Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen

Hensikt

Grensesnittet mellom Lodalen driftsbanegår og Loenga/Oslo S er spesielt. Denne instruksen er utarbeidet for å sikre at alle involverte parter (hovedsikkerhetsvakt, togleder Oslo S/Loenga og driftsoperatør Lodalen) sitter med samme situasjonsforståelse.

Sikring

Kontaktmagneter og signal 1A/1B «Stopp» benyttes som sikringstiltak av hovedsikkehetsvakt (HSV).

Arbeid på uforriglet område

Hvis det kun arbeides på uforriglet område utenfor Toghallen, skal driftsoperatør informere togleder. Det uforriglede område grenser mot dvergsignalene 643 og 645.

Arbeid over grensen mellom Lodalen og Loenga/Oslo S

Hvis det arbeides over grensen mellom Lodalen driftsbanegård og Loenga / Oslo S, skal etterfølgende følges.

Med «over grensen» menes:

 • På begge sider av dvergsignal 649 (Øvre Bakkespor).
 • Mellom dvergsignalene 667 og 647.
 • Mellom dvergsignalene 643/645 og sporveksel 430 (mot Toghallen).

Oppstart av arbeid

HSV kontakter togleder
 • HSV oppgir funksjon og ID og kunngjøringsnummer.
 • Togleder kontrollerer at kunngjøringsnummer og innholdet i denne stemmer, (hvor det skal jobbes, navn og togradionummer til HSV), og gjør eventuelle korrigeringer på dette.
 • Togleder gir tilbakemelding til HSV om at vedkommende blir kontaktet av Driftsoperatør Lodalen.
Togleder kontakter driftsoperatør Lodalen
 • Opplyser om at HSV ønsker å starte arbeid i henhold til kunngjøring, opplyser om eventuelle endringer i navn/togradionummer til HSV
 • Togleder og Driftsoperatør avklarer mulighet for tilgang, avklarer tidsrom, og sperrer aktuelle spor/strekning.
Driftsoperatør kontakter HSV
 • HSV utfører sine sikringstiltak i Lodalen, og driftsoperatør bekrefter (med ordlyd)
HSV kontakter togleder
 • HSV utfører sine sikringstiltak på Oslo S/Loenga. Togleder bekrefter (med ordlyd)
 • Togleder gir tillatelse til oppstart av arbeid (med ordlyd). HSV bekrefter.

Avslutning av arbeid

HSV kontakter togleder
 • Opplyser om at arbeidet avsluttes, og at sikringstiltak er fjernet
 • Togleder gir tilbakemelding om at HSV vil bli kontaktet av driftsoperatør
Togleder kontakter driftsoperatør
 • Opplyser om at HSV ønsker å avslutte arbeidet
Driftsoperatør kontakter HSV
 • HSV melder sporet klart for tog, og bekrefter at sikringstiltak er fjernet. Driftsoperatør bekrefter (med ordlyd)
Driftsoperatør kontakter togleder
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.