Bruk av vindmåler på Jæren

1. Hensikt

Hensikten med instruksen er å beskrive håndtering av sterk vind på strekningen Egersund – Stavanger.

Instruksen gjelder kun i situasjoner ved sterk vind som kan medføre fare for skade på infrastrukturen.

Andre værsituasjoner behandles iht STY-601614 Instruks for tiltak ved ugunstige værsituasjoner.

2. Ansvar og myndighet

Værvakten er ansvarlig for å:

 • holde seg oppdatert på meteogram, data fra vindmålere, informasjon fra NVE/metreologisk, og informasjon fra toglederinformasjon til banesjef/adm.vakt og KL vakt med hensyn til værpåvirkning på strekningen
 • konferere med beredskapsvakt KL, (KL-vakt) ved melding om-, eller opplevd sterk vind, beslutte, og oppheve restriksjoner på togtrafikken på banen i samråd med adm-vakt, og KL vakt, herunder også å stenge banen. Hvis det ikke oppnås kontakt mellom dem kan hver av dem og på selvstendig grunnlag endre beredskapen

Beredskapsvakt Strømforsyning (KL-Vakt) er ansvarlig for å:

 • holde seg oppdatert på meteogram, data fra vindmåler, og informasjon fra togleder
 • informasjon til adm.vakt og værvakt mht og værsituasjonens påvirkning på KL.
 • beslutte, og oppheve restriksjoner på togtrafikken på banen i samråd med værvakt/adm-vakt, herunder også å stenge banen. Hvis det ikke oppnås kontakt mellom dem kan hver av dem og på selvstendig grunnlag endre beredskapen

Administrasjonsvakt er ansvarlig for å:

 • holde seg oppdatert på meteogram, data fra vindmålere, og informasjon fra togleder
 • informasjon til banesjef og områdedirektør mht værsituasjonen
 • beslutte, og oppheve restriksjoner på togtrafikken på banen i samråd værvakte, herunder også å stenge banen. Hvis det ikke oppnås kontakt mellom dem kan hver av dem og på selvstendig grunnlag endre beredskapen
 • sette beredskap dersom forholdene tilsier det

Togleder er ansvarlig for å:

 • kommunisere med togene, KL-vakt, vær vakt og administrasjonsvakt ved sterk vind
 • føre i Hendelseslogg om endret beredskapsnivå og sender dette ut på SMS

3. Beskrivelse

Sørlandsbanen er særlig utsatt for vind på strekningen Egersund – Stavanger. Denne strekningen må derfor gis særlig oppmerksomhet med hensyn til vind.

Det er etablert en vindmåler på Dysjaland på Jæren. Denne skal sammen med andre værstasjoner, benyttes som beslutningsstøtte for vurdering av hastighetsnedsettelse på strekningen Egersund – Stavanger. I tabellen under er beskrevet ansvar for-, og kriterier for å sette ned hastighet eller stenge banen for trafikk i perioder med kraftig vind. Ved vurderingen må det også tas hensyn til vindretningen.

Utfordringene kan deles i:

 • Gjenstander i sporet, som trær, materialer, løse hagegjenstander/gjenstander på kl
 • Glatte spor på bakgrunn av løv/saltbelegg
 • Saltbelegg som påvirker signalanlegget.

Vind fra østlig og vestlig retning er den som er mest kritisk for utfordringer relatert til kotaktledningsnettet.

Da det er en kombinasjon av faktorer som påvirker KL, og det derfor ikke er eksakte nivåer for å iverksette hastighetsnedsettelser eller stengning.

KL-vakt har på selvstendig grunnlag ansvar for å sette ned hastigheten på banen hvis det er fare for at kontaktledningsanlegget kan bli skadet.

Ved hastighetsnedsettelse eller stengning av banen er det bare samme person/funksjon som iverksatte begrensningene som kan gi tillatelse til å oppheve disse.

Nr Vindstyrke/Kriterium Aktivitet Ansvar
1 Varsel om vindstyrke > 20 m/s. Vakthavende personell skal holde seg oppdatert på Mapgraph/Meteogram KL-vakt/Værvakt/Adm. vakt
2 Vindstyrke > 25 m/s. Sjekke vindretning, vindstyrke på Mapgraph, når melding fra vindmåler mottas på mobil. Holde seg oppdatert på vind- og værforhold på strekningen. Hastighetsnedsettelse vurderes. Det skal innføres minimum gul beredskap. KL-vakt/Adm. vakt/ Værvakt
Togleder Informere lokførere, og be dem være oppmerksom på berørte strekninger
3 Vindstyrke > 30 m/s.
Føre i hendelseslogg om endret beredskapsnivå og sende dette ut på SMS KL-vakt/Adm. vakt/ Værvakt
Togleder Føre i hendelseslogg om endret beredskapsnivå og sende dette ut på SMS
4 Vindstyrke > 35 m/s. Stenge banen. Rød beredskap. KL-vakt/Adm. vakt/ Værvakt
Togleder Føre i hendelseslogg om endret beredskapsnivå og sende dette ut på SMS
5 Redusert vindstyrke Beslutte å gjenåpne banen, ev. med restriksjoner.
Informere Adm. vakt og togleder om avgjørelsen
KL-vakt/Adm. vakt/ Værvakt
Togleder Sende ut ny ruteordre som opphever restriksjoner, når dette er bestemt av samme person/funksjon, som satte ned hastigheten/stengte banen.

4. Referanser

Meteogram fra Meteorologisk Institutt

Link til Mapgraph vindmåler:

http://application.mapgraph.com/MgPublisher2/htmlgenerator?user=jbv&page=1

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.