Endringsoversikt

Anbefalt praksis for togekspeditør Alnabru

Hensikt og omfang

Denne anbefalte praksis gjelder for togekspeditørene og assisterende togekspeditør ved trafikkstyringen på Alnabru godsterminal.

Dokumentet inneholder en beskrivelse av erfaringer om hvordan anleggene på Alnabru bør opereres for å sikre en optimal utnyttelse av både de tekniske og de menneskelige ressursene på Alnabru, slik at både sikkerhet, punktlighet og effektivitet på stasjonen ivaretas.

“Anbefalt praksis for togekspeditør Alnabru” er en samling av anbefalte arbeidsmetoder. Disse arbeidsmetodene er ikke en erstatning for, og endrer heller ikke ansvarsforholdene som er beskrevet i det til enhver tids gjeldende regelverk.

Dette dokumentet skal endres fortløpende iht. endringer i gjeldende regelverk.

Beskrivelse

Arbeidsdeling mellom txp og assisterende txp:

  • Togekspeditørs oppgaver og Arbeidsoppgaver når stasjon bemannes med to trafikkstyrere (togekspeditør og ass. togekspeditør) i ORV gjelder som hovedregel.
  • I Instruks for assisterende togekspeditør ved Alnabru finnes utfyllende bestemmelser for assisterende txp på Alnabru.
Oppgave 1 Arbeidsbeskrivelse
God kommunikasjon og godt teamarbeid For å unngå misforståelser på områder hvor det er flere spor som har samme signal er det anbefalt at txp først snakker med den som ikke har tillatelse til skifting, og deretter med den tillatelsen gjelder for.
Det er flere skiftelag i C-sporene. Ved frigiving for lokal skifting for C-terminalen nord er det lett for et skiftelag å misforstå at signalet gjelder dem, når det gjelder for et annet skiftelag. Derfor er det viktig at txp først snakker med skiftelaget som ikke har tillatelse, og deretter med skiftelaget tillatelsen gjelder for.
Alle skal ha tillatelse fra txp før skifting starter.
Når tog melder seg klar til avgang og er forsinket skal togekspeditør forhøre seg med fører om forsinkelsesårsak.
Prinsipper for god kommunikasjon internt i stillverket: Vær litt oppmerksom på det som foregår rundt deg.

Bruk den tiden du behøver ved all kommunikasjon, og utfør denne riktig.

Oppgave 2 Arbeidsbeskrivelse
Når txp gir tillatelse til skifting ut fra gruppe 4 (nord) og skiftet belegger sporfelt 703, så faller dvergsignal 611/674 på G-spor. Det er flere måter å unngå det på. Den beste måten er å stille gjennom G3 mot dvergsignal 680.

Når det skiftes fra/til syd/ lages ny automat via signalene 613/680 spor G III.
Når txp tar inn et tog på R47 fra syd, er det fort å glemme å stille dvergsignal 609. Dette signalet kommer brått etter en sving. (Pilen står ikke i avhengighet til signalet).
Hvis txp stiller dvergsignal R3 mot A-spor, faller innkjørhovedsignal B542 og UB142 til “Stopp”. Dette gjelder ved skifting forbi R3. Du sperrer Hovedbanen. Det samme skjer når det er stilt innkjørhovedsignal mot A6 og GXII.
Det er lurt/god rutine å gå inn i BIA-skjermbildet i EBILOCK-anlegget for å se om det står noen ventende automater.
Sporfeltindikering i sporveksel 131 (snøsporet) virker ikke. Indikeringen mangler, men selve sporfeltet fungerer.
Veibommen som er rett syd for stillverket er ikke sikret via sikringsanlegget. Bommene skal som hovedregel ligge nede. Bommen har en egen instruks Instruks for bruk av planovergang mellom Alnabru S og Alnabru G

