elkraftsentralen ved melding om brann.

Når systemet startes åpnes motorstyrte ventiler ved Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen. Disse ventilene fyller ledningen utenom pumpene og inn på brannvannsledningen.

Det antas at det brukes ca. 15-20 minutter å fylle systemet. Systemet går over i aktiv fase ved at en av pumpestasjonene starter når oppfylling er ferdig og mengdemåler har et forbruk > typisk 5 l/s.

Brannvesenet skal ha mulighet til å seksjonere pumpeledningen i tunnelen ved å lukke og åpne stengeventiler i tunnelen ettersom de jobber seg innover mot brannen. Seksjoneringen skal sørge for at det ikke oppstår problemer ved et brudd på pumpeledningen, typisk nær brannstedet.

Ved en seksjonering der innsats skjer fra Oslo S eller Skøyen vil det være oppstart av pumpe der innsats skjer fra.

Gangbane for rømning

Gangbanen for rømning er lokalisert i skinnegangen i tunnelen. Ved evakuering anbefales det å bruke det sporet som toget har stanset på. Ved rømning fra tog bør dette gjøres mellom toget og tunnelveggen. Avstanden er her ca. 1.20, lys list kan fungere som håndløper.

Orienteringslys er plassert for hver ca 25 m på begge sider av tunnelløpet og i ca. 2.5 m høyde over gangveien.

Nødskilting

Nødskiltingen er plassert på begge sider av tunnelen. Tunnelen begynner ved km. 0.200. Skiltene er plassert med 50 m avstand under annenhver 2. lysarmatur og angir avstand til nødutganger.

Nødnett/ Radiosamband

Tunnelen er utrustet med flammehemmende og halogenfri strålekabler for distribusjon av radiosignaler til mobilt utstyr. Strålekablene er festet 4-5 meter opp på tunnelveggen, på begge sider. Strålekabelen distribuerer signaler for GSM-R, GSM, TETRA nødradio og MIT (Mobilt Internett i Tog).

På Nationaltheatret stoppested er distribusjon av radiosignaler for mobilt utstyr formidlet via antenner.

Det er plassert tre repeater enheter for analog radio hos OBRE.

Oslotunnelen

Tunnelen har:

 • røykventilasjon
 • lys begge sider
 • GSM-R dekning i hele tunnelen
 • tetra i hele tunnelen
 • MIT i hele tunnelen
 • nødskilting
 • gangbane i skinnegangen
 • brannvann
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Bærumstunnelen Lysaker - Sandvika 7,620 13,410 5790 m Særskilt brannobjekt

Bærumstunnelen

Lys og skilting av rømningsveier

Det er montert ledelys hver 2,4 meter ved håndløper for strekningen Lysaker – Sandvika og for strekningen Sandvika – Lysaker (Askerbanen). I evakueringstunnelene er det også montert ledelys på kabelstige i ca 3 meters høyde. I normal driftsituasjon er ledelysene tent med redusert lysstyrke. Ved evakuering ut fra tog i tunnelen vil togleder kunne øke lysstyrken til 100 %. Ledelysene er bygd opp som to separate systemer hvor annenhver lampe tilhører hvert sitt system. Ved feil på strømforsyning etc. for det ene systemet vil lysstyrken automatisk økes til 100 % for de lampene som tilhører det gjenværende systemet.

Hver 50 meter er det montert anvisningsskilt som viser avstand i meter til nærmeste utgang i begge retninger. Skiltene er fluorescerende og ”lades” av et eget led-lys montert over anvisningsskiltet.

Utganger fra Bærumstunnelen

I Bærumstunnelen er det seks utganger, hvorav tre leder til evakueringstunneler som også kan benyttes under drift, en til evakueringstunnel som kun er ment for rømning, og to som leder inn i sikre rom med trappesjakt til overflaten. Utgangene ved Skallum (km 9,300), Kirkeveien (km 11,350), og Engervannet (km 12,930) er også ment for drift. Utgang ved Engerjordet (km 12,276) er kun ment benyttet til evakuering. Utgangene ved Njålveien (km 8.425) og Ballerud (km 10.407) leder inn til sikre rom med trappesjakt opp til overflaten. Alle utgangene er markert med skilt og blinkende lys.

