Endringsoversikt

Instruks for togleder- Toglederinstruksen

1. Overordnede oppgaver og ansvar

Toglederen skal holde oversikt, fordele restkapasitet og lede trafikkavviklingen og all annen aktivitet i sporet på en sikker, punktlig og effektiv måte.

På de stasjonene hvor trafikkinformasjonstjenesten utføres av togleder, skal togleder utføre oppgavene i henhold til håndbok for trafikkinformasjon.

Toglederen skal følge de prioriteringsreglene som fastsettes ved hver rutetermin.

Toglederen skal registrere og vurdere tilgjengelig trafikkinformasjon, og sette i verk nødvendige aksjoner på grunnlag av dette. Loggføring av tekniske feil og uønskede hendelser foretas i henhold til Føring av hendelselogg. Årsakregistrering av forsinkede og innstilte tog skal registreres i TIOS. Årsaksregistrering av kode 2 Signalfeil skal alltid ha en HL-ID.

Toglederen har et selvstendig ansvar for å tilkalle hjelp ved behov, samt å iverksette tiltak slik at arbeidspådraget ikke fører til tap av oversikt og kontroll.

2. Sikkerhetsbarriere

Toglederen skal ha spesielt fokus på kritiske situasjoner der han/hun har en barrierefunksjon.

Toglederen er en sentral barriere ved:

 • Tillatelse til kjøring forbi signaler i “Stopp”
 • Tillatelse til å kjøre forbi sluttpunkt for kjøretillatelse (ERTMS)
 • Oppstart og avslutning av arbeid i spor
 • Oppstart og avslutning av skifting
 • Varsel om at driftsoperative kunngjøringer i FIDO ikke er kvittert ut

3. Beredskap

Togleder skal iverksette nødvendig varsling og beredskapstiltak ved ulykker og alvorlige uønskede hendelser.

Ved nødanrop om sikringshendelse skal togleder vurdere hvilke tog som bør tillates å kjøre i linjehastighet, hvilke tog (på vei mot hendelsen) som bør stoppes og om noen skal fortsette kjøringen i halv sikthastighet.

4. Samhandling

Toglederen skal ha kontakt med ansvarlig vedlikeholdsenhet og jernbaneforetakenes transportledelse om forhold som har betydning for trafikkavviklingen, inkl. iverksettelse av tiltak ved avvik og varsling om feil på infrastrukturen.

Toglederen skal informere toglederen på tilstøtende strekninger og togekspeditøren på betjente stasjoner om alle forhold som har betydning for trafikkavviklingen.

5. Håndtering av alarmer

Ved indikering/alarm om utilsiktet passering av hovedsignal i ”Stopp”/sluttpunkt for kjøretillatelse i ERTMS, skal toglederen så raskt som mulig kartlegge årsaken og i nødvendig utstrekning stoppe/varsle tog.

6. Uregelmessigheter og feil ved infrastruktur på fjernstyrt strekning, som innebærer at hastigheten må reduseres

6.1 Strekning uten ERTMS

Inntil signal om midlertidig kjørehastighet er satt opp, baliser lagt ut, og togene er underrettet ved kunngjøring, skal toglederen gjøre følgende:

 • Sperre blokkstrekningen eller spor på stasjonen, og
 • Underrette fører om at toget skal kjøre halv sikthastighet eller annen angitt hastighet fra km./sted ,til km./sted (ev. spor på stasjon eller ved angitt km), og kontrollere at fører repeterer korrekt. En slik underretning skal gis senest ved siste hovedsignal før toget kjøres mot strekning/spor som har feil, og
 • Oppheve sperringen, og stille hovedsignal til kjørsignal.

Ovenstående gjentas inntil midlertidig hastighetssignal er satt opp, baliser lagt ut, og togene er underrettet.

6.2 Strekning med ERTMS

Avhengig av situasjonen skal toglederen

 • Inntil det er lagt inn en midlertidig hastighetsnedsettelse i ERTMS-systemet og dette er kunngjort, be føreren stoppe og gi nødvendige restriksjoner på formular 05, eller
 • Selv legge inn en midlertidig hastighetsnedsettelse og kunngjøre denne, eller
 • Om nødvendig følge bestemmelsene om tiltak ved nødsituasjon i kapittel 5 i Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen Østre linje

7. Utilsiktet passering av signal i «Stopp»/stoppskilt i ERTMS

Ved utilsiktet passering av signal i «Stopp» eller stoppskilt i ERTMS, skal:

 • Toget bli stående inntil jernbanevirksomheten ev. har godkjent at toget kan kjøre til nærmeste hensiktsmessige stasjon, der ev. bytte av fører vil foregå
 • Toglederen konferere med føreren om hendelsen
 • Togleder/vaktleder kontakte jernbanevirksomheten
 • Jernbanevirksomheten underrette togleder/vaktleder om hvilken beslutning som er tatt
 • Togleder kontakte føreren og gir tillatelse til kjøring i henhold til jernbanevirksomhetens beslutning

8. Feil på GSM-R nødanrop

Når det oppdages feil ved nødanropsystemet i GSM-R, enten systemfeil eller brukerfeil, skal togleder/vaktleder melde dette til NOS med en beskrivelse av situasjonen. Feil skal også legges inn i synergi.

9. Vaktavløsning

Ved vaktavløsning skal avtroppende togleder informere påtroppende togleder om følgende forhold:

 • Nye driftsoperative kunngjøringer som påtroppende togleder må gjøre seg kjent med
 • Forsinkede tog/driftsforstyrrelser
 • Ekstratog (hva slags tog, hastighet og spesielle forhold for øvrig)
 • Arbeid i spor (disponeringer og anleggsområde- jernbane)
 • Innstillinger av tog/arbeid i spor
 • Frakoblinger i KL-anlegg
 • Feil i/ved spor/KL-anlegg
 • Eventuelle feil eller begrensninger i tekniske anlegg (togradio, sikringsanlegg, telefoner, ERTMS, feilindikeringer mv.)
 • Meldinger/avtaler med nabotoglederområde eller togekspeditør på grensestasjon
 • Farlige/spesielle forhold forbundet med togframføringen (f. eks. uvirksom automatisk hastighetsovervåking)
 • Føreforhold (glatte skinner, snø mv.)

10. Oppgaver ved bruk av stoppested for farlig gods

Etterfølgende oppgaver må gjøres i riktig rekkefølge slik at redningsetatene ankommer stoppestedet før toget.

 • Togleder anmoder fører om å sette ned hastigheten til 20-40 km/t (høyere i tunneler).
 • Togleder varsler i henhold til varslingslister.
 • Togleder avtaler stoppunkt med brannvesenet som foretar utrykking før tog ankommer stoppestedet.
 • Togleder klargjør togveien slik at ikke godstoget får unødvendig stopp.
 • Togleder varsler på mellomliggende stasjoner i nødvendig utstrekning.
 • Togleder vurderer varsling av lokale brannvesen/politietater dersom det skal sendes personer for å kontrollere at det ikke er personer på mellomliggende stasjoner.
 • Brannvesen/politi rykker ut til stoppestedet, klargjør utstyr og evakuerer i nødvendig utstrekning.
 • Bane NOR, ev. brannvesenet, foretar jording av kontaktledningsanlegget ved behov.
 • Tog ankommer stoppestedet, fører evakueres og redningstjenesten overtar.

Oversikt over stoppesteder for farlig gods i de respektive trafikkområder er angitt i egen Stoppesteder for farlig gods

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.