saerbestemmelser_omrader:trafikk_ost:ost:3.5_gardermobanen

3.5 Gardermobanen

3.5.1 Gardermobanens grenser

Gardermobanen strekker seg fra Etterstad, ved tunnelåpningen i Romeriksporten, til Eidsvoll stasjon. Grensene mot Hovedbanen er i bakkant av alle sporveksler som grener mot øvrig infrastruktur:

 • Ved innløpet til Romeriksporten i Gjøvikbanens spor Oslo – Gjøvik (Sporveksel 304).
 • Ved utløp fra Romeriksporten i Hovedbanens høyre spor Lillestrøm – Oslo (sporveksel 303).
 • I overkjøringer til/fra Hovedbanen på Stalsberg.
 • Lillestrøm stasjon.
 • På Lillestrøm Nord.
 • Kløfta stasjon.
 • Ved av-/påkjøringsrampe ved Langeland.
 • Ved Eidsvoll stasjon.

3.5.2 Gardermobanens infrastruktur

Sikringsanlegg Gardermobanen

Hver natt kl. 03:07 utfører sikringsanlegget en selvtest av alle lamper i signalene på Gardermobanen og Hovedbanen fra Stalsberg til Jessheim syd. Testen vil vise seg som et kort blink i slukkede lamper på signalene. Signaler som inngår som en del av en togvei omfattes ikke av testen.

Ved en bestemt feiltype vil forsignal på hovedsignals mast lyse gult samtidig som hovedsignalet lyser rødt.

Ved en bestemt type feil ved ATC-utrustningen i sporet, vil ATC gi “Stopp”-aspekt i ATC-panelet selv om hoved-/forsignalene gir korrekte “Kjør”-aspekter. Dette vil kunne gjenta seg for flere påfølgende signaler og vil kunne gi nødbrems selv om hovedsignalet viser “Kjør”.

Det er lagt ut avsporingsindikatorer ca. 1000 meter foran innkjørhovedsignaler i grensene mellom Gardermobanen og det øvrige nett. Disse indikatorene vil ved avsporing av kjøretøy direkte gi stopp i respektive innkjørhovedsignal og derved indikering til togleder. Plassering er angitt i tabellen nedenfor.

Oversikt over avsporingsindikatorer på Gardermobanen:

Stasjon Tilhørende Hovedsignal Avstand Hovedsignal Km
Hellerud A (fra Oslo S) 1015 m GMB 4,270
Hellerud UA (fra Oslo S) 1015 m GMB 4,270
Lillestrøm D (fra Kongsvingerbanen) 537 m KB 23,285
Lillestrøm C (fra Sagdalen, HB) 987 m HB 18,735
Lillestrøm UC (fra Sagdalen, HB) 987 m HB 18,735
Lillestrøm B (fra Kløfta) 1045 m GMB 23,000
Lillestrøm UB (fra Kløfta) 1045 m GMB 23,000
Lillestrøm 1344 (fra Lillestrøm) 937 m GMB 17,095
Lillestrøm 1354 (fra Lillestrøm) 937 m GMB 17,095
Lillestrøm N B1502 (fra Frogner) 999 m HB 27,175
Langeland D (fra Jessheim, HB) 1000 m HB 44,414
Eidsvoll B (fra Minnesund, HB) 1000 m GMB 68,226
Eidsvoll C (fra Bøn, HB) 1037 m HB 65,700

3.5.3 Forhåndsdefinerte anleggsområde-jernbane

Generelt

 • Det er ikke tillatt å endre grensene til anleggsområde-jernbane i henhold til kunngjøringen.
 • Det skal settes opp skilt “Anleggsområde-jernbane begynner” og “Anleggsområde-jernbane slutter” ved alle grenser.
 • Ved alle lokale arbeider inne på anleggsområde-jernbane skal det settes opp sperrebånd/markeringsgjerde mot trafikkert spor TJN 10.12.
 • Sperring av sporveksler skal skje ved bruk av lokalavlåsing, vekselsperring eller låst (klave). Sporveksel 303 sikres ekstra ved uttak av drivstrømsikring.
 • Planlegging av arbeider skal utføres av personer som er kjent på området. Det skal også gjennomføres sikker jobbanalyse og oppstartsmøte.
 • Togleder kan betjene sporveksler i anleggsområde-jernbane etter avtale med hovedsikkerhetsvakt. Hovedsikkerhetsvakt anmoder om omlegging av sporveksel xxx, togleder gjentar sporvekselnummeret og foretar så omleggingen.
 • Blir det behov for å opprette andre anleggsområde-jernbane enn de forhåndsdefinerte områdene, kreves det utført en risikovurdering som viser at risikoen ikke øker.

For Oslo S gjelder følgende:

Grenser for anleggsområde-jernbane i Romeriksporten:

 • Indre hovedsignal 196
 • Indre hovedsignal 197
 • Indre hovedsignal 199

Grensen ved indre hovedsignal 196 skiltes slik:

 • Skilt “Anleggsområde-jernbane begynner” settes opp ved sporveksel 303 (mellom sporveksel 303 og indre hovedsignal 196).
 • Skilt “Anleggsområde-jernbane slutter” settes opp ved indre hovedsignal 196.

