Fjernstyring fra annen fjernstyringssentral

Hensikt og omfang

Denne instruks gjelder når det oppstår driftsproblemer på togledersentralen som følge av;

 • at lokalene for en trafikkstyringssentral er utilgjengelig eller
 • at fjernstyringssystemet ikke er tilgjengelig.

Dersom toglederen ikke får fjernstyrt de strekninger/områder som hun/han har bemyndigelse/ansvar for, kan fjernstyringen av disse strekningene tas over av en annen togledersentral eller overføres til en reservesentral.

I de tilfeller normal prosedyre ved overdragelse av bemyndigelse/ansvar ikke kan nyttes, skal rutinene for nødbetjening i behørighetsområdeforvaltning (ABO) brukes. Rutinene for nødbetjening er beskrevet i brukermanualen for fjernstyringssystemet.

 • Trafikkområde Nord har reservesentral for TSS Nord på Dora
 • Trafikkområde Sør/Vest har samme fjernstyringssystem som Drammen og kan ta over for hverandre
 • Trafikkområde Øst har reservesentral på Grorud for TSS Oslo, TSS Sør/Vest kan ta over for TSS Drammen

Forutsetninger

For at overtagelse skal kunne gjennomføres må;

 • togledersentralene benytte samme operative system
 • GSM-R telefonene, og nødtelefon viderekobles
 • sikringsanleggene være intakte
 • nødvendige grafiske ruter være skrevet ut
 • togleder ha tilgang til FIDO og relevante sirkulærer
 • konferanseplikten være gjennomført i henhold til vanlige regler
 • toginformasjon og elkraftstyringen overføres til ny sentral om mulig

Togleder:

Den toglederen som overtar fjernstyringen, har bemyndigelse og overordnet ansvar for strekningen/toglederområdet som er overtatt. Toglederen har GSM-R (togradio) kontakt med førere, hovedsikkerhetsvakt(er) og annet berørt personale.

Assisterende togleder:

Den toglederen som etter oppsatt tjenesteliste opprinnelig hadde det overordnede ansvaret, for strekningen/toglederområdet. Assisterende togleder skal bistå overtagende togleder ved behov.

Aktivitet Ansvar Involveres
1 Avklare om problemet kan løses innen oppsatt tidsfrist.
Regional operativ leder/Vaktleder/Beredskapsvakt/Togleder i de aktuelle togledersentralene. Vicos-vakt eller RailManager vakt
Togdriftsleder Beredskapsvakt
2 Ta beslutning om igangsetting av fjernstyring fra annen togledersentral/reservesentral.
Forberede fjernstyring fra annen sentral.
Vaktleder/Beredskapsvakt/Togdriftsleder Vaktleder
Beredskapsvakt. Togdriftsleder
3 Før overføring kontrollere at togleder har tilgang til;
- grafisk rute, - S-sirkulærer - strekningsbeskrivelse og - TOKfor den aktuelle strekningen.
Vaktleder/Togleder Vaktleder/Togleder
Vurdere å opprettholde eller innstille disponeringer og kjøring av ekstratog. Regional operativ leder/Vaktleder/Togleder Regional operativ leder /Vaktleder
4 Kontrollere at hendelsesloggen er oppdatert før overtagelse/overføring til reservesentral med informasjon om tidspunkt og årsak til overføringen. Vaktleder/Togleder Vaktleder/Togleder
Ved overføring til annen togledersentral gjelder i tillegg følgende:
Aktivitet Ansvar Involveres
1
Forberede togledersentralen som skal overta på at det må avsettes en arbeidsplass til overføring av fjernstyring fra annen sentral til den nye togledersentralen. Vaktleder/Beredskapsvakt/Togdriftsleder Vaktleder
Beredskapsvakt
Togdriftsleder
2 Overføre ansvaret for elkraft og toginformasjon til ny togledersentral om mulig. Togleder/Elkraftoperatør/
Toginformasjon
Togleder
Elkraftoperatør
Toginformasjon
3 Sette rød strek i grafisk rute for å markere overtakelsestidspunkt, og sende graf til togleder i den nye togledersentralen. Assisterende togleder
Assisterende togleder
4 Ved usikkerhet om lokale forhold skal assisterende togleder kontaktes og TOK benyttes. Togleder Togleder
5 Ved langvarig driftsstans vurdere å overføre togledere fra opprinnelig togledersentral til den nye togledersentralen.
Togdriftsleder/Vaktleder
Togdriftsleder/Vaktleder
Spesielle forhold for togledersentralen i Sør-Vest
1. Txp i Bergen har lokal operatørplass (LOP) tilgjengelig slik at den kan styre Bergen stasjon;
Etabler kontakt mellom togleder og txp Bergen når det gjelder utkjør fra stasjonen.
Togleder og txp Bergen
2. Txp i Bergen har ikke LOP tilgjengelig;
Txp Bergen etablerer seg på plattform med togradio. Etablerer kontakt med togleder når det skal sikres utkjørtogvei fra Bergen stasjon i Vicos.
Togleder sikrer togveier og Txp Bergen har ansvaret for å gi togene kjøretillatelse.
Togleder og txp Bergen.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.