Signalgiver Alnabru Syd

1. Hensikt og omfang

Denne instruks gjelder for togekspeditør Alnabru og signalgiver Alnabru Syd.

Hensikten med instruksen er å beskrive ansvarsforhold og kommunikasjon mellom togekspeditør og signalgiver ved bestilling av tog- og skifteveier i Alnabru Syd og signalgivers plikter ved sikring av tog- og skifteveier. Signalgivers ansvar begrenses til uforriglet område.

2. Beskrivelse

2.1. Ansvarsforhold og kommunikasjon mellom togekspeditør og signalgiver ved bestilling av tog- og skifteveier:

Trinn Aktivitet Ansvar
1. Togekspeditør ringer signalgiver på togradio og ber om sikring av angitt tog- eller skiftevei.
Tog- eller skiftevei angis enten fra spor eller til spor.

Kommunikasjon:
- «Pil ut fra (det aktuelle sporet)»
(Eksempel ordlyd: Pil ut fra R48)
- «Pil inn til ledig spor» eller
- «Pil inn til (det aktuelle sporet)»
Signalgiver sjekker at det aktuelle sporet er ledig.
(Eksempel ordlyd: Pil inn til R28)
Togekspeditør/signalgiver
2.Ved sikring av tog- og skifteveier i Alnabru syd betjener signalgiver sporvekslene etter tillatelse fra togekspeditør.Togekspeditør/signalgiver
3.Signalgiver skal bekrefte til togekspeditør at tog- eller skiftevei er sikret fra aktuelt spor eller til aktuelt spor. Signalgiver
4.Signalgiver betjener frigiverapparat for togvei («stiller pil») etter gjeldende stillverksinstrukser.Signalgiver
5.All kommunikasjon mellom togekspeditør og signalgiver skal foregå på togradio og i henhold til kommunikasjon som bestemt i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN).Togekspeditør/signalgiver

2.2. Signalgivers sikring av tog og skifteveier

Trinn Aktivitet Ansvar
1.Signalgiver skal sikre de sporveksler som inngår i den tog- eller skiftevei som togekspeditør ber om å få sikret.Signalgiver
2.Sporvekslene i Alnabru Syd, på uforriglet område, er sikret når de er lagt til riktig stilling for den tog- eller skiftevei som er angitt og at de er bevoktet av signalgiver slik at det er kontroll på sporvekslenes stilling når tog/skift kjører.Signalgiver
3.Ved bestilling av togvei skal togveien for toget være klar.
Med klar togvei menes at togveien er fri for kjøretøy eller annen hindring i og ved sporet og at sporveksler i togveien ligger i riktig stilling for toget.
Signalgiver

2.3. Snørydding

Signalgiver er behjelpelig med snørydding ved behov etter tillatelse fra togekspeditør.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.