Sporveksel 303 skal lokalavlåses til høyre og drivstrømsikring skal tas ut. Dette gjelder også ved frakobling sammen med disponering av spor/strekning for arbeider og disponering av spor/strekning for kjøring av arbeidstog i samme sporområde.

Dersom det er et tilgrensende forhåndsdefinert anleggsområde-jernbane på Oslo S, skal følgende være grensene for anleggsområde-jernbane i Romeriksporten:

 • Indre hovedsignal 196
 • Indre hovedsignal 198
 • Indre hovedsignal 200

For Lillestrøm stasjon gjelder følgende:

Grenser for anleggsområde-jernbane i Romeriksporten:

 • Indre hovedsignal 1364
 • Indre hovedsignal 1374
 • Sporveksel 5
 • Sporveksel 7

Spor/strekning sperres slik:

 • Sporveksel 5 skal lokalavlåses til venstre.
 • Sporveksel 7 skal lokalavlåses til høyre.
 • Sporveksel 44 skal lokalavlåses til venstre.
 • Sporveksel 46 skal lokalavlåses til høyre.
 • Sporavsnitt ved anleggsområdets grenser skal sperres med ordre SST.

3.5.4 Gardermoen stasjon

3.5.4.1cPlanovergang for bagasjetraller på Gardermoen

På Gardermoen stasjon er det to separate planoverganger. Planovergang 1 går over spor II og knytter sammen plattformene 1 og 2. Planovergang 2 går over spor III og knytter sammen plattformene 2 og 3. Planovergangen er bygd for håndtering av bagasjetraller mellom plattformene.

Signaler mot trafikk mellom plattformene

Ved hver av planovergangene er det satt opp 2 veisignaler. Signalene er ikke utstyrt med klokker. Signalene viser rødt lys med 45 blink i minuttet når bommene ligger senket eller er under heving/senking. Signalene viser rødt lys med 90 blink i minuttet når det er stilt togvei over planovergangen for dermed å indikere at bommene ikke lar seg heve.

Sperring av trafikk mellom plattformene

Ved hver av planovergangene er det satt opp 2 elektrisk drevne bommer som normalt er senket. Vegbommene er ikke utstyrt med signallamper.

Signaler mot tog

Det er signaler mot tog.

Avhengigheter

Planovergangen er satt i avhengighet til sikringsanlegget slik at det ikke er mulig å heve bommene når det er stilt togvei over planovergangen. Det er ikke mulig å stille togvei over planovergangen hvis bommene ikke ligger senket.

Betjening

Det er utarbeidet egen prosedyre for betjening av anlegget.

Feil

Feil på bomanlegget meldes til togleder.

3.5.4.2 Losseterminalen Gardermoen

Kjøring til/fra losseterminalen foregår ved hjelp av hovedsignaler. Buttsporene som brukes når lokomotiv må skiftes til den andre enden av togstammen er ca. 50 meter (plass til ett lokomotiv).

Det er satt opp skilt på terminalen som viser hvor toget skal stoppe for å stå riktig i forhold til tømmeanlegg. Før tømming starter skal toget være sikret mot å komme i bevegelse, og kontaktledningsanlegget være gjort spenningsløst. Jernbaneforetak og Oslo Lufthavn tankanlegg (OLT) har egne detaljerte prosedyrer for sitt personell.

3.5.5 Kjøretøy

Begrensninger i Romeriksporten

Det tillates ikke framføring av godstog med farlig gods i Romeriksporten når det er persontog i tunnelen.

Dersom tog stopper som følge av uregelmessigheter i Romeriksporten, skal fører varsle togleder umiddelbart slik at togleder om mulig kan hindre andre tog i å kjøre inn i Romeriksporten.

Begrensinger i kulvert på Gardermoen stasjon

Godstog skal ikke planlegges framført gjennom kulvert på Gardermoen stasjon i den årlige ruteplanen. Framføringen av godstog skal være til minst mulig hinder for annen togtrafikk fastsatt i ruteplanen.

3.5.6 Igjensetting av kjøretøy

Det tillates ikke at kjøretøy igjensettes på Gardermobanens hovedspor eller på andre spor hvor kjøretøyet kan komme inn i middel mot annet hovedspor, dersom ikke kjøretøyet er bevoktet i fallretning.

Elektrisk togoppvarming

Det er montert et standard anlegg for togoppvarming i nordenden av Gardermoen kulvert. Det er plassert 4 varmeposter i tilknytning til spor 2 og 3.


3.1 Generelt
3.2 Sikringsanlegg Oslo S
3.3 Alnabru Stasjon
3.4 Hovedbanen
3.5 Gardermobanen
3.6 Dovrebanen (Eidsvoll) – (Dombås)
3.7 (ledig)
3.8 Kongsvinger og Solørbanen
3.9 (ledig)
3.10 Østfoldbanen
3.11 Gjøvikbanen
3.12 Drammenbanen
3.13 Sørlandsbanen, Randsfjordbanen og Numedalsbanen
3.14 Vestfoldbanen, Bratsbergbanen, Sørlandsbanen, Brevikbanen og Tinnosbanen

saerbestemmelser_omrader/trafikk_ost/ost/3.5_gardermobanen.txt · Sist endret: 2020/01/06 11:53 av oyvind_bottilsrud