Evakueringstunnel ved Skallum er 411 meter lang (både drift- og evakueringsvei). Evakueringstunnel ved Kirkeveien er 242 meter lang (både drift- og evakueringsvei). Evakueringstunnel ved Engervannet er 55 meter lang (både drift- og evakueringsvei). Evakueringstunnel ved Engerjordet er 140 meter lang (kun evakueringsvei).

De sikre rommene har plass til 600 personer eller mer. Ved brann og evakuering vil rommene trykksettes slik at eventuell røyk og branngasser ikke kan trenge inn fra Bærumstunnelen. Det er trapp opp fra de sikre rommene til et viftehus med utgang til overflaten.

Ved ferdsel i evakueringstunneler skal togleder alltid varsles når man går/kjører inn/ut av evakueringstunneler. Det er ikke påkrevet med sikkerhetsvakt for ferdsel i evakueringstunneler.

Det er montert porter og dører ved alle inn- og utganger til evakueringstunneler og sikre rom. Alle dørene er låst med systemnøkkel Trioving A-14 (CTC nøkkel) fra yttersiden. Fra innsiden kan derimot alle dører og porter åpnes uten nøkkel. Dører fra sikre rom mot evakueringstrapp har lås på trappesiden. Dør mot evakueringstrapp kan ikke åpnes fra sikkert rom. Disse dørene skal låses opp av redningsetatene.

Dører og porter til evakueringstunneler og sikre rom skal holdes lukket og låst.

Rømningsveier

Tunnelen har støpte gangbaner med håndløper på begge sider av sporene. Tunnelportaler er ved km 7,620 på Lysaker, km 13,410 på Sandvika (høyre hovedspor Lysaker-Sandvika) og km 13,350 på Sandvika (venstre hovedspor Sandvika - Lysaker).

Beredskapsplasser

Det er opprettet beredskapsplasser ved tunnelportal Lysaker, ved utgang fra evakueringstunnel ved Skallum, utgang fra evakueringstunnel ved Kirkeveien, utgang fra evakueringstunnel ved Engervannet. I evakueringstunnelen i tilknyting til hver av disse plassene er det plassert containere med beredskapsutstyr.

Beredskapsutstyr

Sanitetsutstyr og redningsutstyr er plassert i containere ved beredskapsplassene. Innholdet i containere er:

 • sperremateriell
 • lys
 • skiltmateriell
 • ambulansemateriell

Vann

Brannvesenet har tilkoblingsmuligheter til vann for hver 200 meter i tunnelen.

Håndslukkere

Håndslukkere med pulver av type BE er plassert i hjelpekraftkiosker og er tilgjengelig for godkjent driftspersonell.

Jordingsstenger/jordingsbrytere

Jordingsbryter er plassert ved hver tunnelinngang samt ved tverrslagene. Disse er fast tilkoblet jord. Jordingsbrytere er motorstyrt og skal betjenes av elkraftsentralen Oslo. Rutine for betjening av håndbetjent jordingsbryter: Person med bemyndigelse som leder for el-sikkerhet kontakter elkraftsentralen. Dersom telefonnummer. til elkraftsentralen ikke er kjent, kan togleder kontaktes, som enten kobler videre eller oppgir nr. til elkraftsentralen. NB! Det skal være direkte kontakt mellom leder for el-sikkerhet og leder for kopling. Følgende opplysninger skal oppgis til leder for kopling:

 • eget navn
 • tognummer
 • sted/spor-spornummer
 • bryternummer/betegnelse på de bryterne som ønskes betjent

Samband

Det er full dekning for GSM-R, og det er også mulig å benytte GSM i tunnelen. Nødtelefoner er montert i Bærumstunnelens hovedløp ved hver ca. 600 meter, samt i begge sikre rom. I tillegg er det montert samband for redningsetatene (TETRA). Fasttelefoner er montert ved utgangen på alle evakueringstunnelene og ved nedgang til sikre som. Disse skal betjenes av redningsetatene.