OPPGAVE 3 ARBEIDSBESKRIVELSE
Kapasitet Hvis det skal skiftes fra A- eller C-spor mot G-spor, bør det kjøres bak indre hovedsignal på GII-GV.
Ved skifting inn og ut av Sjøcontainerterminalen (”Gamla”) er det viktig å huske at dette beslaglegger mye kapasitet da mye av skiftingen på stasjonen sperres.
Skift fra nordenden og tog fra sydenden skal ikke kjøre inn på samme R-gruppe samtidig, selv om de kjører i ulike spor. Det er fare for at skiftet kan kjøre inn i togveien. Still derfor bare ett signal om gangen til samme skiftegruppe og se etter at det tog/skift du stilte signal for, står i ro før du setter opp ett nytt signal.
OPPGAVE 4 ARBEIDSBESKRIVELSE
Fremsynthet og god oppgave
håndtering
Det er anbefalt å plassere kjøretøy i R-spor i riktig rekkefølge (fra ytterkanten inn mot midten), slik at txp lettere kan se hvilke spor som er ledige fra stillverket. Txp ser ikke det som står bak andre vogner.
Det er anbefalt at påtroppende txp skaffer seg oversikt over ledige R-spor, gruppe 1 og gruppe 4 allerede ved vaktavløsning. Dette kan fås ved å ringe signalgiver (“pilmannen”) i Syd.
Når det skiftes over planoverganger må txp vurdere i hvert enkelt tilfelle hvordan skifting planlegges. Noen ganger bør bommene ligge nede for flere skiftebevegelser, istedenfor at bommene heves mellom hver skiftebevegelse.
Ved skifting mellom spor C13 og C14 i syd er det anbefalt å legge bommene manuelt. Da kan txp selv bestemme når bommene skal heves. Korte sporfelt bidrar til at bommene til tider ender i halvstilling, slik at de må løses ut manuelt.
Når det er flere skiftelag på samme gruppe i syd, er det viktig å være klar over hvilke skiftelag du gir tillatelse til. Txp er skiftekoordinator for hele stasjonen.
Når togleder magasinerer togveier på Hovedbanen gjennom Aker (Lillestrøm-Oslo-sporet), går sporveksler over inn til Alnabru og blir låst. Txp må være proaktiv med tanke på skifting av lok til/fra Nyland ved å stille opp dverg dit. Husk sporsperren på Nyland.
OPPGAVE 5 ARBEIDSBESKRIVELSE
Spesialiteter og tips Luftvekslene er ikke oppkjørbare. Hvis de blir kjørt opp, er det viktig at skiftet ikke bakker. Hvis det mangler kontroll over sporvekselens stilling, så kan skiftet kan spore av. Etter visuell kontroll av sporvekselens stilling må skiftet trekke frem.
Hvis det skiftes fra A-spor mot “kulen” og skiftet er så langt at dvergsignalet i A-spor ikke løser ut, får ikke txp stilt de høye skiftesignalene mot R-spor. Skifteveien må da løses ut manuelt. Dersom det høye skiftesignalet stilles først, kan ikke dvergsignal ut fra A-spor stilles.
Dvergsignal R27 og R56 i GXI kan stilles i “varsom kjøring tillatt” mot hverandre. Dette er lov iht. TJN.
Når du skriver en Synergi, send en kopi til lokalt sikkerhetskontor i Trafikk Øst. Da vil saken bli fulgt opp av Trafikk og marked.

3. Opplæring

I tillegg til lokal opplæringsplan for Alnabru gjelder følgende punkter:

  • Det finnes en liste over hensiktsmessig atferd for togekspeditører, som kan være et nyttig hjelpemiddel for å bli bedre i jobben. Den finner du ved å søke på sak nummer 201200199, eller «ikke-tekniske ferdigheter» i Saksrommet.
  • Det er viktig at togekspeditører får vært med i skiftingen og få en forståelse av hvordan denne fungerer på Alnabru (f.eks. en hel dag i året).
  • Få en følelse med avstandsforhold, eksempelvis gå langs Grefsenlinjen.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.