generell_del:1.7_beredskap

1.7 Beredskap

1.7.1 Beredskapsrutiner vedrørende spesielle/ugunstige værforhold

Når det forventes spesielle eller ugunstige værforhold, gjelder følgende beredskapsrutiner:
Banesjefen har ansvar for å følge med på lokale værvarslinger og værutviklingen, for om mulig å kunne forutsi mulig fare for toggangen.
Banesjefens værvakt melder fra til togleder om innføring av følgende beredskapsnivå (gul, oransje eller rød):

  • Gul beredskap: for banesjefen betyr dette økte visitasjoner. Togleder skal varsle berørte stasjoner og tog om innføring av gul beredskap med angivelse av årsak og be om tilbakemeldinger om den reelle situasjon ute ved sporet. Togleder kan benytte kunngjøring eller togradio til slik varsling.
  • Oransje beredskap: betyr at beredskapen skjerpes og at det stedvis kan bli hastighetsnedsettelse. Togleder skal varsle berørte stasjoner og tog om innføring av oransje beredskap med angivelse av årsak og be om tilbakemeldinger om den reelle situasjon ute ved sporet. Togleder kan benytte kunngjøring eller togradio til slik varsling. Ved «Oransje beredskap» og redusert hastighet skal fører stille inn takhastigheten i ATC til den kunngjorte, nedsatte maksimale hastighet over den aktuelle strekningen.
  • Rød beredskap: betyr stedvis stopp av trafikk og eventuelt stenging av aktuell banestrekning eller innføring av stedvis halv sikthastighet. Togleder skal varsle berørte stasjoner og tog om innføring av rød beredskap med angivelse av årsak og be om tilbakemeldinger om den reelle situasjon ute ved sporet. Togleder skal benytte kunngjøring til slik varsling.

Togleder formidler beredskapsnivå til jernbaneforetakene iht. gjeldende rutine for registrering og varsling av feil ved infrastrukturen.

1.7.2 Oversikt over stoppesteder for farlig gods

Det er definert bestemte stasjoner eller andre steder der godstog med mindre lekkasjer av farlig gods skal stoppes. Disse stasjonene og steder kallesStoppesteder for farlig gods

Viktige gjøremål for togleder er beskrevet i Toglederinstruksen punkt 9.


1.1 Bane NOR Kunde og trafikkdivisjon
1.2 Jernbanenettets inndeling
1.3 Togradio
1.4 Stedskoder
1.5 Betjeningsanvisninger
1.6 Overgang til/fra sommertid

generell_del/1.7_beredskap.txt · Sist endret: 2020/03/04 10:02 av ingrid_dale_bjordal