Brannventilasjon

Viftene i tunnelen styres normalt fra togleder. Ved brann er luftstrømmen alltid mot Sandvika. Viftene kan også startes (men ikke stoppes) manuelt av brannvesenet fra nødtablå (betjeningspanel) ved inngang til evakueringstunneler og evakueringshus (over evakueringsrommene) og ved tunnelportalene for Lysaker og Sandvika.

Øvrig belysning

Lys på beredskapsplasser etableres av redningsetat ved behov. Lys i radionisjer slås på med bryter på stedet. I evakueringstunnelene og i evakueringsrom er det montert bevegelsesdetektor som slår på lyset. Utendørs ved dør til evakueringstunneler og evakueringshus er det etablert utelys med egen bryter på innsiden av dør.

Bærumstunnelen

Bærumstunnelen

Utstyr/installasjoner i tunnel:

 • røykventilasjon med luftstrøm mot Sandvika
 • anvisningsskilt for rømning hver 50 meter på begge sider
 • gangbane med håndløper og ledelys på hver side
 • nødlys på hver side, lys alltid påsatt
 • seksjonsbrytere for kontaktledning ved hovedsignalene
 • strømuttak 220V og 400V ved hver 100 meter

Utstyr/installasjon utenfor tunnel:

 • beredskapsplasser ved portal av evakueringstunneler, unntatt Engerjordet
 • jordingskniver (motorisert) for kontaktledningsanlegget ved angrepspunkter
 • evakueringstunneler har nødlys og to porter
 • togleder kan sette på røykventilasjon

Kommunikasjon:

 • nødtelefon på begge sider i hovedtunnelen, avstand ca 600 meter
 • GSM, GSM-R og TETRA i hovedtunnel, sikre rom og evakueringstunnel
 • nødnett TETRA
 • mobiltelefondekning i hele tunnelen
 • Dekning for TETRA nødnett og GSM-R ved alle angrepspunkter
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Betong tunnel K73 Sandvika stasjon 15,1800 15,4230 243 m
Betong tunnel K 72 Sandvika stasjon 15,2200 15,4170 197 m
Betong tunnel K74 Sandvika - Asker n 15,4170 15,5250 108 m
Betong tunnel K91 Sandvika - Asker 15,5250 15,9220 397 m
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Tanumtunnelen Sandvika - Asker 15,9220 18,7120 2790 m Særskilt brannobjekt

Tanumtunnelen

Rømningsveier

Tverrslaget ved Billingstad er drifts- og rømningsvei. Markert med spesielle lys i tunnelen for at kjørende personale lettere kan kunne lokalisere tverrslaget i tunnelen.

Lys og skilting av rømningsveier

Nødlysanlegget skal gi tilstrekkelig lysstyrke til gang- /rømningsveier i tunneler. Lysene er montert på begge sider av tunnelene samt begge tverrslag med innbyrdes avstand på 10 meter mellom hver armatur. Nødlysanlegget står på hele tiden, men kan skrus av eller på av Togleder.

 • Lys på sporveksler styres av fotocelle og bryter.
 • Lys på beredskapsplasser styres av fotocelle.
 • Lys over radionisjer står på hele tiden. Ved betjening av bryter, tennes samtlige nødlys i hele tunnelen, og lyser inntil nød belysningen kobles ut manuelt av Bane NOR.

Dersom det i en ulykkessituasjon oppstår feil/strømbrudd i nødlysanlegget, vil alle lysene lyse i minst to timer på batteristrøm. Nødlysene kobles inn automatisk ved hendelse som medfører brudd i strømtilførselen til nødbelysningen.

