Innholdsfortegnelse

Togekspeditør og assisterende togekspeditør Alnabru

1. Hensikt og omfang

Denne instruksen gjelder for togekspeditør og assisterende togekspeditør på Alnabru. Instruksen beskriver gjøremål, arbeid og ansvar til togekspeditør og assisterende togekspeditør, for å sikre enhetlig praksis.

Instruksen beskriver også hva som endres ved bortfall av assisterende togekspeditør.

2. Beskrivelse

Togekspeditørtjenesten utføres i henhold til Trafikkregler for jernbanenettet med følgende fordeling av oppgaver.

Ansvar Arbeidsbeskrivelse
Togekspeditør skal: • Sende og motta togmeldinger
• Føre togmeldingsbok
• Kontrollere at kryssende tog er kommet og at togrekkefølgen etter ruten er overholdt
• Ved kryssing som ikke er angitt i ruten (oppstått kryssing), fordele kryssingsordre til toget som holdes tilbake
• Overlevere/gi kjøretillatelse forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal som bestemt i Trafikkregler for jernbanenettet
• Erkjenne ordre om endret kryssing eller forbikjøring
• Håndtere avvik etter fastsatte retningslinjer
• Til enhver tid ha kontroll på hvem som har fått tillatelse til å skifte i Alnabru syd
• Ved inn og utkjøring av syd, R-spor, følge instruks for signalgiver Alnabru syd
• Registrere avgangs- og ankomsttidspunkt i TIOS så snart som mulig etter avgang/ankomst
• Txp er skiftekoordinator
Assisterende togekspeditør skal: • Betjene skiftestillverk etter tillatelse fra txp ved inn og utkjøring i nord på R-spor
• Erkjenne kunngjøringer
• Skrive i togmeldingsbok for påfølgende dag
• Erkjenne og fordele S-sirk
• Skal assistere txp ved driftsforstyrrelser
• Assistere txp med arbeidsoppgaver ved driftsuhell/ulykker i henhold tilberedskapsplaner
• Svare i togradio: «Ass txp Alnabru»
• Anvise utrykningskjøretøy til riktig plass fra undergang, eller Alnabru G om det er store kjøretøy (eks. brannbiler) som ikke kommer under undergangen til Hovedbanen

Ved bortfall av assisterende togekspeditør utføres følgende tiltak:

Ansvar Arbeidsbeskrivelse
Togekspeditør skal: • Etterleve instruks «Togekspeditørs oppgaver”
• Utsette erkjennelse av S-sirkulære til full bemanning
• Kun tillate bruk av 2 skiftemaskiner samtidig
• Kun tillate skifting på R spor i syd
• Innstille arbeider/disponering i spor etter avtale mellom txp/togleder
• Ikke ha personer på opplæring i dette tidsrommet
Områdesjef skal: • Gi beskjed til vaktleder angående endret betjeningsforhold og avklare:
• informasjonsmelding til foretak og andre toglederområder
• begrensning i ekstratogkjøring
• behov for innstillinger av arbeid i spor
• Påse at føring/skriving av togmeldingsbok for påfølgende dag blir gjort, eventuelt kan togmeldingsbok føres av vakten før
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.