saerbestemmelser_omrader:trafikk_ost:ost:3.6_dovrebanen_eidsvoll_-_dombas

3.6 Dovrebanen (Eidsvoll) – (Dombås)

3.6.1 Sørli stasjon

Kjøring inn/ut fra spor 3

Ved sikring av togveier til/fra spor 3 kan ikke spor 2 være belagt av kjøretøy. Signal 21 «Kjør med redusert hastighet» i utkjørhovedsignal O884, gjelder kun fra spor 3.

Merk: Spor 2 er ikke beregnet for inn- og utkjøring.

Skifting

Sikringsanlegget på Sørli stasjon er bygget slik at når innkjørtogvei til spor 3 er løst ut, kan deler av sporområdet på stasjonen (lokalområde III som omfatter sporene 2, 3, 4 og 5) automatisk frigis for lokal skifting når togleder på forhånd har bestemt dette.

Merk: Skiftebevegelse må ikke settes i gang før togleder har gitt tillatelse til dette, jf. TJN kap 3.

3.6.2 Hamar stasjon

På strekningen Hamar - Røros gjelder særbestemmelse: Rørosbanen, fjernstyring med halemagnet

Det er montert grensestolper for markering av grense mellom verkstedområdet og det nasjonale jernbanenettet. Disse er plassert slik:

Mellom verksted Mantena og Hamar skifteområde,

  • Ved kontaktledningsanleggets åk, mast nr. 5205, km 126,110.
  • Ved kontaktledningsanleggets åk, mast nr. 5203, km 126,050.
  • Ved kontaktledningsanleggets åk, mast nr. 5182, km 125,927.

Mellom Ringstallen og Hamar stasjonsområde

  • Ved sporveksel 56, km. 125,743

Ved kjøring forbi grensestolpene ut fra verkstedsområdet, gjelder bestemmelsene i Trafikkregler for Jernbanenettet kap. 3.

Dvergsignal R11

Fører av trekkraftkjøretøy skal alltid melde seg til togekspeditøren. Kommunikasjon skal foregå med togradio. Hvis alt er klart vil det bli gitt tillatelse med signal 44 “Varsom kjøring tillatt”, eller signal 45 “Kjøring tillatt” i dvergsignal R11.

Lyssignal for skifting fra lokomotivstallområdet

For skifting fra lokomotivstallområdet over sporene øst for motorvognstallen, i retning dvergsignal R11, er det ved nordenden av motorvognstallen satt opp et varselsignal Q. Signalet står til høyre for tilhørende spor. Er kjøretøy på veg ut fra motorvognstallens østre spor, eller har stoppet slik at det ikke er middel til førstnevnte spor (fra lokomotivstallområdet), viser signalet ett rødt fast lys. Normalt viser signalet ett hvitt fast lys som betegner at kjøretøy fra lokomotivstallområdet kan kjøre fram til dvergsignal R11.

Varsellamper ved skift til motorvognhallen

Sporvekslene 62 og 64 er sikret med rigel og ligger normalt til spor som går utenom motorvognhallen. Ved hver sporveksel er det satt opp en trykknapp for tilhørende port. I sporene 56 og 57 bak nevnte sporveksler, er det lagt inn detektorer for styring av varsellamper inne i motorvognhallen.

På nordre endevegg er høyt skiftesignal Z satt opp. I grav for spor 56 og 57 og midt i taket i hallen, er det satt opp i alt 6 varsellamper som kan vise gult blinklys. Når skift skal kjøre inn i motorvognhallen må trykknapp ved sporveksel betjenes. Tilhørende port kjøres opp, rigel frigis og sporveksel kan legges om. Når skiftet kjører og belegger detektoren, vil varsellampen i vedkommende grav og i taket vise gult blinklys og høyt skiftesignal Z vise signal 42 “Skifting tillatt”. Skiftet kan kjøre inn. Varsellampen vil fortsette å lyse en kort tid. Når sporvekselen ligger for kjøring til motorvognhall, kan porten ikke lukkes. Samtlige varsellamper for sporene 56 eller 57 (4 stk.) må være tent før skiftesignal Z kan vise signal 42 “Skifting tillatt”.

Porten kan åpnes og lukkes når sporvekselen ligger i normalstilling. Er porten åpen og sporvekselen ligger for kjøring til motorvognhallen ved skiftets ankomst, vil høyt skiftesignal Z vise signal 41 “Skifting forbudt”. Har forangående skift like før kjørt inn og høyt skiftesignal Z viser signal 42 “Skifting tillatt”, skal det likevel stoppes foran sporvekselen, til høyt skiftesignal Z viser signal 41 “Skifting forbudt” før detektoren belegges. Varsellampe vil da starte en ny varslingsperiode.

Ved strømstans eller feil kan rigel frigis med frikoblingsnøkkel som oppbevares i skap for sikringer mv. i nordre ende av motorvognhallen. Feil meldes signalavdelingen.

Skifting inne på og til/fra hensettingssporene 20 – 40

Hensettingssporene ligger innenfor sporvekslene 20 og 102. All skifting til/fra hensettingssporene foregår etter tillatelse fra txp. Det skal ikke hensettes/parkeres materiell på sporene 21, 28 og 38. Før skifting på hensettingssporene skal skifteleder/fører innhente tillatelse fra togekspeditøren, som frigir hensettingssporene for skifting. Etter endt skifting skal skifteleder/fører igjen melde seg for togekspeditøren og kjøretøys plassering skal oppgis.

Merk: Ved behov for å skyve eller trekke skiftet utenfor sporvekslene 20 og 102 mot spor 8, må togekspeditøren kontaktes for innhenting av tillatelse. Dette gjelder selv om R38 og R45 viser «Frigitt for lokal skifting».

Dersom flere skiftelag fra forskjellige jernbaneforetak skal utføre skifting på hensettingssporene samtidig, skal Bane NOR utpeke en skiftekoordinator, jf. Trafikkregler for Jernbanenettet.

Skifting til/fra hensettingssporene 42 og 44

Hensettingssporene 42 og 44 ligger parallelt med Rørosbanen. Begge sporene er buttspor. Plattformen til venstre for spor 42 (tidligere «Vikingskipet stoppested») er ikke tilrettelagt for bruk. All kjøring til sporene skjer fra spor 1 på Hamar stasjon og styres av togekspeditør. Tillatelse til skifting inn på sporene gis av togekspeditøren. All hensetting på sporene 42 og 44 foregår under spenningsatt kontaktledningsanlegg.

3.6.3 Brumunddal stasjon

saerbestemmelser_omrader/trafikk_ost/ost/3.6_dovrebanen_eidsvoll_-_dombas.txt · Sist endret: 2020/01/06 11:47 av bard_oyvind_kvaal