Nødbelysning i tverrslag kan tennes med egen bryter oppe og nede.

Rømningsskiltene er selvlysende og har tydelig pil nærmeste nødutgang og nødtelefon. Skiltene er satt opp for hver 100. meter på begge sider av tunnelen.

Gangbane for rømning

Det er brede kabelkanaler langs hver side av dobbeltsporet og det er etablert gangbane på begge sider av tunnelen. Total bredde på gangbane er minimum 1,23 meter. Det forekommer ikke snublekanter ved trekkekummer eller lignende. Det er montert håndlist i tunnelveggene på begge sider av tunnelen. Det er ikke fundamenter for elektroanlegg som hindrer ferdsel på gangbane. Det er etablert belysning i gangbanen på begge sider av tunnelen.

Beredskapsplasser og lager for redningsutstyr

Redningscontainere er plassert på beredskapsplassen på Billingstad ved dagsonen, ved Åstad beredskapsplass og ved Jong beredskapsplass.

Håndslukkere

Det er utplassert en hånd slukker ved tekniske bygg for betjening av driftspersonalet.

Nødsamband

Tunnelen er utrustet med flammehemmende og halogenfri strålekabler for distribusjon av radiosignaler til mobilt utstyr. Stålkablene er festet 4-5 meter opp på tunnelveggen, på begge sider. Strålekabelen distribuerer signaler for GSM-R, GSM, TETRA nødradio og MIT (Mobilt Internett i Tog).

Det er i tillegg nødtelefoner (hver 600m) montert på begge sider i tunnelen.

Strømuttak

Det er monter 10 A strømuttak hver 600 meter, ved nødtelefoner.

Brannvann

Det er brannvann ved:

 • Tunnelåpning Jong beredskapsplass
 • Tverrslag Billingstad
 • Tunnelåpning Åstad beredskapsplass. Brannkum ved tunnelportal ved Åstad ca. 50 meter til høyre etter tunnelmunning.

Dette anlegget er tørt og fylles opp av brannvesen i kummer ved beredskapsplass Åstad, Jong og Billingstad ved dagsone.

Røykventilasjon

Røykventilasjonsanlegget består av 24 vifter fordelt gjennom hele tunnelen. Anlegget kan startes fra Elkraftsentralen eller ved nød styrepanel lokalisert i tverrslag og tunnelmunninger. Røykventilasjonsanlegget blåser i retning Asker.

 • Lufthastighet: 2,5-3 ms
 • Frostsikring blåser i retning Åstad.

Tanumtunnelen

Tanumtunnelen

Utstyr/installasjoner i tunnel:

 • røykgassventilasjon med luftstrøm mot Asker
 • rømningsskilt for hver 100 meter på begge sider
 • gangbane med håndløper og ledelys på hver side
 • gangbane med fast dekke på en side
 • nødlys/ledelys på hver side, lys er alltid påsatt
 • strømuttak for 220V ved hver nødtelefon
 • nisjer i tunnel har lys og strømuttak

Utstyr/installasjon utenfor tunnel:

 • beredskapsplasser ved tunnelmunningene/tverrslag
 • jordingsbrytere ved tunnelmunningene/tverrslag
 • brannvann ved hver portal og tverrslag
 • tverrslag har nødlys og to porter, bxh=3×4 meter
 • togleder kan sette på røykgassventilasjonen

Kommunikasjon:

 • nødtelefon, avstand ca 600 meter
 • togradio
 • GSM/GSM-E
 • nødradio
 • mobiltelefondekning i hele tunnelen
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Skaugumtunnelen Sandvika - Asker 19,2150 23,7650 4250 m Særskilt brannobjekt

Skaugumtunnelen

Rømningsveier

Tverrslaget ved Bikkjedammen er drifts- og rømningsvei. Markert med spesielle lys i tunnelen for at kjørende personale lettere kan kunne lokalisere tverrslaget i tunnelen.

