strekningsbeskrivelse:tillegg

Tillegg

2.2 Togs kjørehastighet

2.2.1 Avvikende største tillatte kjørehastighet på bestemte strekninger

Største tillatte kjørehastighet er begrenset på disse strekninger Togslag
Persontog Godstog
Ski - Rakkestad, Godstog (over 20,5t aksellast) 70 km/h *)
Ski - Rakkestad, motorvognsett type 74 og 75 100 km/h
Rakkestad - Sarpsborg
Merk: Maks 20,5t aksellast og 40 km/h fra km 71.100 til km 71.200
70 km/h *)
Loenga – Alnabru/Kværner 60 km/h 60 km/h
Eina – Gjøvik (over 18 t inntil 20,5 t aksellast) 60 km/h
Eina – Dokka 40 km/h 40 km/h
Skien - Nordagutu 60 km/h
Brevikbanen (Myrane) – Ørvik 60 km/h
Kongsberg – Rollag 40 km/h 40 km/h
Tinnoset – Notodden 40 km/h 40 km/h
Myrdal – Flåm 30 km/h 30 km/h
Flåm – Myrdal 40 km/h 40 km/h
Nelaug – Arendal 90 km/h 70 km/h
Hønefoss – Hen 35 km/h 35 km/h
Rørosbanen km 130,759 - 149,000 (mellom Hamar og Elverum)
22,5 t aksellast
80 km/h
Rørosbanen km 179,850 – 189,815 (mellom Rudstad og Rena)
18 t aksellast
20, 5 t aksellast
22,5 t aksellast
100 km/h

80 km/h
70 km/h
60 km/h
Stavne – Leangen 40 km/h 30 km/h
Nordlandsbanen Mo i Rana – Ørtfjell
For malmtog med inntil 24 tonns aksellast som kjøres med bremsegruppe G:
- Lastet tog og tomtog
For malmtog med inntil 24 tonns aksellast som kjøres i bremsegruppe P:
- Lastet tog
- Tomtog50 km/h


50 km/h
80 km/h
Meråkerbanen Hell – Riksgrensen
18 t aksellast
20,5 t aksellast
22,5 t aksellast

100 km/h

80 km/h
70 km/h
60 km/h
Ofotbanen Narvik stasjon – Riksgrensen
18 t aksellast
22,5 t aksellast
Tomme malmtog
Malmtog inntil 22,5 t aksellast
Malmtog fra 22,5 t - 30,0 t aksellast

70 km/h


70 km/h
60 km/h
60 km/h
50 km/h
Narvik Terminalen – Narvik stasjon
25,0 t aksellast

40 km/h

*) Godstog er inntil videre ikke tillatt på Østfoldbanen østre linje.

2.2.2 Nedsettelse av største tillatte kjørehastighet p.g.a. særlige lokale forhold

Sted/stasjon Ved kjøring Største hastighet
Loenga I alle spor 20 km/h
Ski Kjøring inn/ut fra lokomotivstallen (gammel hensettingsområde) 10 km/h
Moss I hensettingsområdet (sporene 4,5 og 6) 20 km/h
Rakkestad I kjøreretning fra Oslo fra km 53,765 til 53,775 (like foran innkjørstoppskilt A01 RST) 30 km/h
Mysen Til og fra spor 4 35 km/h
Ise Over sporveksel 1 og 2 for kjøring til og fra spor 2 35 km/h
Ise - Sarpsborg Fra Oslo fra km. 75,960 til km 76,663 30 km/h
Grorud Spor 3 og over sporsløyfene mellom spor 1 og 2, samt all skifting på stasjonsområdet 20 km/h
Elverum På Vestmo tømmerterminal 20 km/h
Braskereidfoss Inn- og utkjøring til/fra terminal-området, samt kjøring inne på terminal- og opplastingsområdet 20 km/h
Filipstad Kjøring på stasjonsområdet (innenfor dverg-signalene R 089, R 091 og R 093) 20 km/h
Skien Kjøring inn og ut av vedlikeholdshallen 10 km/h
Kristiansand Inn- og utkjøring av tog 20 km/h
Hønefoss Inn- og utkjøring av tog i spor 6 og 6A til/fra Bergensbanen (kjøring over sporvekslene 38-47) 20 km/h
Hønefoss Skifteområde VII Hønefoss stasjon - Bergemoen snuplass 35 km/h
Kongsvinger I hensettingsområdet (sporene 10,11,12 og 13) 20 km/h
Arna Siste 200 m før sporbutt i spor 3 20 km/h
Bergen Siste 200 m før sporbutt i sporene 1, 2, 3 og 4 20 km/h
Formofoss sidespor Skifting på sidesporet 20 km/h
Narvik Generelt 40 km/h
Narvik Bru over E6 30 km/h
Narvik Verkstedområdet 20 km/h
Narvik Driftsbanegård 20 km/h
Narvik Havnesporet (19 t aksellast) 20 km/h
Narvik Narvikterminalen inn- og utkjøring til/fra kaispor 1 og 2 5 km/h
Åndalsnes Under skifting i spor sikret med S-lås, og i spor avgrenset av høyt skiftesignal Z3/Z5 for kjøring til/fra/på sporområdet ved lokstall (gjelder ikke for kjøring til/fra/på sporområdet Øran Vest og i togsporene I og II) 20 km/h
Lillehammer Ut fra spor 2 ved utkjørhovedsignal O216 og spor 3 ved utkjørhovedsignal S216
Merk: Ved gjennomkjøring i avviksspor fra B-siden vil ATC-førerpanelet feilaktig vise «vent 40 km/h» mot utkjørhovedsignalene.
20 km/h

2.3 Særlig hastighet grunnet rasfare

På grunn av rasfare skal det under kjøring mot nedenfornevnte strekninger ikke kjøres med større hastighet enn angitt. Når fører har forvisset seg om at strekningen er fri for ras, kan linjehastigheten gjenopptas.

BERGENSBANEN
Km Mellom Km/h Merknad
129,371 - 130,100
327,480 - 328,970
328,970 - 327,480
Trolldalen st. spor 1
Hallingskeid og Myrdal
Myrdal og Hallingskeid
30
40
50
For alle tog
For vestgående tog
For østgående tog
FLÅMSBANA
Km Mellom Km/h Merknad
340,330 - 340,770
343,500 - 344,000
348,200 - 349,100
Pinnelia
Nedenfor Blomheller tunnel
Høga
20
20
20
For alle tog
For alle tog i retning Flåm
For alle tog
SØRLANDSBANEN
Km Mellom Km/h Merknad
485,720 - 486,844
487,382 - 485,277
Moi – Heskestad
Heskestad – Moi
40
20
For vestgående tog
For østgående tog
BRATSBERGBANEN
Km Mellom Km/h Merknad
158,156 – 158,500 Valebø - Skien50

2.4 Oversikt over rasutsatte strekninger

Dersom føreren oppdager at det ikke er togradiodekning, og det koples over til Telenors nett («roaming»), skal føreren redusere hastigheten til halv sikthastighet der det i henhold til Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet er rasutsatte strekninger.

