Instruks for vaktleder når elkraftsentralen tilhørende trafikkstyringssentral i Oslo eller Drammen gjøres ubetjent

1. Hensikt og omfang

Denne instruksen skal sikre at sikkerheten er ivaretatt når elkraftsentralen gjøres ubetjent.

2. Ansvar og myndighet

Togdriftsledere ved trafikkstyringssentralen i Oslo og Drammen er ansvarlige for oppdatering og implementering av denne instruksen.

Videre skal togdriftsleder sørge for at nødvendige endringer blir ajourført.

3. Beskrivelse

Overordnet ansvar leder for kobling ligger på sakkyndige driftsledere. Se kontaktliste på https://www.banenor.no/elkraft/kontakt/.

Trinn Aktivitet Ansvar
1. Ved brann ulykker, påkjørsler og feil i KL anlegget må vaktleder ringe leder for kobling (LFK) som i dette tilfelle er elkraftsentral tilhørende den andre trafikkstyringssentralen.

El-kraft Drammen nås på GSM-R: 879 00 459
El-kraft Oslo nås på GSM-R: 879 00 449
Vaktleder
2. Adm.vakt i Bane NOR informeres om at aktuell el-kraftsentral gjøres ubetjent. Vaktleder
3. Ved brann og ulykker må vaktleder påse at togleder sender nødfrakobling Vaktleder
4. El-kraftoperatør som har overtatt betjening sørger for tilstrekkelig frakobling på strekningen og oppgir hvilke effekt brytere som det er tatt frakobling fra og utarbeidet koplingskart foreligger hos vaktleder som fordeler dette til togleder LFK / vaktleder
5. Alle planlagte aktiviteter som krever LFS (leder for elsikkerhet) må vurderes i samråd med sakkyndige driftsledere. Vaktleder
6. Vaktleder sender ut kunngjøring til vaktleder i Bergen og Trondheim o til stasjonene om at elkraftsentralen er ubetjent og at funksjonen LFK ivaretas av el-kraftsentral som har overtatt betjening og hvilket nummer de treffes på. Vaktleder
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.