Lys og skilting av rømningsveier

Nødlysanlegget skal gi tilstrekkelig lysstyrke til gang- /rømningsveier i tunneler. Lysene er montert på begge sider av tunnelene samt begge tverrslag med innbyrdes avstand på 10 meter mellom hver armatur. Nødlysanlegget står på hele tiden, men kan skrus av eller på av Togleder.

 • Lys på sporveksler styres av fotocelle og bryter.
 • Lys på beredskapsplasser styres av fotocelle.
 • Lys over radionisjer står på hele tiden. Ved betjening av bryter, tennes samtlige nødlys i hele tunnelen, og lyser inntil nød belysningen kobles ut manuelt av Bane NOR.

Dersom det i en ulykkessituasjon oppstår feil/strømbrudd i nødlysanlegget, vil alle lysene lyse i minst to timer på batteristrøm. Nødlysene kobles inn automatisk ved hendelse som medfører brudd i strømtilførselen til nødbelysningen.

Nødbelysning i tverrslag kan tennes med egen bryter oppe og nede.

Rømningsskiltene er selvlysende og har tydelig pil nærmeste nødutgang og nødtelefon. Skiltene er satt opp for hver 100. meter på begge sider av tunnelen.

Gangbane for rømning

Det er brede kabelkanaler langs hver side av dobbeltsporet og det er etablert gangbane på begge sider av tunnelen. Total bredde på gangbane er minimum 1,23 meter. Det forekommer ikke snublekanter ved trekkekummer eller lignende. Det er montert håndlist i tunnelveggene på begge sider av tunnelen. Det er ikke fundamenter for elektroanlegg som hindrer ferdsel på gangbane. Det er etablert belysning i gangbanen på begge sider av tunnelen.

Beredskapsplasser og lager for redningsutstyr

Redningscontainere er plassert på beredskapsplassen på Bikkjedammen ved dagsonen og ved Åstad beredskapsplass.

Håndslukkere

Det er utplassert en hånd slukker ved tekniske bygg for betjening av driftspersonalet.

Nødsamband

Tunnelen er utrustet med flammehemmende og halogenfri strålekabler for distribusjon av radiosignaler til mobilt utstyr. Stålkablene er festet 4-5 meter opp på tunnelveggen, på begge sider. Strålekabelen distribuerer signaler for GSM-R, GSM, TETRA nødradio og MIT (Mobilt Internett i Tog).

Det er i tillegg nødtelefoner (hver 600m) montert på begge sider i tunnelen.

Strømuttak

Det er monter 10 A strømuttak hver 600 meter, ved nød telefoner.

Brannvann

Det er brannvann ved:

 • Tunnelåpning Åstad beredskapsplass. Brannkum ved tunnelportal ved Åstad, ca 50 meter utenfor tunnelmunning.
 • Tverrslag Bikkjedammen.
 • Tunnelåpning ved Asker beredskapsplass(brannhydrant).

Dette anlegget er tørt, utenom Asker og fylles opp av brannvesen i kummer ved beredskapsplass Åstad og Bikkjedammen ved dagsone.

Røykventilasjon

Røykventilasjonsanlegget består av 24 vifter fordelt gjennom hele tunnelen. Anlegget kan startes fra Elkraftsentralen eller ved nød styrepanel lokalisert i tverrslag og tunnelmunninger. Røykventilasjonsanlegget blåser i retning Asker.

 • Lufthastighet: 2,5-3 ms
 • Frostsikring blåser i retning Asker.

