Instruks for skifting på skifteområdene Kongsberg stasjon

Kongsberg

Lokalområdene III og IV kan ikke frigis samtidig.

Skifteområde IV

For skifting til/fra skifteområde IV frigis lokalområde IV. Skiftet kan trekke frem til sporsperre Sp. V. S-lås I og lokalområde IV kan ikke frigis samtidig. Skiftet må passere sporsperre II og gi beskjed om at frigiving kan tas tilbake før skiftet evt. ber om frigiving av s-lås I for skifting til tømmersporene eller til skifteområde Numedal.

Skifteområde IV inkluderer tømmersporene og skifteområde Numedal. Skifteområde IV er avgrenset av sporsperre Sp. II/høyt skiftesignal Z2 og sporsperre Sp. IV på Flesberg lasteplass.

All framføring av kjøretøy på skifteområde IV skal foregå som skift. Det skal alltid være minst to personer (fører/skifteleder og signalgiver) på skiftet.

Forespørsel om kjøring av persontrafikk på skifteområde IV skal i hvert tilfelle rettes til trafikksjef Trafikk Øst. På skifteområde IV tillates det kun ett skift eller ett arbeid av gangen. Togleder koordinerer kjøringen inn/ut på skifteområde IV.
Det er kun tillatt med igjensetting av vogner på skifteområde IV hvis skift er en trykkluftbremset togstamme.
Veisikringsanleggene på skifteområde IV er Be-anlegg. Skift skal stoppe foran planovergangene og sperre anleggene manuelt ved betjening av brytere i betjeningsskap. Etter å ha passert planovergangene oppheves sperringen manuelt ved betjening av brytere i betjeningsskap.

Tømmersporene

Tømmersporene er sporene innenfor sporsperre Sp. III og sporsperre Sp. IV.

Skifteområde Numedal

Flesberg stasjon er midlertidig lagt ned som stasjon og betegnes Flesberg lasteplass. Enkelt innkjørsignal Flesberg stasjon er påført ugyldighetsmerke.

Numedalsbanen er midlertidig lagt ned som banestrekning. Strekningen fra sporsperre Sp. V til sporsperre Sp. IV/endebutt ved km 129,816 på Flesberg lasteplass benevnes skifteområde Numedal og er underlagt skifteområde IV .
Strekningen fra sporsperre IV/endebutt ved km 129,816 til km 147,500 Rollag er midlertidig stengt. For kjøring forbi endebutt skal det innhentes tillatelse fra banesjef.

Det skal bestilles rute for skifting mot skifteområde Numedal. På kunngjøringen skal det stå en (N) for Numedal ved skifting på skifteområde Numedal. Skiftet skal tildeles funksjonelt nummer. ++

Skiftet skal alltid kjøre med trekkraftkjøretøyet først i kjøreretningen når skiftet er i bevegelse mellom sporveksel 19 og endebutt på Flesberg lasteplass. Unntak kan gjøres for Bane NORs arbeidsmaskin ved bruk av snøvogn. I dette tilfellet skal brukerbeskrivelsen for snøvogn følges. Kjøretøyet i skiftet skal ha innkoblet trykkluftbrems. Snøvognen har egen kabin for utkikksmann og kabinen er utstyrt med nødbrems og fløyte.
Godkjent sambandsutstyr må forefinnes for sikker kommunikasjon mellom fører og plogfører. Nødbremsens funksjon og sambandsutstyr skal testes i forbindelse med vognopptak og senest før kjøring.

S-låser for skifteområde IV

S-lås I er plassert ved sporsperre Sp. II/høyt skiftesignal Z2.
S-lås I inneholder en nøkkel til:
tømmersporene (nøkkel går til sporsperre Sp. IV, som har nøkkel til sporsperre Sp. III, som har nøkkel til sporveksel 8) skifteområde Numedal (Nøkkel går til sporsperre Sp. V, som har nøkkel som går til S-lås «Numedal» hvor den benyttes i rødmerket sikkerhetslås nr. 2) S-lås «Numedal» er plassert ved sporsperre Sp. V.

S-lås «Numedal» er utformet som en C-lås og inneholder nøkkelknippe (festet i nøkkel til nøkkelfelt 1) med nøkler til:
CTC-nøkkel til betjeningsrom for låsene på Svene pukkverk lasteplass og Flesberg lasteplass. Yales-nøkkel til samlelås for C-lås på Svene pukkverk lasteplass Yales-nøkkel til samlelås for C-lås på Flesberg lasteplass

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.