Banestrekning Sted
Dovrebanen
Fra km 394 til km 406. Mellom Kongsvoll og Drivstua stasjoner
Fra km. 480 (mellom Garli og Soknedal stasjoner) til km. 495 (mellom Soknedal og Støren stasjoner)
Fra km 546 til km 548,5 (mellom Selsbakk og Trondheim stasjoner)
Flåmsbana
Fra km 333,900 til km 333,990 (mellom Myrdal og Berekvam stasjoner)
Fra km 339,927 til km.340,20 (mellom Myrdal og Berekvam stasjoner)
Fra km 340,435 til km 340,750 (mellom Myrdal og Berekvam stasjoner)
Fra km 342,100 til km 342,460 (mellom Myrdal og Berekvam stasjoner)
Fra km 343,530 til km 343,685 (mellom Myrdal og Berekvam stasjoner)
Fra km 348,800 til km 348,950 (mellom Berekvam og Flåm stasjoner)
Bergensbanen
Fra km. 129,371 til km. 130,100 Trolldalen st. spor 1
Fra km. 327,480 til km. 328,970 mellom (Hallingskeid og Myrdal)
Fra km. 373,750 til km. 375,000 (mellom Urdland og Ygre)
Fra km. 428,904 til km. 429,941 (mellom Dale og Stanghelle)
Fra km. 450,449 til km. 453,425 (mellom Trengereid og Arna)
Sørlandsbanen
Fra km. 485,277 til km. 487,382 (mellom Moi og Heskestad)
Bratsbergbanen
Fra km. 158,156 til km. 158,500 (mellom Valebø og Skien)
Nordlandsbanen
Fra km 191 (mellom Agle og Grong stasjoner) til km 236 (Harran stasjon).
Fra km 354 (Svenningdal stasjon) til km 406 (Mosjøen stasjon)
Fra km 448 til km 462 (mellom Drevvatn og Bjerka stasjoner)
Fra km 470 (mellom Bjerka og Mo i Rana stasjoner) til km 552 (mellom Dunderland og Bolna stasjoner)
Km 562 (Raudberget rasvarslingsanlegg mellom Dunderland og Bolna stasjoner)
Fra km 602 (Lønsdal stasjon) til km 634 (Røkland hp mellom Lønsdal og Rognan stasjoner)
Fra km. 655 til km 671 (mellom Rognan og Fauske stasjoner)
Raumabanen
Fra km 418 til km 428 (mellom Verma og Marstein stasjoner)
Rørosbanen
Fra km 480 (Singsås stasjon) til km 490 (mellom Singsås og Støren stasjoner)
Ofotbanen
Fra km 7,0 til km 32,0

2.5 Bruk av kjøretøy på de forskjellige banestrekningene

Jernbanevirksomhetenes kjøretøy må benyttes i samsvar med bruksforutsetninger og begrensninger som ligger til grunn for tillatelsen til å tas i bruk, gitt av Statens jernbanetilsyn.

Informasjon om hvilken bruk av kjøretøy Bane NOR tillater brukt på ulike strekninger fås ved henvendelse til Bane NORs kontaktadresse:

Bane NOR, Teknologi - Jernbaneteknikk Postboks 4350 2308 Hamar

Info og epostadresse Godkjenning av kjøretøy - Kjøretøyteknologi

2.6 Begrensninger i bruk av strømavtakere

Strømavtakeravstand mindre enn 25 meter tillates ikke.

2.7 Tabell over bestemmende stigning og fall over en strekning på 1000 m

Tabellen brukes ved beregning av største tilkoplede togvekt og bremseprosent. Fall/stigning er likt på begge hovedspor.