Skaugumtunnelen

Skaugumtunnelen

Utstyr/installasjoner i tunnel:

 • røykgassventilasjon med luftstrøm mot Asker
 • rømningsskilt for hver 100 meter på begge sider
 • gangbane med håndløper og ledelys på hver side
 • gangbane med fast dekke på en side
 • nødlys/ledelys på hver side, lys alltid påsatt
 • strømuttak for 220V ved hver nødtelefon
 • nisjer i tunnel har lys og strømuttak

Utstyr/installasjon utenfor tunnel:

 • beredskapsplasser ved tunnelmunningene/tverrslag
 • jordingsbrytere ved tunnelmunningene/tverrslag
 • brannvann ved hver portal og tverrslag
 • tverrslag har nødlys og to porter, bxh=3×4 meter
 • togleder kan sette på røykgassventilasjonen

Kommunikasjon:

 • nødtelefon, avstand ca 600 meter
 • togradio
 • GSM/GSM-E
 • nødradio
 • mobiltelefondekning i hele tunnelen

Åstad beredskapsplass

Årstad beredskapsplass

Figurer viser en oversikt over Åstad beredskapsplass (benyttes i forbindelse med beredskapssituasjoner i Tanumtunnelen og skaugumtunnelen)  

Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Undergang K40 Asker stasjon Askerbanen 23,8600 23,8700 10 m
Betong tunnel K10 Asker stasjon Askerbanen 23,6400 23,7400 100 m
Betong tunnel K12 Asker stasjon Askerbanen 23,7400 23,7700
Tunnelnavn Strekning Fra km Til km Lengde Merknader
Billingstad Billingstad stasjon 17,1300 17,5020 372 m
Åstad Billingstad stasjon 18,1480 18,2540 106 m
Solhaug Billingstad - Hvalstad 18,5610 18,8140
Solstad venstre spor Hvalstad stasjon 19,3500 19,4050 55 m
Solstad høyre spor Hvalstad stasjon 19,3550 19,4070 52 m
Hvalstad høyre spor Hvalstad stasjon 20,2690 20,4520 183
Hvalstad venstre spor Hvalstad stasjon 20,4100 20,4390 29 m
Hvalstad Hvalstad stasjon 20,6960 20,8400 144 m
Asker Asker stasjon 23,3220 23,7380 416 m
Lieråsen Asker - Brakerøya 24,8810 46,7500 10723 m Særskilt brannobjekt

Lieråsen tunnel

Rømningsveier

Anbefalt rømningsretning i Lieråsentunnel er fra Asker mot Lier.

Ved brann skal tog kjøres ut av tunnelen.

Lieråsen tunnel har Solberg tverrslag ved km 38,690 som kan bruker ved evakuering. Tverrslaget har innkjøring fra Heggedalsveien.

Lys og skilting av rømningsveier

Ved annenhver lampe som lyser permanent (dvs. for hver 200 meter) er det montert bryter for innkopling av nødlysene. Bryterne er montert på lysmastene og skiltet med bryternummer. Bryterne betjenes av tog personalet, ev. annet personale. Togleder Drammen/elkraftsentralen kan tenne nødlysene.

Ved betjening av bryter, tennes samtlige nødlys i hele tunnelen, og lyser inntil nødbelysningen kobles ut manuelt av Bane NOR.

Dersom det i en ulykkessituasjon oppstår feil/strømbrudd i nødlysanlegget, vil alle lysene lyse i minst to timer på batteristrøm. Nødlysene kobles inn automatisk ved hendelse som medfører brudd i strømtilførselen til nødbelysningen.

Nødbelysning i tverrslag kan tennes med egen bryter oppe og nede.

Rømningsskiltene er selvlysende og har tydelig pil nærmeste nødutgang og nødtelefon. Skiltene er satt opp for hver 100. meter på begge sider av tunnelen.

Beredskapsplasser og lager for redningsutstyr

Redningscontainere er plassert på beredskapsplassen ved Lier beredskapsplass og ved Asker beredskapsplass. Det er eget beredskaps rom i Solberg tverrslag.

Håndslukkere

Det er utplassert en hånd slukker ved tekniske bygg for betjening av driftspersonalet.

