Instruks for snøkoordinator på Bergensbanen

1. Hensikt og omfang

Snøkoordinator skal sikre at nødvendig kapasitet og kompetanse er tilgjengelig for å ivareta snø- og isrydding, samt sikre at ingen tog slippes over høyfjellet uten at banen er tilstrekkelig ryddet.

Har ansvar for den gjennomgående snøryddingen på strekningen Geilo – Mjølfjell, isrydding på strekningen Haugastøl – Myrdal, og snø- og isrydding på Flåmsbana.

2. Beskrivelse

 • Snøkoordinator har arbeidslederansvar for personalet som går i Beilhack-turnus, samt snø- og isrydding.
 • Snøkoordinator har hovedansvar for å organisere og lede gjennomgående snø - og isrydding.
 • Skal holde seg oppdatert på værdata.
 • Skal iverksette saktekjøringer ved behov (f.eks. ved skredfare).
 • Har prosjektleders myndighet til å disponere tildelte ressurser, slik at de mål som er satt for arbeidet nås, innen rammene for de avtaler og lover som til enhver tid regulerer dette.
 • Har områdedirektørs myndighet i forbindelse med gjennomgående rydding.
 • Skal påse at AML og arbeidstidsbestemmelser følges for personalet i snø-/vinterturnus.
 • Skal påse og kontrollere at sikkerhet ved utførelse av arbeid ivaretas i henhold til gjeldende bestemmelser.
 • Har myndighet til å kalle inn ekstra personale, dersom det er behov for det.
 • Har myndighet til å kalle inn lokfører fra NSB via DROPS.
 • Er kontaktpunkt for bistand fra andre områder.
 • Snøkoordinator skal holde adm.vakt og togleder oppdatert om forhold som kan føre til avvikssituasjon og/eller togforsinkelser.
 • Skal føre logg/vaktjournal.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.