Mellom stasjonene i retning fra Oslo
fall i ‰ stigning i ‰
Oslo S (plattformsporene) - Oslo S (km 2,658*) * Grense DATC/FATC mot Gardermoen 0 21
Oslo S (km 2,658*) – Hellerud * Grense DATC/FATC mot Gardermoen 4 6
Hellerud - Lillestrøm 12 5
Lillestrøm - Enger Bp. 7 11
Enger Bp. – Lindeberg 5 13
Lindeberg - Stangerhaugen Bp. 13 11
Stangerhaugen Bp. – Gardermoen 12 20
Gardermoen - Venjar 12 10
Venjar - Eidsvoll 27 2
Oslo S - Bryn
Bryn - Alnabru
Alnabru - Grorud
Grorud - Lørenskog
Lørenskog - km 15,50 (Hanaborg hp.)
0
0
0
0
0
25
10
10
15
11
Km 15,50 - Strømmen
Strømmen - Lillestrøm
Lillestrøm - Leirsund
Leirsund - Frogner
Frogner - Kløfta
11
17
3
0
0
0
0
1
10
13
Kløfta - Jessheim
Jessheim - Hauerseter
Hauerseter - Dal
Dal - Bøn
Bøn - Eidsvoll
5
0
12
9
5
11
3
0
0
0
Eidsvoll - Stange
Stange - Hamar
Hamar - Rudshøgda
Rudshøgda - Lillehammer
Lillehammer - Otta
13
15
13
16
12
12
8
16
16
14
Otta - Dombås
Dombås - Fokstua
Fokstua - Vålåsjø
Vålåsjø - Hjerkinn
Hjerkinn - Kongsvoll
5
0
4
0
17
17
18
6
14
9
Kongsvoll - Drivstua
Drivstua - Oppdal
Oppdal - Fagerhaug
Fagerhaug - Ulsberg
Ulsberg - Berkåk
Berkåk - Garli
Garli - Støren
Støren - Hovin
Hovin - Ler
Ler - Melhus
Melhus - Nypan
Nypan - Heimdal
Heimdal – Trondheim M
Trondheim M – Trondheim S
18
15
12
15
13
10
18
5
11
10
9
0
18
5
0
0
7
10
10
0
0
3
4
11
18
19
0
2
Trondheim M - Bru o/Nidelven
Bru o/Nidelven - Leangen
0
9
19
17
Trondheim S - Leangen
Leangen - Vikhammer
Vikhammer - Midtsandan
Midtsandan - Hommelvik
Hommelvik - Stjørdal
Hell - Hegra
Hegra - Gudå
Gudå - Storlien
Stjørdal - Skatval
Skatval - Åsen
Åsen - Ronglan
Ronglan - Skogn
Skogn - Levanger
Levanger - Rinnan
Rinnan - Verdal
Verdal - Røra
Røra - Mære
Mære - Steinkjer
Steinkjer - Jørstad
Jørstad - Lurudal
Lurudal - Grong
Grong - Lassemoen
Lassemoen - Namskogan
Namskogan - Bjørnstad
Bjørnstad - Majavatn
Majavatn - Sefrivatn
Sefrivatn - Trofors
Trofors - Kvalfors
Kvalfors - Mosjøen
Mosjøen - Drevvatn
Drevvatn - Bjerka
Bjerka - Mo i Rana
Mo i Rana - Skonseng
Skonseng - Grønfjelldal
Grønfjelldal - Ørtfjell
Ørtfjell - Dunderland
Dunderland - Stødi
Stødi - Røkland
Røkland - Rognan
Rognan - Fauske
Fauske - Oteråga
Oteråga - Bodø
0
7
7
7
6
4
6
0
0
18
12
16
13
18
9
9
19
8
9
4
7
9
4
3
3
9
12
12
4
9
12
9
0
2
0
6
0
18
6
11
16
17
13
3
8
3
7
8
10
19
15
17
13
18
0
18
3
16
16
0
11
11
0
12
10
5
11
6
5
10
6
12
9
9
9
5
11
8
18
3
4
13
12
15
Dombås - Bjorli
Bjorli - Åndalsnes
14
20
10
11
Hamar - Løten
Løten - Elverum
Elverum - Koppang
Koppang - Tynset
Tynset - Tolga
2
15
11
9
8
13
12
11
11
10
Tolga - Os
Os - Røros
Røros - Glåmos
Glåmos - Rugldalen
Rugldalen - Langlete
Langlete - Reitstøa
Reitstøa - Støren
5
2
3
7
13
6
10
8
9
4
8
0
0
3
Loenga - Bryn
Bryn - Alnabru
0
0
25
12
Lillestrøm - Fetsund
Fetsund - Sørumsand
Sørumsand - Seterstøa
Seterstøa - Kongsvinger
Kongsvinger - Granli
0
1
4
0
3
1
4
5
3
3
Granli - Skotterud
Skotterud - Charlottenberg
Kongsvinger - Roverud
Roverud - Arneberg
4
4
2
7
0
3
4
6
Arneberg - Flisa
Flisa - Våler
Våler - Braskereidfoss
Braskereidfoss - Elverum
6
8
3
7
0
8
7
6
Oslo S - Kolbotn
Kolbotn - Myrvoll
Myrvoll - Oppegård
Oppegård - Ski
Ski - Ås
12
13
12
9
12
13
12
0
10
5
Ås - Vestby
Vestby – Hølen
Hølen - Kambo
Kambo - Moss
Moss - Dilling
12
5
12
9
3
7
12
0
4
10
Dilling - Onsøy
Onsøy - Fredrikstad
Fredrikstad - Lisleby
Lisleby - Greåker
Greåker - Sarpsborg
8
2
0
10
0
5
4
6
3
10
Sarpsborg - Berg
Berg - Halden
Halden - Tistedal
Tistedal - Aspedammen
Aspedammen - Kornsjø
8
5
0
0
10
11
0
25
10
10
Ski - Kråkstad
Kråkstad - Skotbu
Skotbu - Tomter
Tomter - Spydeberg
Spydeberg - Askim
10
0
10
8
9
0
10
0
10
12
Askim - Slitu
Slitu - Mysen
Mysen - Eidsberg
Eidsberg - Rakkestad
12
10
0
12
12
0
13
0
Rakkestad - Gautestad
Gautestad - Ise
Ise - Sarpsborg
8
11
8
13
0
5
Oslo S - Skøyen
Filipstad - Sandvika
Sandvika – Asker
Lysaker – Sandvika (Askerbanen)
Sandvika – Asker (Askerbanen)
Asker - Drammen
Asker - Spikkestad
25
9
5
20
12
10
5
14
15
13
17
14
6
11
Drammen - Hokksund
Hokksund - Kongsberg
Kongsberg - Hjuksebø
Hjuksebø - Nordagutu
Nordagutu - Gvarv
7
7
18
12
17
8
17
18
5
14
Gvarv - Lunde
Lunde - Neslandsvatn
Neslandsvatn - Nelaug
Nelaug - Grovane
Grovane - Kristiansand
10
15
18
18
17
12
15
17
18
16
Kristiansand - Sira
Sira - Moi
Moi - Ualand
Ualand - Egersund
Egersund - Stavanger
25
19
19
19
10
25
10
19
15
10
Drammen - km 76,75 (Holm Bp.)
Km 76,75 - Tønsberg
Tønsberg - Sandefjord
Sandefjord - Larvik
18
12
16
10
15
10
10
11
Kongsberg - Rollag
Hjuksebø - Notodden
Notodden - Lisleherad
Lisleherad - Tinnoset
6
17
2
14
13
0
27
13
Nordagutu - Skien
Skien - Eikonrød
Eikonrød - Porsgrunn
Porsgrunn - Myrane
Myrane - Ørvik
18
14
8
0
14
16
5
5
13
12
Nelaug - Rise
Rise - Arendal
14
22
9
17
Hokksund - Geithus
Geithus - km 118,03 (Ask hp./L)
Km 118,03 - Hønefoss
Hønefoss - Hen
7
7
10
0
10
7
12
18
Alnabanen Alnabru - Grefsen
Oslo S - Grefsen
Grefsen - Kjelsås
Kjelsås - Movatn
Movatn - Nittedal
9
0
0
0
17
9
21
16
19
17
Nittedal - Åneby
Åneby - Hakadal
Hakadal - Bjørgeseter
Bjørgeseter - Grua
Grua - Roa
11
15
1
0
16
0
0
13
15
0
Roa - Grindvoll
Grindvoll - Jevnaker
Jevnaker - Hønefoss
Hønefoss - Veme
Veme - Sokna
20
20
17
12
8
18
0
12
20
14
Sokna - Rallerud bp.
Rallerud bp. - Trolldalen
Trolldalen - Gulsvik
Gulsvik - Flå
Flå - Bergheim
0
14
14
10
13
14
14
0
12
12
Bergheim - Nesbyen
Nesbyen - Torpo
Torpo - Ål
Ål - Ustaoset
Ustaoset - Haugastøl
10
6
0
0
9
10
12
15
20
10
Haugastøl - Tunga
Tunga - Fagernut
Fagernut - Hallingskeid
2
9
22
17
17
17
Hallingskeid - Myrdal
Myrdal - Mjølfjell
Mjølfjell - Voss
Voss - Bulken
Bulken - Evanger
Evanger - Bolstadøyri
22
21
22
5
12
10
0
0
0
6
0
10
Bolstadøyri - Dale
Dale - Stanghelle
Stanghelle - Vaksdal
Vaksdal - Trengereid
Trengereid - Arna
21
20
0
18
5
21
5
13
6
5
Arna - Bergen
Myrdal - Flåm
16
55
10
0
Roa - Gran
Gran - Jaren
Jaren - Bleiken
Bleiken - Kutjern
16
2
0
9
0
4
20
20
Kutjern - Eina
Eina - Reinsvoll
Reinsvoll - Raufoss
Raufoss - Breiskallen
Breiskallen - Gjøvik
16
16
1
21
20
3
12
0
0
0
Eina - Dokka 21 10
Narvik Terminalen - Narvik stasjon
Narvik - Straumsnes
Straumsnes - Rombak
Rombak - Katterat
Katterat - Bjørnfjell
Bjørnfjell - Vassijaure
0
0
0
0
0
0
21
16
16
16
17
10

