Innholdsfortegnelse

Instruks for sperring av spor 46 (Vasken)

Arbeid uten hovedsikkerhetsvakt i spor 46 kan tillates under følgende forutsetninger:

  • Arbeid påvirker ikke sporet, sporets stabilitet
  • Skift kan passere arbeidsstedet uten at det oppstår fare

Driftsoperatør informeres om at vaskemaskinen er ute av drift.

Oppstart

Arbeidsleder ringer driftsoperatør Lodalen på togradio og anmoder om å få sperre spor 46. Stillverk kontrollerer at sperringen kan gjennomføres. (sporet er fritt for materiell, ingen konflikt med øvrig trafikk). Stillverk legger på sperre (SST)

Sperring av spor

Arbeidsleder ringer driftsoperatør Lodalen på togradio og anmoder om å få sperre spor 46. Driftsoperatør kontrollerer at sperringen kan gjennomføres. (sporet er fritt for materiell, ingen konflikt med øvrig trafikk). Driftsoperatør legger på sporsperre (SST)

Ordlyd

  1. TXP/Driftsoperatør: “Spor 46 på Lodalen er sperret til kl. … NN TXP/Driftsoperatør.”
  2. Arbeidsleder: “Spor 46 på Lodalen er sperret til kl. … NN Arbeidsleder.”

Arbeidsleder kan bevege seg innenfor beskyttelsesavstand (2.5m)

Rødt flagg settes opp ved bestemt sted, og arbeidet kan iverksettes.

Avslutning

Etter at arbeid i spor er avsluttet, skal arbeidsleder fjerne sikringen av arbeidsstedet og underrette driftsoperatør Lodalen om at sporet er klart for tog.

Ordlyd

  1. HSV: “Spor 46 på Lodalen er klart for tog.”
  2. Driftsoperatør: “Sperringen er opphevet. Spor 46 på Lodalen er klart for tog. NN TXP/Driftsoperatør.”
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.