Instruks for togekspeditør og togleder når togleder utfører kommandoer for togekspeditør i GS-anlegget på Loenga stasjon

1. Hensikt og omfang

Denne instruks gjelder for togekspeditør og togleder når togleder utfører kommandoer for togekspeditør i geografisk stillverk (GS) på Loenga stasjon.

2. Ansvar og myndighet

Trafikksjefen har overordnet ansvar for instruksen. Linjeledere, togekspeditør og togleder har ansvar for at instruksen etterleves.

3. Beskrivelse

Instruksen gjelder ved følgende situasjonsbeskrivelse:

  • Skjerm som viser situasjonsbilde tilhørende geografisk stillverk (GS) for Loenga stasjon er uvirksom ved togekspeditørens operatørplass på Loenga.
  • Sikringsanlegget er intakt.

For ansvarsfordeling gjelder følgende:

Togekspeditør Loenga har det overordnede ansvaret for stasjonen som bestemt for togekspeditør.

Stillverksvakt er i dette tilfellet togleder som utfører handlinger/kommandoer på GS fra trafikkstyringssentralen Oslo S (TSS Oslo) på telefonisk anvisning fra togekspeditør Loenga.

Trinn Aktivitet Ansvar
1.Stillverksvakt (togleder) skal gjenta de meldinger og beskjeder han/hun får av togekspeditør før kommandoer sendes, slik at togekspeditør har mulighet til å korrigere stillverksvakt (togleder) sine disposisjoner før de effektueres.Togekspeditør og stillverksvakt (togleder)
2.Stillverksvakt (togleder) bekrefter utført handling til togekspeditør.Stillverksvakt (togleder)
3.Telefonene som blir benyttet skal registreres i samtalelogg.Togekspeditør og stillverksvakt (togleder)
4.Dersom tvil eller usikkerhet oppstår, skal stillverksvakt (togleder) ikke effektuere kommandoer.Stillverksvakt (togleder)
5.Dersom tillatelse til kjøring forbi hovedsignal som ikke viser kjørsignal må foretas, skal togekspeditør ha kontinuerlig telefonisk kommunikasjon med stillverksvakt (togleder).Togekspeditør og stillverksvakt (togleder)

4. Kontrollpunkter

Stillverksvakt (togleder) skal ha grafiske ruter og rutebok som omfatter stasjonen.

5. Rapportering, dokumentasjon, arkivering

Følgende skal noteres i togekspeditørens togmeldingsbok og stillverksvaktens (toglederens) vaktjournal:

  • Tidsrommet Stillverksvakt (togleder) utfører kommandoer på GS anlegget fra TSS Oslo
  • Navnene på Togekspeditør og stillverksvakt (togleder)
  • Årsak til overtakelsen
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.