2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel

En sporveksel som er oppkjørt kan ikke passeres før den er kontrollert av ansvarlig vedlikeholdsenhet på følgende stasjoner/strekninger

Banestrekning Stasjon/område Sporveksel
Bergensbanen
Gulsvik 1 og 2
Bergheim 1 og 2
Torpo 1 og 2
Tunga 4
Ustaoset 2
Hallingskeid 1
Myrdal 4
Voss 2, 12, 25 og 27
Stanghelle 1
Trengereid 1 og 2
Tunstveit Tunstveit sidespor
Bergen 2 og 303
Bratsbergbanen
Porsgrunn Alle
Brevikbanen
Ørvik Alle
Dovrebanen
Langset Alle
Strandlykkja Alle
Steinsrud 1
Hamar 2, 3, 4, 6, 27,31, 33, 35, 39 og 41
Brumunddal 1
Moelv 1
Brøttum 1 og 2
Fåberg 1 og 2
Fron 1 og 2
Kvam Alle
Otta 21 og 202
Dombås 1, 3, 10 og 31
Vålåsjø 1 og 2
Kongsvoll 1 og 2
Drivstua 1
Fagerhaug 1
Lundamo 2
Ler 1 og 2
Heimdal 1, 6, 7, 8, 9, 24, 32 og 42
Drammenbanen
Skøyen 135a/b, 137a/b, 134, 131a/b, 116a/b, 114a/b, 119, 112a/b, 110a/b,
121, 174a/b, 104a/b
Lysaker 263, 265, 271, 277, 275, 273, 264, 262, 268, 266
Stabekk 311, 314, 315
Høvik 321, 330, 325, 327, 326 ,328, 331, 333, 332
Asker Alle
Sandvika Alle
Brakerøya 1,12
Holmen 101, 116, 114, 112, 110, 108, 106, 104, 102
Drammen 10, 6, 51, 4
Gardermobanen
Alle Alle
Gjøvikbanen
Jensrud
Sandermosen 2
Kjelsås 2
Grua 2
Roa 8 og 13
Hovedbanen
Oslo S Alle
Lodalen 507,501b
Strømmen 149a/b,153a/b
Lillestrøm Alle
Frogner Alle
Asper 1
Jessheim 2
Bøn 1,2
Eidsvoll 2,4,6,7,8,9,10,11
Kongsvingerbanen
Sørumsand 1, 10
Blaker 1
Haga 1
Seterstøa 1 og 2
Disenå 2
Sander 1 og 2
Kongsvinger 35a/c, 35b/d, 49
Matrand 1
Nordlandsbanen
Leangen 1, 13
Hommelvik 5 og 10
Hell 1, 3, 22 og 24
Stjørdal 1 og 5
Namsskogan 1
Trofors 2
Mosjøen 1 og 3
Mo i Rana 1, 6, 13 og 14
Skonseng 1 og 2
Ørtfjell 1
Røkland 2 og 101
Fauske 1, 5, 11, 2, 204 og 206
Oteråga 1 og 2
Bodø 3a/c og 3b/d
Ofotbanen
Narvik Terminalen 201, 203, 226, 228, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 263, 264, 265, 267, 284,
286, 288, 290, 292, 294, 296 og 298
Narvik 1, 2, 4, 6, 32 og 47
Djupvik 1, 2, 3 og 4
Straumsnes 1
Rombak 1, 2, 3, 4 og 6
Katterat 4
Bjørnfjell 1, 2, 3, 4 og 6
Randsfjordbanen
Hønefoss 23
Roa - Hønefossbanen
Grindvoll 1 og 2
Hval 1
Spikkestadbanen
Heggedal 1 og 2
Spikkestad 1
Sørlandsbanen
Hokksund 5a/c, 5b/d
Langemyr 3
Dalane 6
Kristiansand 200 (Suldal)
Nodeland 1 og 2
Ualand 1
Hellvik 1
Brusand 2
Varhaug 1
Nærbø 2
Orstad Alle
Ganddal Alle
Sandnes Alle
Boganes Alle
Stavanger Alle
Stavanger Driftsbanegård 102, 105, 106, 109 og 111
Vestfoldbanen
Kobbervik Alle
Galleberg Alle
Smørstein Alle
Holmestrand Alle
Nykirke Alle
Tønsberg 1
Martineåsen Alle
Hobekk Alle
Myrane Alle
Østfoldbanen
Bekkelaget Alle
Ljan Alle
Vestby 2, 4, 5, 7, 1/10, 3/8
Halden 2, 7 og 10 + alle på Halden driftsbanegård
Hølen Alle
Berg 1
Onsøy 1
Skjeberg 2
Ski Alle
Oppegård 635a/b, 637a/b
Holmlia 621 a/b og 623 a/b
Østfoldbanen østre linje
Alle stasjoner Alle sporveksler
Østfoldbanen vestre linje
Fredrikstad 2

2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg

Hensikten med restriksjonene gitt under dette punktet er å forhindre at togpersonalet og/eller tredje person skal klatre opp på hensatt kjøretøy og komme i kontakt med spenningsførende deler av kontaktledningsanlegget.

Kjøretøy kan hensettes/parkeres under kontaktledning dersom kontaktledningen er spenningsløs og jordet. På steder og spor angitt i tabell nedenfor kan kjøretøytyper som ikke er klatrevennlig hensettes/parkeres under spenningsførende kontaktledning uten vakthold. Med vakthold menes visuell kontroll med fysisk inspeksjon rundt kjøretøy minimum en gang pr. time.
Ved særskilte lokale forhold eller større arrangement i nærheten av Bane NORs infrastruktur skal sakkyndig driftsleder kontaktes slik at vakthold vurderes i det enkelte tilfelle.

