Endringsoversikt

Årsakstyper

ÅrsakskodeÅrsakskode tekstÅrsakstype tekst
1
BaneSaktekjøring
Glatte skinner
Planlagt arbeid ikke avsluttet i tide
Annet
2Sikringsanlegg, signalanlegg, fjernstyringSporveksel/-sperre ikke i kontroll
Sporfeltbelegg inkl. saltbelegg
Feil på planovergang
Feil på rasvarslingsanlegg
Jordfeil
Annet
3Elkraft/KontaktledningsanleggNedrevet/Skade på KL forårsaket av tog
Strømløst/Redusert kapasitet
Tre over KL
Annet
4Tele- og transmisjonsfeilFeil ved GSM-R-systemet
Feil ved høyttaler/anviser
Feil på FIDO-kommunikasjon
Annet
5Planlagt vedlikeholdsarbeid infrastruktur
6Kjøretøy med feil sperrer spor/blokkstrekning
7TrafikkavviklingKø/Trafikk/Øvrig toggang
Kryssing/Forbikjøring
Helhetsvurdering
Feil i trafikkavvikling
Feil i ruteplanen
Feil i TIOS
«Uregistrert»/Ikke registrert forrige vakt
Annet
81Feil på kjøretøyFeil på dører
Feil på lok
Feil på ATC-system i kjøretøyet
Feil på togradio
Annet
82Kjøretøy sent fra hensettingsspor
83Manglende personellFører
Ombordansvarlig
Annet
84StasjonsoppholdRullestol
Mange reisende
Ventet på overgangsreisende
Skifting
Hadde signal kjør, kjørte ikke
Annet
85Planforutsetninger ikke oppfyltKjøreforsinkelse/Holdt ikke ruten
Øvelseskjøring/Aspirant
Innstilt grunnet markedsmessige årsaker
Kjørte med annet kjøretøy enn oppsatt i ruteplan
Ekstra stopp beordret av jernbaneforetaket
Annet
91Forsinkelse fra utlandet
92Ytre forholdFlom
Ras
Storm/Snøstorm
Annet
93Uhell, påkjørselPåkjørsel
Avsporing
Annet
94Uønsket hendelseVentet på politi/ambulanse/tollere
Passering av signal i stopp
Ulovlig ferdsel i spor/Dyr langs linjen
Annet
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.