Nødsamband

Tunnelen og tverrslag er utbygd med TETRA dekning.

Det er i tillegg nødtelefoner (hver 600m) montert på begge sider i tunnelen.

Det er også nødtelefoner på beredskapsplasser og ved rømningsvei Solberg tverrslag.

Strømuttak

Det er monter 10 A strømuttak hver 600 meter, ved nød telefoner.

Røykventilasjon

Det er montert 8 stykker røykgassvifter ved tunnelåpningen på Lier og 4 stykker røykgassvifter på Solberg ved tverrslaget, km 38,690.

Togleder/Elkraftsentralen kan starte røykgassventilasjonen. Etter ca 8 minutter er alle viftene innkoblet og ventilasjoner på ca. 3 til 3,5 m/sek. Trekk/ventilasjonsretning er mot Asker. Det er ikke startbryter for røykgassventilasjon ved noen av utgangene på Liertunnelen.

Porter

I tunnelåpningen km 46,715 (ved Lier hp.)er det i begge hovedspor montert to vingeporter. I åpen stilling er portene mekanisk forriglet og elektrisk kontrollert. Portene står normalt i åpen stilling. Lukking av portene skal bare settes i verk når det er nødvendig å hindre isdannelse i tunnelen eller ved prøving av portene.

Driften av portene er satt i avhengighet til linjeblokken. Når signalene ved Sørumåsen bp eller Huseby bp viser kjørsignal, er portene forriglet i åpen stilling.

Portene lukkes når toget har passert Huseby bp. eller Sørumåsen bp og blokkstrekningen mellom blokkpostene er fri kjøretøy.

Portene åpnes for det spor som belegges mellom Sørumåsen bp og Huseby bp, uavhengig av linjeblokkens stilling. Hvis portene ikke åpnes automatisk, kan de åpnes fra fjernstyringssentralen i Drammen.

Ved strømstans går portene automatisk opp.

Portene kan også åpnes manuelt. Ved portene er det på hver side et rom hvor det er satt inn et skap og en wirevinsj. Innvendig på skapdøren er det satt opp en betjeningsinstruks. Skap og wirevinsj er låst med hengelås (CTC-lås). Manuell åpning av portene skal bare skje etter avtale med togleder.

Portene ute av bruk

I sommerhalvåret settes portene ut av bruk. Portene er da mekanisk forriglet i åpen stilling, mens portsignalene og blokksignalene på Sørumåsen og Huseby blokkposter fremdeles er i teknisk avhengighet til portene.

Lieråsen tunnel

Lieråsen tunnel

Tunnelen har:

 • nødlys per 25 meter med 2- timers back-up
 • nødlysbryter per 200 meter
 • kabelkanal på venstre side
 • anviserskilt (etterlysende skilt hver 100 meter)
 • delvis PE i tunnelen (uten overvåking av sprøytebetong)
 • frostport
 • ventilasjon ved tverrslag
 • togradio GSM-R i hele tunnelen

Tunnelen har ikke:

 • brannslukkingsapperat
 • brannvann

For betjening av frostport finnes et maskinrom over tunnelen forbundet med tunnelåpningen med en sjakt. Inneholder 30 stk. gassflasker a 50 lister nitrogen N2. I tillegg er det to hydraulikkaggregater som driver portene med tilhørende 300 l. hydrolikkolje.

Frostport:

Togleder åpner portene etter anmodning fra ansvarshavende.

Ved teknisk feil åpnes portene av brannvesenet i henhold til egen instruks.

Sporfeltgrenser:

Km. 24,881, km. 39,250 - 39,820, km. 41,930 - 43,310 og km. 45,810.

Ventilasjon:

Ved tversslag km. 38,690 og km. 46,750. Betjenes fra Drammen TSS og teknisk hus i tverrslag.

tunneler/drammenbanen_og_askerbanen.txt · Sist endret: 2019/08/16 08:39 av ingrid_dale_bjordal