For mer detaljert beskrivelse se TJN 3.20 Hensetting av skift

Stasjon Hensettingsspor Parkeringsspor Merknad
Alnabru Sporgruppene R1,R2, R3, R4 og R5
Bergen 28, 29, 30, 31, 32 og 33 Gjelder følgende materiell: Motorvognsett type 69, 73, 74, 75 og lokomotiv type El 18
Bergen 5 Motorvogsett type 74 og 75
Borgestad 1 - 7
Dombås 5, 6, 7 og 8 3 og 4
Drammen 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 42, 43, 44, 45 og 46 1-6 Spor 20 kan bare brukes til vendespor!
Eidsvoll 20-26
Filipstad 3-19 1 og 2
Gjøvik 1-3
Halden 5, 31-36 4
Hamar 42 og 44
Høvik spor 4 og 5
Jaren 2, 3
Kongsberg 8 -11 og 15 1-3
Kongsvinger ”Nysporet”
11-13
16
1-6 I spor 16 kan det
hensettes 2 togsett av
type 74 eller 75
Larvik 2 og 3
Lillehammer 4, 5
6,7 og 8 (Lurhaugen)
I sporene 6, 7 og 8 (Lurhaugen) kan ikke 1000V varmepost benyttes samtidig med spenningssatt kontaktledningsanlegg.
Lillestrøm 20-25
Lodalen Alle spor
Loenga 1-3 og 5-10
Moss 4-6
Mysen 2 og 4
Narvik driftsbanegård 1, 2 og 3
Orstad (Ganddal godsterminal 2,3 og 4
Oslo S Spor 1 og 14-19 Haven: 1-4 Lodalen: Alle spor tilhørende Bane NORs grensesnitt mot NSB
Roa 4
Sarpsborg 5 (testkjøretøy til ERTMS) 8 (fram til SI på buttspor), 9 (fram til SI) Det tillates at tomme tømmervogner og lokomotiv type EL13 og EL 14 hensettes i alle spor på stasjonen.
Traxx tillates hensatt under spenningsførende kontaktledning
Ski Sporene 11, 12, 13 og 14 Ved tilkobling av dobbeltsett til varmepost, skal varmeposten ved begynnelsen på servicerampe merket N benyttes
Skien 4 - 12 1-3
Stavanger 5 Kun BM 73
Støren 3 - 5 kjøretøy plasseres minst 6 meter sør for mast 1588 og kan maks inneholde 2 vognlengder
Sundland 11 – 16 og 21 – 24 ”Banksporene” (sporene 1 – 6), II og III
Trondheim 26 9 og 14 -17
Voss 7, 20, 21 og 22 Gjelder følgende materiell: Motorvognsett type 69, 73, 74, 75 og lokomotiv type El 18

2.9.1 Kontaktlednings- og jordingsbrytere

Kontaktledningsanlegg kan frakobles eller seksjoneres ved hjelp av kontaktledningsbrytere. Bryterne er håndbetjente eller fjernbetjente. Håndbetjent bryter har skilter som angir om bryteren er utkoblet (frakoblet) - “Ut”/“Ute”, eller innkoblet - “Inn”/“Inne”. Håndbetjente brytere skal være låst både i stilling inne og ute, normalt med lås type Kraft 31 (trekantnøkkel). Alle brytere er merket med en unik benevnelse.

Brytere i Bane NORs kontaktledningsnett kan kun betjenes av instruert personell, og etter tillatelse fra Bane NORs elkraftsentral ved leder for kobling.

Bane NORs sakkyndige driftsledere kan bemyndige personer hos jernbaneforetakene som igjen skal bemyndige jernbaneforetakets personell. Hvilke personer som er bemyndiget skal framgå av jernbaneforetakets internkontrollsystem.

Ved kontakt med Bane NORs elkraftsentral skal følgende oppgis;

 • funksjon og id
 • tognummer
 • sted/spornummer
 • bryternummer/betegnelse

2.9.2 Togvarmeposter med forrigling mot kontaktledningsanlegget

Togvarmeposter med forrigling mot kontaktledningsanlegget kan betjenes uten at elkraftsentralen ved leder for kobling blir kontaktet, dersom dette fremkommer av betjeningsinstruksen som togvarmepostene er utstyrt med.

Se mer detaljert beskrivelse av betjening av anlegget

2.10 Oversikt over fjernstyrte stasjoner som ikke kan betjenes med togekspeditør

Banestrekning Stasjoner/strekning LOP plassert
Bratsbergsbanen Porgrunn Myrane
Brevikbanen Ørvik Myrane
Dovrebanen Minnesund-Strandlykkja Strandlykkja og TSS Hamar
Drammenbanen Lysaker-Asker Lysaker og TSS Oslo
Gardermobanen (Oslo s)-Eidsvoll Lillestrøm og TSS Oslo
Hovedbanen Lillestrøm-(Jessheim) Lillestrøm og TSS Oslo
Vestfoldbanen (Drammen)-Nykirke TSS Drammen og Holmestrand
(Larvik)-(Porsgrunn) Myrane
Østfoldbanen Oslo S inkl. Loenga -
Ski Ski
Østfoldbanen Østre linje Alle stasjoner Mysen og TSS Oslo

Merk! I tabell 2.10 omfatter det også stasjoner mellom oppgitte stasjoner i tabellen

2.11 Oversikt over stasjoner hvor det ikke er satt opp forsignaler for utkjørhovedsignaler og/eller indre hovedsignaler

På følgende stasjoner er det ikke satt opp forsignal for utkjørhovedsignal og indre hovedsignal:

Banestrekning Stasjon Forsignal er ikke oppsatt for
DovrebanenHamarAlle utkjørhovedsignaler
DovrebanenDombåsUtkjørhovedsignal T (for tog mot Raumabanen)Utkjørhovedsignal M 464 og O 464 (gjelder for tog fra Raumabanen)
HovedbanenAlnabruUtkjørhovedsignalene M208, O208, S208, P681, T683, X675 og Ø673 Indre hovedsignal 267,630,648,650,652,670
KongsvingerbanenKongsvingerAlle utkjørhovedsignaler
OfotbanenNarvikIndrehovedsignal i innkjørtogveien NK4506( mot Narvik Havn og Nedre linja)
Indre hovedsignal i utkjørtogveien NK4515(Søndre spor fra LKAB)
Indre hovedsignal i utkjørtogveien NK4525(Nordre spor fra LKAB).
Utkjørhovedsignal L 453(har kun forsignal ved kjøring fra Søndre spor og utkjørsignal er stilt fra spor 3)
RørosbanenElverumUtkjørhovedsignal L 523 (gjelder for tog fra Solørbanen)
SørlandsbanenNelaugUtkjørhovedsignal O
Østfoldbanen (Vestre linje)HaldenAlle utkjørhovedsignaler

2.12 Oversikt over stasjoner som har mulighet for innkjøring av mer enn ett tog på hele eller deler av stasjonens sporarrangement

Ref. Trafikkregler for Jernbanenettet (TJN) kap. 5.7 pkt.4.

Baneområde Stasjon Fotnote
Bergensbanen
Hønefoss 2)
Gulsvik 1)
Hol 1)
Tunga 1)
Fagernut
Dovrebanen
Langset
Ottestad
Hamar
Rudshøgda
Bergsvika
Fåvang 1)
Kvam 1)
Sel 1)
Dombås 2)
Garli 1)
Ler
Trondheim
Gjøvikbanen
Jensrud
Hovedbanen
Alnabru 2)
Asper
Sand
Eidsvoll 2)
Kongsvingerbanen
Roven
Kongsvinger 2)
Nordlandsbanen
Midtsandan 1)
Hell 2)
Skatval
Eiterstraum 1)
Spikkestadbanen
Heggedal
Sørlandsbanen
Hokksund 2)
Lyser 1)
Nelaug 2)
Bjørkevoll 1)
Dalane
Kristiansand 2)
Vestfoldbanen
Nykirke
Barkåker
Østfoldbanen
Moss 2)
Halden 2)
Sarpsborg 2)
Østfoldbanen Østre linje
Kråkstad
Tomter
Spydeberg
Askim
Mysen
Rakkestad
 1. Samtidig innkjøring krever virksom automatisk hastighetsovervåkning (ATC) på begge tog.
 2. Det kan vises signal for innkjøring av mer enn ett tog for deler av stasjonens sporarrangement.

