Thales anlegget

Spesielle forhold ved Thales anlegget (Eidsvoll) – (Espa)

Feilliste ved Thales anlegget ligger på operatørplass. Det SKAL noteres inn alle feil som oppdages slik at prosjektet tidligst mulig kan få denne informasjon samt mulighet til å rette feilen.

Det er ikke er mulig å aktivere sperrepinnen når det er belegg på strekningen. t Thales anlegget er bestilt (kravspek utformet) slik at det ikke skal være mulig å legge sperring på belagt togvei før denne er utløst. Det vil si ut ifra Strandlykkja sørover og Minnesund nordover. Når togveien er løst ut kan sperre settes på bak arbeidstoget. Hvis det skal jobbes ut fra stasjonen må Strandlykkja eller Minnesund sperres før eventuell sperring flyttes ut av stasjonen når togveien er utløst.

Forskjellen i funksjonalitet er innmeldt som feil i dag til prosjekt, sikkerhet TØ og TTG.

Inntil sperremuligheten blir lik våre øvrige anlegg eller om regelverket endres, må en da bare utvide sperret område hvis en har disponering for kjøring av arbeidstog ut fra disse stasjonene selv om dette går utover disponeringstiden.

Kunngjøringer må gjøres på følgende måte på Thales strekningen:

Kjøring av arbeidstog fra… til… Med arbeid underveis etter avtale med togleder.

Alternativt må anleggsområde-jernbane opprettes på strekningen.

Utkjørhovedsignal UM 7814 er «utkoplet» i Thalesanlegget inntil videre grunnet ikke samsvar med hvordan sperre oppfører seg sammen med signalet.

Signal UM 7814 kan benyttes igjen når buttsporet forlenges samt at avhengighet sperre og signal er ok.

Espa stasjon. Det må stilles utkjørsignal fra Espa før innkjørtogveien inn på Strandlykkja sikres.

Strandlykkja stasjon. Innkjørtogveien inn på Strandlykkja må sikres før utkjørtogveien mot Espa stilles.

Avvik vedr funksjonalitet i Thales anlegget

D 1.8: Foregående signal bak toget blir mørkt på sentralblokken når toget har passert etterfølgende blokkstrekning (signal rett bak tog vil vise rødt)

ID 1.9: Signaler bak toget slukker ved manuell utløsning på sentralblokka

ID 5.1: Funksjonalitet for SIS/OSIS og SSS/ASS. Kommandoen ASS skal kun oppheve SSS og OSIS bare oppheve kommandoen SIS

ID 1.19: Signalet spretter opp igjen automatisk etter man opphever SIS. Skal egentlig må stilles opp igjen manuelt for å ha en ekstra barriereID 3.4: Få inn riktig indikering på koblede sporveksler som er frigitt for lokal omlegging. Kun en av to koblede sporveksler blir indikert i blått

ID 4.8: AGT funksjonen på Espa fungerer ikke som de andre stasjonene vi har med relelinjeblokk, greit å få undersøkt om dette er riktig og evt. Få sendt ut info om dette. For den er ikke nevnt noen sted i denne lista.

ID 1.12: Sperrepinner Minnesund – Vettalstøen. Når det legges på sperrepinne syd for Minnesund blir også strekningen Eidsvoll – Vettalstøen sperret med sperrepinne

ID 1.13: Feil på frittstående forsignal setter utkjørhovedsignal bak dette signal i stopp

ID 4.4: Feil på forsignal på hovedsignals mast setter hovedsignal i stopp

ID 1.21: SIS på motrettet blokksignal på sentralblokk feller utkjør

ID 5.6: Når SIS er satt på ett signal vises SSS i stasjonsboksen

Linjeblokk og GSP

I gitte tilfeller vil GSP ikke bli automatisk deaktivert ved kjøring ut på linjen og tilbake til avgangsstasjonen. I noen tilfeller deaktiveres heller ikke GSP før sperring av linjeblokka oppheves. Dette skyldes en midlertidig feil i sikringsanlegget

Sentralblokk

Når tog kjører ut på sentralblokka mellom Langset og Minnesund, og tilbake til Langset, og det samtidig er stilt innkjørtogvei på Minnesund, vil ikke ny utkjørtogvei fra Langset kunne stilles før innkjørtogveien på Minnesund er satt i stopp og tidsutløst. I tillegg må sekvensfeilen på sporavsnittet på linja tidsutløses som ordinert ved bruk av kommando NUHP. Tilsvarende gjelder for kjøring i motsatt retning.

