Innholdsfortegnelse

Spesielle forhold på strekningen

Eriksrud

Anbefalt praksis

På grunn av misforståelser hos førere ved telefonkjøring på Eriksrud, er det viktig å angi til hvilket hovedspor tillatelsen gjelder.

Eksempel:

«Klart for tog … (nr.) forbi … (hva slags hovedsignal, signalets bokstav og/eller nummer) med stedskode … (bokstavforkortelse) til hovedspor Oslo-Drammen. … (navn) togleder.»

Lier holdeplass

Anbefalt praksis

Ved sporendring på Lier holdeplass, fanger ikke KARI opp dette før toget belegger sporfeltet der holdeplassen er, så automatisk opprop om «passerende tog» kommer seint. Alle sporendringer (persontog, godstog, tomtog og arbeidstog) på Lier holdeplass må meldes til toginfo.Brakerøya

Ved opprettelse av anleggsområde hvor Brakerøya er inkludert er det viktig å huske på følgende:

Sporveksel 4 må legges i minus før arbeidsområde AO 05, AO 06 og AO 07 frigis. S-lås 1 skal være inkludert når det opprettes anleggsområde på Brakerøya.

Ved kjøring til Holmen s.sp. når det er anleggsområde på Brakerøya må følgende punkter være tilstede:

For å kjøre til Holmen på signal er det viktigst å få lagt Sp.I/Spv.100 for kjøring til Holmen, her er det følgende avhengigheter:

• Sporavsnitt B(B1 og B2) på Brakerøya fritt. • Sporavsnitt 478 fritt • Ikke stilt togvei fra N og P på BRA retning DRM • Linjeblokka på BRA retning DRM må være i nøytralstilling • Sporavsnitt X må være fritt • Sveivkontroll i orden ved spv.100 • Arb.omr. DRM-BRA må være i normalstilling • Sporavsnitt UA DRM må være fritt • Ikke være stilt togvei fra utkjør M. • Linjeblokka fra DRM retning BRA må være i nøytralstilling.

Hvis alt over er oppfylt vil man kunnes stille signal til Holmen forutsatt at det ikke er noen feil med linjeblokka.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.