Merknader: For stasjoner på dobbeltsporet strekning, større fjernstyrte stasjoner (som f.eks Oslo S, Lillestrøm) og større grensestasjoner (som f.eks Hamar), kan det være mulighet for innkjøring av mer enn ett tog på hele eller deler av stasjonens spor arrangement.

2.13 Oversikt over hvilke stasjoner det kan skiftes uten tillatelse fra togleder/togekspeditør

På følgende stasjoner kan det skiftes uten tillatelse fra togleder/togekspeditør når dvergsignal viser signal ”varsom kjøring tillatt” eller ”kjøring tillatt”:

Banestrekning Stasjon
Bergensbanen
Bergen (til/fra togspor)
Voss
Myrdal
Dovrebanen
Hamar
Trondheim
Drammenbanen
Skøyen (til/fra sporområde Bestum og indrehovedsignal 108)
Gardermobanen
Gardermoen (til/fra kulvert + drivstoffterminalen)
Hovedbanen
Oslo S inkludert Oslo S / Loenga.
Gjelder ikke for kjøring i og ut fra Haven og ut fra Lodalen driftsbanegård.
Eidsvoll
Ofotbanen
Narvik
Rørosbanen
Elverum
Sørlandsbanen
Sandnes st.
Østfoldbanen
Sarpsborg

2.14 Oversikt over linjesignal

Stasjon Plassering på Signal bilde/til strekning/stasjon/ område Merknader
Oslo S Div. hovedsignaler H - Hovedbanen
G - Gjøvikbanen
Ø - Østfoldbanen
R - Romeriksporten (tunnel)Gardermobanen
L - Loenga
S - Angir at togvei er stilt til togspor på Oslo S
Skøyen Div. hovedsignaler F - Filipstad Merk:Når ”F” vises betraktes det indre hovedsignalet som utkjørhovedsignal for kjøring til Filipstad
Loenga Div. hovedsignaler H - Hovedbanen
R - Romeriksporten (tunnel) Gardermobanen
Alnabru Div. hovedsignaler H - Hovedbanen
B - Bryn
G - Gjøvikbanen
Bryn Utkjørhovedsignal O
Utkjørhovedsignalene L og N
L - Loenga

A - Alnabru o/Godstogsporet
Aker Innkjørhovedsignal B/UB A Alnabru
Grorud Utkjørhovedsignal mot Alnabru A
Lillestrøm Div. hovedsignaler H - Hovedbanen
R - Romeriksporten (tunnel) Gardermobanen
G - Gardermobanen
K - Kongsvingerbanen
Kongsvinger Rep. Signaler for utkjørhovedsignal L/N K - Kongsvingerbanen
S - Solørbanen
Kløfta Div. utkjørhovedsignaler H - Hovedbanen
G - Gardermobanen
Merk:Når ”G” vises betraktes utkjørhovedsignalet som indre hovedsignal i utkjørtogvei for kjøring til Gardermo-banen
Langeland Div. hovedsignaler H - Hovedbanen
G - Gardermobanen
Ski Div. indre hovedsignaler Ø - Østre linje
Sarpsborg Div. hovedsignaler Ø - Østre linje
V - Vestre linje
Lysaker Div. indre hovedsignaler D - Drammenbanen
A - Askerbanen
Sandvika Div. hovedsignaler D - Drammenbanen
A - Askerbanen
Asker Div. hovedsignaler S - Spikkestadbanen
D - Drammenbanen
A - Askerbanen
Drammen Div. hovedsignaler H - For kjøring til Holmen sidespor
V - Vestfoldbanen
Gulskogen Hovedsignal S/Y/O S - Sundland Når skiftevei (dvergsignalene RO/RS/RY) er stilt til Sundland
Hokksund Utkjørhovedsignalene L/N/P/T S - Sørlandsbanen
R - Randsfjordbanen
Hjuksebø Utkjørhovedsignalene O og S K - For kjøring mot Kongsberg (Sørlandsbanen)
N - For kjøring mot Notodden (Tinnosbanen)
Orstad Innkjørhovedsignal A G- For kjøring til Ganddal godsterminal
Myrane Innkjørhovedsignal B B - Bratsbergbanen
Trondheim M Indre hovedsignal 288

Indre hovedsignal 290
D - Dovrebanen
M - Nordlandsbanen (Meråkerbanen)
D - Dovrebanen
M - Nordlandsbanen (Meråkerbanen)
Leangen Utkjørhovedsignalene M/O/S M - Leangen (Stavne – Leangenbanen)
Hell Indre hovedsignal 1805 og 1815 M - Meråkerbanen
Mo i Rana Innkjørhovedsignal B G - Gullsmedvik
Narvik Innkjørhovedsignal B L - LKAB terminalen
Åndalsnes Innkjørhovedsignal A Ø - Øran godsterminal

2.15 Oversikt over stasjoner med elektrisk togoppvarming

Bane NOR angir hvor det finnes uttak for togvarme, og hvilken spenning og frekvens som kan stilles til disposisjon for jernbaneforetakene.

Under varming fra varmepost skal det henge skilt på toget som opplyser at det er påsatt togvarme. Når varmeposten ikke er i bruk, skal kabelen henges opp på stativet og pluggen settes inn i blindkontakten.

Det er utarbeidet egen instruks for betjening av de enkelte togvarmeanlegg med forskjellig spenningsnivå.

SJN 2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledning
TJN 3.20 hensetting av skift

Stasjonære togvarmeanlegg finnes ved følgende stasjoner:

Stasjon Type anlegg Spor Spor hvor anlegg er forriglet mot KL Merknad
Oslo S
Alnabru
Gardermoen
Eidsvoll
Hamar
Lillehammer
Otta 1000 v utkoblet
Dombås I tillegg 400 V anlegg
Åndalsnes 1000V
400 V
4,5
1,2,4,5,6
Oppdal
Støren (220V)
Trondheim
Steinkjer
Grong 400 V anlegg I og ved lokstall
Mosjøen
Mo i Rana
Rognan
Bodø
Koppang I tillegg 400 V anlegg
Røros 400V
1000v
3,4,5
3,4,5
Kongsvinger
Ski
Moss
Sarpsborg
Halden
Mysen
Høvik
Asker
Drammen
Larvik
Skien
Notodden
Kongsberg
Kristiansand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Egersund 8 (2 stk), 9 (2 stk)
Arendal 1000V 1,2
Sandnes 11 (2 stk), 12, 13
Stavanger 2, 3, 4, 5, 21 (2stk), 22 (2stk), 25, 26
Bergen 2, 3, 4, 5, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Flåm 1, 2, 4, 5 og 7/8 Sporene 7 og 8
har samme bryter
og styres fra felles
togvarmepost
mellom spor 7 og 8
Myrdal 11
Ål 5, 6, 10
Hønefoss
Voss 7, 20, 21, 23 Sporene 21 og 22
har samme bryter
og styres fra
togvarmeposten
i spor 21
Narvik 1000V
230V (63A)
230V (63A)
Dbg sp 1, 2, 3
Tomta sp 4
Narvikterminalen sp 12
Driftsbanegården
Kun til lading
Kun til lading

