Signalgiver Alnabru Syd

1. Hensikt og omfang

Denne instruks gjelder for togekspeditør Alnabru og signalgiver Alnabru Syd.

Hensikten med instruksen er å beskrive ansvarsforhold og kommunikasjon mellom togekspeditør og signalgiver ved bestilling av tog- og skifteveier i Alnabru Syd og signalgivers plikter ved sikring av tog- og skifteveier. Signalgivers ansvar begrenses til uforriglet område.

2. Beskrivelse

2.1. Ansvarsforhold og kommunikasjon mellom togekspeditør og signalgiver ved bestilling av tog- og skifteveier:

Trinn Aktivitet Ansvar
1.Togekspeditør ringer signalgiver på togradio 87916643 og ber om sikring av angitt tog- eller skiftevei.
Tog- eller skiftevei angis fra startpunkt til sluttpunkt.
Eksempelvis kan dette angis for tog- eller skiftevei fra/til banestrekning til/fra spor, eller for skiftevei fra spor til spor.
Togekspeditør
2.Ved sikring av tog- og skifteveier i Alnabru syd betjener signalgiver sporvekslene etter tillatelse fra togekspeditør.Togekspeditør/signalgiver
3.Signalgiver skal bekrefte til togekspeditør at tog- eller skiftevei er sikret mellom angitte start- og sluttpunkt.Signalgiver
4.Signalgiver betjener frigiverapparat for togvei («stiller pil») etter gjeldende stillverksinstrukser.Signalgiver
5.Signalgiver er behjelpelig med snørydding ved behov etter tillatelse fra togekspeditør.Togekspeditør/signalgiver
6.All kommunikasjon mellom togekspeditør og signalgiver skal foregå på togradio og i henhold til kommunikasjon som bestemt i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN).Togekspeditør/signalgiver

2.2. Signalgivers sikring av tog og skifteveier

Trinn Aktivitet Ansvar
1.Signalgiver skal sikre de sporveksler som inngår i den tog- eller skiftevei som togekspeditør ber om å få sikret.Signalgiver
2.Sporvekslene i Alnabru Syd, på uforriglet område, er sikret når de er lagt til riktig stilling for den tog- eller skiftevei som er angitt og at de er bevoktet av signalgiver slik at det er kontroll på sporvekslenes stilling når tog/skift kjører.Signalgiver
3.Ved bestilling av togvei skal togveien for toget være klar.
Med klar togvei menes at togveien er fri for kjøretøy eller annen hindring i og ved sporet og at sporveksler i togveien ligger i riktig stilling for toget.
Signalgiver
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.