Instruks for driftsoperatørtjenesten i Sundland

1. Hensikt

Hensikten med instruksen er å sikre at driftsoperatørtjenesten utøves på en enhetlig måte.

2. Beskrivelse

Driftsoperatør har følgende arbeidsoppgaver:

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1. Betjene og overvåke skjermbasert stillerapparat i henhold til gjeldende instrukser. Driftsoperatør
2. Overvåke, koordinere og lede skift og togbevegelser. Driftsoperatør
3. Kontrollere kunngjøringer i FIDO. Driftsoperatør
4. Kommunisere med togekspeditør Drammen, togleder og jernbaneforetakene om forhold som har betydning for trafikkavviklingen. Driftsoperatør
5. Føre togbok i henhold til “Instruks for føring av togbok” for driftsoperatør Sundland. Driftsoperatør
6. Melde forsinkelser til togekspeditør Drammen og togleder. Driftsoperatør
7. Melde alle uønskede hendelser til vaktleder TSS Drammen og ved behov til txp Drammen. Driftsoperatør
8. Konferanseplikt og benytte sjekkliste ved vaktavløsning. Driftsoperatør
9. Vedlikehold av dokumenter og kvitteringer. Driftsoperatør

Det skal være begrenset adgang til lokaler hvor driftsoperatør utføre tjeneste slik at unødige forstyrrelser unngås.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.