2.16 Oversikt over strekninger med ATC og ETCS

Delvis utrustet område (DATC)

 • Oslo S – Lørenskog Hovedbanen
 • Alnabru - Grefsen
 • Espa - Dombås - Trondheim – Agle
 • Hamar - Røros
 • Fetsund - Charlottenberg
 • Oslo S – Oppegård
 • (Sandbukta) - Kornsjø
 • Oslo S - Skøyen
 • Gulskogen – Kristiansand
 • (Kristiansand) – Audnedal
 • Km. 437,30 - Klepp
 • Oslo S - Roa – Haugastøl
 • Hallingskeid – Arna
 • Hokksund – Hønefoss
 • Skoppum - Larvik - Nordagutu

Fullstendig utrustet område (FATC)

 • Gardermobanen (Oslo S) – (Eidsvoll)
 • (Narvik) – Bjørnfjell

Fullstendig utrustede delstrekninger (FATC)

 • (Lørenskog) - Lillestrøm Hovedbanen
 • Lillestrøm - Eidsvoll Hovedbanen
 • Lillestrøm - (Fetsund)
 • Eidsvoll - (Espa)
 • (Oppegård) - Ski
 • (Ski) – Sandbukta
 • (Skøyen) – Asker – Drammen (Drammenbanen og Askerbanen)
 • Asker - Spikkestad
 • Drammen – (Skoppum)
 • (Larvik) - (Borgestad)
 • (Myrane) - Ørvik
 • Drammen - (Gulskogen)
 • (Hjuksebø) - Notodden
 • (Nelaug)-Arendal
 • (Audnedal) - km 437,30
 • (Klepp)-Stavanger
 • (Haugastøl) - (Hallingskeid)
 • (Arna) - (Bergen)
 • (Agle) – Eiterstraum

Kjøretøy som er godkjent for å kjøre med tilleggshastighet kan følge hastighetsskiltingen på strekningen. Dette under forutsettning av at innstillingshjulet på manøverdelen på ATC – panelet innstilles på tallet ”3” (jf. JD 347 ATC håndboken pkt. 5.2.3.Tilleggshastighet).

Strekning utrustet med ETCS

 • Østfoldbanen Østre linje (Ski) - (Sarpsborg)

2.17 Oversikt over strekninger utrustet med akseltellere

Banestrekning Fra/til
Arendalsbanen Fra innkjørhovedsignal C175 Nelaug til og med Arendal
Bratsbergbanen Fra innkjørhovedsignal B Porsgrunn til innkjørhovedsignal B Borgestad
Brevikbanen Fra innkjørhovedsignal C Myrane til og med Ørvik stasjon
Dovrebanen Fra innkjørhovedsignal B Eidsvoll til innkjørhovedsignal A Espa
Drammenbanen Fra innkjørhovedsignalene D4122 / UD4132 Lysaker til innkjørhovedsignalene C4321/UC4331 Sandvika
Fra innkjørhovedsignalene D4322/UD4332 Sandvika til innkjørhovedsignalene C4621/UC4631 Asker
Fra innkjørhovedsignalene B4602/UB4612 Asker til innkjørhovedsignalene
A4701/UA4711 Drammen
Sørlandsbanen Fra innkjørhovedsignal B Klepp til og med Stavanger stasjon
Tinnosbanen Fra innkjørhovedsigal C275 Hjuksebø til innkjørhovedsignal A281 Notodden
Vestfoldbanen Fra innkjørhovedsignal B/UB Galleberg til innkjørhovesignal A Skoppum
Fra innkjørhovedsignal B Larvik til innkjørhovedsignal B Porsgrunn
Østfoldbanen Vestre linje Fra innkjørhovedsignal B 762 / UB 662 Oppegård til innkjørhovedsignal B 17002 / UB 17012 / D 17022 Ski
Østfoldbanen Østre linje Fra innkjørhovedsignal D 17022 Ski til innkjørhovedsignal D 371 Sarpsborg

2.18 Oversikt over overbygningsklasse, aksellast, metervekt og lasteprofil

2.18.1 Overbygningsklasse, aksellast og maks hastighet

Tabell og skjematisk kart som viser maksimal aksellast og tilhørende hastighet for persontog og godstog i henhold til linjens klassifisering (Dette er ikke skiltet hastighet på strekningen).

Merk: Maksimal aksellast for lokomotiv i persontog er 22,5 tonn.

Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser

Overbygningsklasse Vogner i persontog Motorvognsett Godstog/arbeidsmaskiner
Nominell aksellast (tonn Maks hastighet (km/h) Nominell aksellast (tonn) Maks hastighet (km/h) Nominell aksellast (tonn) Maks hastighet (km/h)
a 16 90 16 90

22,5
16,5

30
70

b 18 100 18 100

22,5
20,5
18

30
70
80

c 18 160 20,5
18
130
160

22,5
20,5
18

80
90
100

c+ 18 160 20,5 160

24 1
22,5
20,5
18

50
90
100
110

d 18 230 20,5
20
18
17
160
200
250
300

25
22,5
18

70
100
110

Ofotbanen 18 130 20,5 130

30
22,5

50
70 2

1) Gjelder bare Nordlandsbanen Guldsmedvik (km 499,517] og Ørtfjell (km 534,630)
2) Makismalhastighet for tomme malmvogner er 60 km/h
3) største kjørehastighet på enkelte strekninger står i 2.2.1
Se 2.2.1 togets kjørehastighet

Lenke til network statement hvor aksellast, metervekt og lasteprofil er beskrevet

Network Statement vedlegg aksellast (her)
Network statement vedlegg metervekt (her)

Merk: Maksimal aksellast for lokomotiv i persontog er 22,5 tonn!

2.18.2 Metervekt

Skjematisk kart som viser maksimal tillatt metervekt i henhold til linjenes klassifisering.

2.18.3 Lasteprofil

Bane NOR kan tilby det nasjonale, dynamisk profil NO1 på hele jernbanenettet. NO1 må ses sammen med de oppgitte regneregler

NO1 profil:

2.19 Oversikt over bremseprosent og bremsetabeller

2.19.1 Generelt

Bremsetabell I og II gjelder normalt for hele jernbanenettet. På enkelte delstrekninger kan bremsetabell III og IV benyttes under forutsetning at togene har bremsegruppe P eller R, og virksom ATC.

