Endringsoversikt

Årsakskoder i TIOS

INFRASTRUKTUR:

1 Bane* Feil på linjen, skinnebrudd, solslyng, telehiv.
* Saktekjøringer iht. FIDO.
* Glatte skinner, snø/is/løvfall, tre på linjen, vegetasjon hindrer sikt.
* Glatt plattform. Overvann pga. tett stikkrenne (ikke flom).
* Planlagt arbeid ikke avsluttet i tide.
* Reparasjonsarbeider etter akutte hendelser (ras, avsporing m.v.)
2 Sikrings/signalanlegg, fjernstyring* Trafikkstyrer får ikke stilt signal.
* Sporfeltbelegg inkl. saltbelegg.
* Sporveksel ikke i kontroll.
* Feil på linjeblokk, pærekontroll, stillverk/fjernstyringsanlegg, ATC-balise,
* Feil ved veisikringsanlegg og rasvarslingsanlegg.
* Utilsiktet passering av signal i stopp grunnet teknisk feil (“signalfall”).
* Feil ved nødstrømsanlegg.
3 Elkraft/Kontaktledningsanlegg* Nedrevet/skadet kontaktledning.
* Tre over KL-anlegg. Feil på KL-komponenter.
* Feil i omformerstasjon til KL, strømløst/redusert kapasitet.
* Manglende sporvekselvarme.
4 Tele og transmisjonsfeil* Tele- og transmisjonsfeil som Bane NOR har ansvar for og som fører til driftsforstyrrelser.
* Feil ved GSM-R-systemet.
* Feil ved høyttaler/anviser.
* Feil på FIDO kommunikasjon.
5 Planlagt vedlikeholdsarbeid infrastruktur * Tog planlagt innstilt grunnet planlagte arbeider på aktuell strekning, som er bekjentgjort til jernbaneforetakene på forhånd.
* Forsinkelser som følger av at man må vente på alternativ transport.
* Enkeltsporet drift grunnet planlagt arbeid.
6 Kjøretøy med feil sperrer spor/blokkstrekning* Benyttes på forsinkelser som oppstår for et tog når et annet havarert tog/tog med feil sperrer linjen.
* Nyttes også dersom enkeltsporet drift må iverksettes grunnet dette.
* Skal benyttes selv om havarert tog/ tog med feil på kjøretøyet har begynt å kjøre igjen.
* Brukes også dersom en arbeidsmaskin havarerer.
* For småfeil (<10 minutter) hvor toget kommer raskt i gang igjen kan kode 7 (kø) benyttes for togene som blir sperret.

Når linjen er klar for trafikk, men togleder velger å holde tilbake et motgående tog i påvente av kryssing, skal dette toget ha Kode 7 (Trafikkavvikling).

Husk: Havarert tog/toget med feil skal ha
Kode 81 (Feil på kjøretøy).

TRAFIKKAVVIKLING:

7 Trafikkavvikling* Tog i rute som venter på forsinket tog til kryssing, eller havner i kø
* Signal stilles for sent av trafikkstyrer, feil i hjelpesystem FJS (Automat/ATL/TLS)
* Feil i ruteplan * Datafeil i TIOS
* Får ikke meldt tog til betjent stasjon
* Bane NOR personale bruker FIDO-systemet feil.
* Tog forsinket av øvrig toggang

JERNBANEFORETAKENE:

81 Feil på kjøretøy * Alle feil ved kjøretøy (lok, vogner og motorvogn) som medfører stans eller redusert kjørehastighet.
* Lastforskyving på godstog.
* Feil på ombordutrustningen i toget som FIDO, ERTMS og ATC
82 Kjøretøy sent fra hensettingsspor * Benyttes når avgang blir forsinket fordi toget ikke er satt opp i tide fra driftsbanegård/lokstall/hensettingsspor e.l.

Hvis rotårsaken til forsinkelsen er kjent skal denne benyttes framfor årsakskode 82.
83 Manglende personell* Forsinkelse som er forårsaket av enhver form for personalmangel hos jernbaneforetaket, inklusive personalbytte underveis.
* Brukes også ved større avvikssituasjoner som aksjonskort osv. Unntak: Ved akutt sykdom hos personale skal dette føres på kode 94.
84 Stasjonsopphold* Rutemessig oppholdstid på stasjon/holdeplass overskrides, pga:
* Reisende
* Lasting/lossing av gods
* Skifting, deling eller skjøting
* Bruk av rullestolheis underveis
* Jernbaneforetaket ber toget holdes tilbake grunnet overgangsreisende, uansett årsak til forsinkelse på toget det ventes på.

Siden årsakskoder registreres på ankomst, må også et stasjonsopphold registreres ved ankomst neste stasjon.
85 Planforutsetninger ikke oppfylt* Toget kjøres med redusert kapasitet.
* Toget holder ikke fastsatt hastighet.
* Øvelseskjøring.
* Ekstra stopp beordret av jernbaneforetaket.
* Jernbaneforetakets personale bruker FIDO-systemet feil.
* Tog innstilt grunnet markedsmessige årsaker eller manglende kjøretøy.
* Innstillinger for å ta inn tidligere forsinkelser (mest aktuelt for tog som er i pendeldrift).

Unntak: Brukes ikke for innstillinger ved iverksatte aksjonskort og andre store hendelser som lammer større deler av togtrafikken, da brukes primærårsak. Brukes heller ikke dersom noe hindrer toget i å kjøre på strekningen, f.eks. havari på togsett.

UTENFORLIGGENDE FORHOLD:

91 Forsinkelse fra utlandet * Tog forsinket/innstilt fra Sverige.
* Tog må holdes tilbake på norsk side grunnet problemer i Sverige.
92 Ytre forhold * Storm, flom, ras som gjør linjen ufarbar, samt ved risiko for dette.
* Snøfall som utløser rød eller oransje beredskap.
* Store snøfall i tiden hvor snøberedskap ikke kan forventes.
93 Uhell, påkjørsel * Ved påkjørsel av person, kjøretøy, dyr eller annen gjenstand på linjen eller stasjon.
* Driftsuhell, avsporing og skifteuhell.

Brukes for alle avsporinger og påkjørsler, uavhengig av bakenforliggende årsak.
94 Uønsket hendelse* Uønskede hendelser som hverken Bane NOR eller jernbaneforetakene kan lastes for.
* Ulovlig ferdsel i og ved spor.
* Dyr langs linjen, reinmelding
* Tog venter på politi/ambulanse/tollere/vektere.
* Brann i tilknytning til linjen/stasjon.
* Utilsiktet passering av signal i stopp (Reell passering).
* Utfall av bygdestrømmen.
* Akutt sykdom hos trafikkstyrer eller hos jernbaneforetakets personale.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.