Instruks for bruk av kontrollåsnøkler for sikring av spor i Vognhallen

1. Hensikt og omfang

Instruksen skal sørge for at kontrollåsnøkler for sikring av spor i Vognhallen benyttes korrekt for å sikre arbeidslag som jobber i sporene.

2. Beskrivelse

Nøkkelfelt for arbeidslag:

 • Alle nøkler er merket med spor, samlepost og nøkkelnummer.
 • I hvert nøkkelskap er det 2 nøkler.
 • I spor 15 og 16 er det 4 nøkkelskap for hvert spor; en på hver samlepost.
 • I spor 13 og 14 er det 3 nøkkelskap for hvert spor (Det er ikke plassert nøkkelskap på samlepost 3, hvor dvergsignal er plassert); 2 for vestre del av sporet og 1 for østre del av sporet. For å sikre hele sporet må både nøkkel for vestre og østre del av sporet benyttes.

Sporet (eventuelt den del av spor 13/14) som det skal jobbes på, skal være fritt for materiell før arbeid tillates.

Systemet er slik at dersom en nøkkel er tatt ut av nøkkelskapet, sperres sporet for inn- og utkjøring. Andre spor berøres ikke. Det betyr at de som arbeider ved eller på sporene er beskyttet til alle nøkler er på plass i sine respektive skap.

NB! Skiftevei skal ikke være sikret inn mot eller ut fra det spor hvor nøkkel skal vris om.
Hvis skiftevei er sikret og nøkkel vris om til «låst», hindres signalstilling frem til nøkkel vris til «åpen». Dette kan medføre misforståelser i trafikkstyringen, og det er derfor viktig at skiftevei ikke er sikret inntil eller ut fra det spor som skal sikres.

3. Gjennomføring

Oppstart

1. Utførende enhet melder seg til driftsoperatør via togradio (GSM-R) med forespørsel om sperring av spor.

2. Driftsoperatør vurderer situasjonen. Hvis arbeid kan tillates, gis tillatelse med følgende ordlyd: «Nøkkel kan benyttes nå.»

3. Utførende enhet

 • bekrefter med følgende ordlyd:

«Nøkkel .. [nøkkel nummer] … i samlepost … [samlepostnummer] … for spor … [spornummer (og evt. ende)] benyttes. [Navn]»

 • sikrer spor: Nøkkel vris til «låst» og tas ut.(Nøkkel medbringes til arbeidet skal avsluttes).

4. Driftsoperatør

 • verifisere at lampe er slukket.
 • bekrefter med følgende ordlyd: «Spor er sikret.»
 • loggfører sikring i vaktlogg med spor, post, nøkkel, navn (utførende) og telefonnummer (utførende)

Avslutning

1. Utførende enhet

 • setter inn nøkkel vrir nøkkel til «åpen»
 • melder fra til driftsoperatør straks arbeidet er avsluttet «Arbeidet er avsluttet. Nøkkel .. [nøkkel nummer] … i samlepost … [samlepostnummer] … for spor … [spornummer (og evt. ende)] er satt tilbake.[navn]»


2. Driftsoperatør

 • gjentar og loggfører at nøkkel på plass.
 • ser om det indikeres at det er kontroll på nøkkel (hvis ikke den andre nøkkelen i samleposten er tatt ut)
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.