trase:om_trase

Om TRASÉ

TRASÉ er delprosjekt 3 i OTI prosjektet.

TRASÉ står for TRAfikkrelatert StrEkningsinformasjon og skal blant annet erstatte dagens Strekningsbeskrivelse. TRASÉ skal gi tilgang til informasjon om infrastrukturen som er relevant for trafikkformål. Systemet skal blant annet:

 • Vise strekningsinformasjon i en webportal med kartvisning.
 • Tilby jernbaneforetakene nødvendig strekningsinformasjon i henhold til lovpålagte krav.
 • Være et felles datagrunnlag for alle trafikkrelaterte systemer – f.eks. FIDO, KARI, TPS og TMS
 • Generere vedleggene til Network Statement

Hvorfor får vi TRASÉ?

Systemet skal være en felles kilde til all trafikkrelatert strekningsinformasjon i Bane NOR. I dag ligger denne spredt i mange ulike kilder. Informasjon om hastigheter og signalplassering, for eksempel, ligger i BaneData og kartløsningen, mens kryssingsbestemmelsene ligger i Operativt regelverk (ORV). Og for å finne ut om deler av en strekning er rasutsatt eller har særskilte brannobjekter, må man inn i Strekningsbeskrivelse (SJN).

Informasjonen blir i tillegg ikke alltid oppdatert når endringen skjer, og samme informasjonen kan ligge dobbelt i ulike kilder. Siden kildene ikke alltid oppdateres samtidig, risikerer man å ende opp med motstridende opplysninger. Visning av informasjonen er heller ikke tilpasset brukerbehovene. Det betyr at alle ser alt, og man må lete gjennom mye for finne det som er relevant for spesifikke oppgaver. Det er disse utfordringene TRASÉ skal løse.

Mål

 • All relevant strekningsinformasjon for ruteplanleggingen, trafikkstyringen og togframføringen kan hentes fra én felles datakilde.
 • Eksterne og interne brukere har enkel tilgang til strekningsinformasjonen gjennom et brukergrensesnitt.
 • FIDO, TPS, BEST og andre fagsystemer får strekningsinformasjon distribuert fra kilden.
 • Løsningen innehar elektroniske grensesnitt som gir enkel tilgang til data.
 • Oppdateringsprosesser for informasjonskilder for strekningsinformasjon blir mer automatiserte og mindre ressurskrevende.
 • Informasjonen blir mer helhetlig og samme informasjonsgrunnlag benyttes i flere systemer. Det blir da enklere å oppdage og å melde inn feil, noe som fører til at det blir færre feil på strekningsinformasjon i kritiske systemer.
 • Lov- og forskriftskrav (eksempelvis TSI-OPE) tilfredsstilles i henhold til hvilken informasjon Bane NOR skal gi til jernbaneforetak og andre interessenter.

OTI prosjektet

Operativ Trafikkinformasjon (OTI) prosjektet ble igangsatt i januar 2008 og er organisatorisk forankret i Bane NOR Kunde- og trafikkdivisjonen

Hensikten med OTI-prosjektet er å effektivisere arbeidsprosessene innenfor to av Bane NORs hovedprosesser: Fordele infrastrukturkapasitet og Styre trafikken. Dette berører spesielt følgende områder:

 • Bestilling av sportilgang
 • Ruteplanlegging
 • Distribusjon av kunngjøringer
 • Tilgang til strekningsinformasjon

OTI prosjektet består av tre delprosjekter, der delprosjekt 1 og 2 er produksjonssatt og delprosjekt 3 pågår nå. De tre delprosjektene i OTI prosjetet er som følger:

 • Delprosjekt 1 består av web-portalen BEST for bestilling av sportilgang og korttidsruteplanverktøyet Train Planning System (TPS)
 • Delprosjekt 2 består av distribusjonsportalen FIDO
 • Delprosjekt 3 består av TRASÉ

Mer informasjon om OTI prosjektet og FIDO finner du her.

FIDO

FIDO er delprosjekt nummer to i OTI prosjektet og sørger for filtrert distribusjon av operative kunngjøringer. Systemet er Bane NOR sitt nye distribusjonssystem for informasjon vedrørende togframføring og arbeid i spor. FIDO består av en registreringsmodul for togleder og operativ ruteplanlegger, samt en distribusjonsmodul for mottakere.


Status
Brukerveiledning
Dokumentasjon
Spørsmål og svar
Kontaktinfo

trase/om_trase.txt · Sist endret: 2020/09/07 07:33 av ingrid_dale_bjordal