Når tog som bruker bremsetabell III og IV må kjøres uten virksom ATC på FATC-strekning, skal bremsetabell I brukes. Største tillatte kjørehastighet er 80 km/h som beskrevet i Trafikkregler for Jernbanenettet.

For bremsetabell I og II er det lagt til grunn en bremsevei på 800 m, for bremsetabell III en bremsevei på minst 1200 m og for bremsetabell IV er det lagt til grunn en bremsevei på minst 1500 meter.

For kjøring i fall som ligger mellom de anførte verdier, nyttes den bremseprosent som er bestemt for nærmeste, høyere fallpromille.

For godstog gjelder følgende:

Reduksjon av bremseprosent for godstog framført i bremsegruppe P, avhengig av toglengde;

a) for toglengde over 500 meter og t.o.m. 600 meter reduseres utregnet bremseprosent med tallet 5
b) for toglengde over 600 meter reduseres utregnet bremseprosent med tallet 10

2.19.2 Bremsetabell I (Bremsegruppe P og R)

2.19.3 Bremsetabell II ( Bremsegruppe G)

For tog som bruker bremsetabell II og som må kjøre uten virksom ATC på FATC-strekning, er største tillatte kjørehastighet på FATC-strekning 60 km/h (p.g.a manglende gjennomsignalering ved utfall av ATC-ombordutrustning).

2.19.4 Bremsetabell III (Bremsegruppe R og P)

Bremsetabell III skal brukes på strekninger med største tillatte kjørehastighet til og med 160 km/h.

Bergensbanen: Haugastøl - Hallingskeid
Østfoldbanen Vestre linje: Ski – Sandbukta
Sørlandsbanen: Audnedal – Snartemo – km 473,3.
Drammenbanen: (Skøyen) – Asker – (Drammen)
Askerbanen: Lysaker - (Sandvika) - Asker
Spikkestadbanen

2.19.5 Bremsetabell IV

Bremsetabell IV skal brukes på strekninger med største tillatte kjørehastighet over 160 km/h.

Dovrebanen: Eidsvoll-Espa
Gardermobanen: Oslo S – Lillestrøm – Gardermoen – Eidsvoll.
Vestfoldbanen: Kobbervik – Nykirke og Martineåsen - Myrane

Bremsetabell

Tabell for togdata
ATC håndbok 5.2.1 Tabell for togdata
Informasjonen er hentet fra ATC håndbok.

2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere

Stasjoner som er utbygd med ATC kryssingsbarriere i angitt spor og retning. Én stasjon har 10-overvåkning, de øvrige har repetergruppe med nødstoppfunksjon.

Banestrekning Stasjon Spor (nummer) Spor (nummer) Merknad
Med km retning Mot km retning
Bergensbanen Bulken 1 1
Evanger 1,2 1,2
Bolstadøyri 1,2 1,2
Stanghelle 1,2 1,2
Vaksdal 2 1
Trengereid 1,2
Bratsbergbanen Porsgrunn 1, 2 1, 2
Valebø «10-overvåkning»
Dovrebanen Tangen 1,2 1,2
Brummunddal 1 1
Moelv 1,2 1,2
Lillehammer 1,2,3 1
Ringebu 1,2 1,2
Vinstra 1,2 1,2
Otta 1,2 1
Dovre 1 1
Hjerkinn 1 1
Kongsvoll 1 1
Oppdal 1 1
Berkåk 1
Hovin 2 2
Lundamo 1,2
Heimdal 1,2 1,2
Selsbakk 1
Gjøvikbanen Kjelsås 1,2 1,2
Sandermosen 1,2
Movatn 1,2 1,2
Nittedal 1,2
Åneby 1,2 1,2
Monsrud 1,2 1,2
Grua 1,2 1,2
Hovedbanen Dal 1,2 1,2
Kongsvingerbanen Fetsund 1 1,2
Sørumsand 1,3
Blaker 1,2 1,2
Rånåsfoss 1,2
Haga 1 1
Årnes 1,2
Nordlandsbanen Vikhammer 1,2
Hommelvik 1,2 1,2
Bergsgrav 1
Lassemoen 1,2
Namsskogan 1,2
Majavatn 1,2
Svenningdal 1,2
Ofotbanen Rombak 1
Katterat 1 1
Bjørnfjell 1 1
Sørlandsbanen Steinberg 1,2 1,2
Darbu 1,2 1,2
Gjerstad 1,2 1,2
Nodeland 1,2 1,2
Nærbø 1,2 2
Klepp 2,3 2,3
Vestfoldbanen Stokke 1,2
Østfoldbanen vestre Moss 1
Råde 1,2 1,2
Fredrikstad 2 1,2

2.21 Stasjoner med tekniske begrensninger for lokalomstiller

2.21.1 Oversikt over stasjoner

Banestrekning Stasjon
Bratsbergbanen Porsgrunn
Brevikbanen Ørvik
Dovrebanen Minnesund
Langset
Strandlykkja
Drammenbanen Stabekk
Høvik
Sørlandsbanen Orstad
Ganddal
Sandnes
Boganes
Stavanger
Vestfoldbanen Smørstein
Holmestrand
Nykirke
Martineåsen
Hobekk
Myrane

2.21.2 Prosedyre for betjening av lokalomstiller

 1. Trykk inn knappen for omlegging i 1 til 5 sekunder (dersom du trykker den inn mindre enn 1 sekund eller mer enn 5 sekunder, legger ikke sporvekselen eller sporsperren seg om).
 2. Omleggingen starter når knappen slippes.
 3. Dersom sporvekselen eller sporsperren ikke kommer i kontroll, må du vente i 15 sekunder før du prøver på nytt. Dersom sporvekselen/sporsperren ikke kommer i kontroll, må det ventes 15 sekunder før det forsøkes ny omlegging

2.22 Stasjoner med sporveksler utrustet med bevegelig kryss-spiss

Banestrekning Stasjon Sporveksel
Dovrebanen Langset 2, 3, 4, 5
Strandlykkja 1, 2, 3, 4
Gardermobanen Lillestrøm 5, 7, 10, 11
Langeland 6
Eidsvoll 2, 11
Gardermoen 7, 9, 22, 28
Venjar 2
Hovedbanen Oslo S (Brynsbakken) 208, 210, 212, 214, 216, 218, 303
Ofotbanen Narvik 250
Djupvik 1, 2
Rombak 1, 2, 3
Bjørnfjell 1, 2
Vestfoldbanen Smørstein 541, 944, 542, 943
Nykirke 562
Holmestrand 551, 552, 953, 964
Martineåsen 1
Hobekk 1, 2, 3, 4
Myrane 2, 4
Østfoldbanen Ski 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32

2.23 Vindutsatte strekninger

Oversikten viser der det har blitt målt kraftigst vind (fra nærmeste værstasjonen), og som ligger mindre enn 20 km fra jernbanen.

Rapport om vindutsatte trekninger i Norge

strekningsbeskrivelse/tillegg.txt · Sist endret: 2020/09/10 07:21 av heidi_brokjob