Instruks for togekspeditør og assisterende togekspeditør på Ski stasjon

1. Hensikt og omfang

Denne instruks gjelder for togekspeditør og assisterende togekspeditør Ski stasjon. Hensikten med instruksen er å beskrive gjøremål, arbeid og ansvar til togekspeditør og assisterende togekspeditør, for å sikre enhetlig praksis.

2. Ansvar og myndighet

Trafikksjefen har overordnet ansvar for instruksen. Linjeleder, togekspeditør og assisterende togekspeditør har ansvar for at instruksen etterleves.

3. Beskrivelse

Togekspeditør Ski er fritatt fra krav om å gi kjøretillatelse.

Forutsatt at togekspeditør (evt. assisterende togekspeditør) har visuell kontroll på tog, er togekspeditør også fritatt fra å være til stede på plattform/ved togvei. Hvis togekspeditør ikke visuelt kan forvisse seg om at først ankommende tog står i ro, skal togekspeditøren være til stede på plattform / ved togvei før det stilles signal til/fra spor hvor togveiene er fiendtlige (tilfeller hvor passhendelser kan medføre kollisjon).

Togekspeditørtjenesten utføres for øvrig i henhold til Trafikkregler for jernbanenettet med følgende tilpasninger av arbeidsfordeling:

Togekspeditørens oppgaver:

Trinn Aktivitet Ansvarlig
1. - Føre togmeldingsbok.
- Kontrollere at togrekkefølgen etter ruten er overholdt.
- Overlevere/gi kjøretillatelse forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal som bestemt i trafikkreglene.
- Erkjenne og fordele ordre i FIDO.
- Avvikshåndtering etter fastsatte retningslinjer.
Togekspeditør

Assisterende togekspeditørs oppgaver:

Trinn Akrivitet Ansvarlig
1.- Holde oversikt, overvåke og sikre trafikkavviklingen og all annen aktivitet på egen stasjon.
- Betjene stillverket
- Overvåke og betjene toganviseranlegget. Foreta endringer ved sporforandringer og forsinkelser.
- Bistå togekspeditør ved avvikshåndtering etter fastsatte retningslinjer.
- Underrette togekspeditør om hvilke tog som til enhver tid er underveis til stasjonen.
Assisterende
togekspeditør
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.