Ved sekvensfeil på sporavsnitt på sentralblokk vil blokksignaler kunne stilles automatisk til kjør dersom vedkommende blokkstrekninger er frie.

Kommando SIS på motrettet blokksignal på linjen vil kunne sette utkjørhovedsignal fra en stasjon i «stopp».

Togveier/skifteveier

Dersom utkjørtogvei ikke automatisk utløses ved togs utkjøring fra en stasjon, må denne utkjørtogveien ikke tidsutløses før tog har passert den første blokkstrekningen etter stasjonen. Dette fordi signalanlegget i gitte tilfeller omstiller blokksignaler fra signal «stopp» til slukket.

Alle togveier krever flankedekning i hovedsignal, sporveksel eller sporsperre.

Ved feil på forsignal på et hovedsignals mast vil sikringsanelgget omstille dette hovedsignalet til «stopp».

Innkjørtogvei til spor 1 på Minnesund vil ikke automatisk tidsutløses. Dersom stasjonen skal frigis for lokal skifting etter togs ankomst til spor 1, må innkjørtogveien tidsutløses manuelt.

Ved frigivning av lokalområder på Langset vil det i noen tilfeller ikke kunne stilles togvei fram til indre hovedsignaler på Langset. Dette skyldes en feil i sikringsanlegget.

Kommando SIS/SSS

Kommandoen SIS skal ikke benyttes som sperrefunksjonalitet. I stedet benyttes andre sperrefunksjoner i sikringsanlegget som kommando SST, VXS og VLAT. Dette skyldes at kommando ASS etter inngivelse av kommando SSS i en nødsituasjon også fjerner sperring av enkeltsignaler som tidligere kunne vært satt som en ren sperrefunksjon.

Alle togveier (også innkjørtogveier) satt i stopp ved bruk av kommando SIS/SSS, og deretter opphevet med kommando OSIS/ASS, må tidsutløses før de kan stilles på nytt.

Kommando SIS/SSS omstiller ikke høyt skiftesignal fra signal «skifting tillatt» til «skifting forbudt».

Forberedende reset

Forberedende resett vil ikke bli effektuert til et sporavsnitt dersom det kun er foretatt telling inn på sporavsnittet og ikke ut av sporavsnittet. Dette for teknisk å forhindre at materiell kan bli sående udetektert ved feilaktig inngivelse av kommando for forberedende resett og da ved gitte sekvenser av passering av sporavsnittet

Dersom forberedende resett ikke blir effektuert til et sporavsnitt må sporavsnittet først passeres av et tog. Deretter kan forberedende resett inngis og sporavsnittet passeres av et nytt tog før sporavsnittet blir fritt.

Lokalområder

I et frigitt lokalområde kan sporavsnitt inne i området sperres med kommando SST. Dersom sporavsnittet først er sperret med SST kan lokalområdet ikke frigis.

Tog med ankomststasjon Strandlykkja skal ankomme i togspor. Deretter skal toget skiftes til buttspor ved hjelp av at stasjonen frigis for lokal skifting. Tilsvarende skal avgående tog skiftes fra buttspor til togspor på Strandlykkja ved at stasjonen frigis for lokal skifting. Deretter kan toget kjøre fra togspor på togveier

Bewator Adgangskontroll til tekniske bygg Eidsvoll – Lillehammer Kode ved feil på systemet

Togleder kan videreformidle kode til nøkkelboks på Espa og Jessnes i situasjoner der kortsystemet ikke fungerer.

Togleder må være restriktive på å gi ut tilgang til denne masternøkkel og må notere navn og nummer på vedkommende som ønsker denne ut.

Personer uten gyldig adgangstillatelse på sitt kort må henvende seg til Tom Kenneth Rudihagen/Ove-Erik Skovseth for å få dette.

Det er installert Bewator kortleser til dørlås på Jessnes, Brumunddal, Moelv og Brøttum. Dette er konfigurert på samme måte som på dobbeltspor Langset – Kleverud og gjelder relerom, omformerrom og telerom. Ved strømbrudd eller uvirksom kortleser må det brukes en masternøkkel i dørlåssylinder. Denne befinner seg på Jessnes og på Espa for dobbeltsporet. Kode til denne fås ved henvendelse til togleder (dette gjelder kun ved uvirksom kortleser).

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.