Instruks for driftsoperatørtjenesten i Lodalen

Hensikt

Hensikten med instruksen er å sikre at driftsoperatørtjenesten utøves på en enhetlig måte.

Beskrivelse

Driftsoperatør har følgende arbeidsoppgaver:

Trinn Aktivitet Ansvar
1.Betjene og overvåke sikringsanlegget i henhold til gjeldende instrukserDriftsoperatør
2.Kommunisere med togleder og jernbaneforetakene om forhold som har betydning for trafikkavviklingenDriftsoperatør
3.Overvåke, koordinere og lede skift og togbevegelserDriftsoperatør
4.Betjene og overvåke betjeningspanel for inn/utkjøring i vognhallenDriftsoperatør
5.Føre ankomst- og avgangstider i lokal togbok for LodalenDriftsoperatør
6.Kommunisere med togleder henholdsvis togekspeditør Loenga ved behov for skiftebevegelser utenfor Lodalen sitt områdeDriftsoperatør
7.Foreta frakobling av kontaktledningsanlegget i Vognhallen i henhold til jernbaneforetakets behov Driftsoperatør
8.Overvåke sentralt driftsanlegg begrenset til kritiske alarmerDriftsoperatør
9.Føre vaktlogg hvor uønskede hendelser, driftsavvik, endrede planforutsetninger, innkomne meldinger tas innDriftsoperatør
10.Registrere årsak til forsinkelse i lokal togbok for LodalenDriftsoperatør
11.Kontrollere kunngjøringer i FIDODriftsoperatør
12.Vedlikehold av dokumenter og kvitteringerDriftsoperatør
13.Ved kortvarig fravær i kontrollrom skal togradio viderekoples til håndholdt telefon, som alltid skal medbringes.Driftsoperatør
14.Konferanseplikt og benytte sjekkliste ved vaktavløsningDriftsoperatør

Det skal være begrenset adgang til lokaler hvor driftsoperatør utfører tjeneste.

Driftsoperatør skal om mulig gripe inn når tilløp til uønsket hendelse oppdages.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.