Anbefalt praksis for avvikshåndtering ved trafikkstyringssentralene i øst

Formål

Denne anbefalte praksis gjelder for avvikshåndtering i trafikkstyringssentralene i trafikk øst.

Beskrivelse

Denne anbefalte praksisen er lagd som et hjelpemiddel for å sikre mest mulig lik håndtering av avvik og for å lettere kunne gi riktig informasjon til de reisende

  • I de sentralene der det ikke er ROL funksjon ivaretas dette av vaktleder. Eventuelt be om bistand fra ROL TSSO
  • I de sentralene der det ikke er egen loggfører ivaretas loggføringen av vaktleder eller togleder
  • Når vaktleder har foretatt «Hør etter» forventes det at alle følger med for å motta informasjon
  • Alle faggrupper i sentralene skal abonnere på AT meldinger
  • Gruppeleder KTI ved TSSO har ansvar for å koordinere og fordele arbeidsoppgaver mellom toginformatørene
  • Nasjonal kundeinformasjonskoordinator KTI (NAK) ved TSSO har ansvar for kommunikasjonen med KTI i andre sentraler dersom avviket strekker seg over flere toglederområder.
Avklaringsfasen
Rolle Prosess\hendelse Arbeidsbeskrivelse
ToglederFeil oppstårHvis tid: Ta ut automatikk og varsle vaktleder, toginformatør og nabotogleder
Hvis ikke tid: Ta ut automatikk, be nabotogleder varsle vaktleder og toginformatør
VaktlederInnhente informasjon fra toglederVurdere tiltak basert på innhentet informasjon
Oppstartsfase 1
Rolle Prosess\hendelse Arbeidsbeskrivelse
VaktlederHør etter (timeout)Vaktleder informerer alle i sentralen om avviket (førstehåndsinformasjon) Informere eventuelt annet berørt toglederområde
ToglederTa ut automatikkAlle berørte togledere på strekningen skal ta ut automatikk for å lettere kunne posisjonere tog riktig i oppstartsfasen (TSSO strekningen Asker – Eidsvoll)
Togleder og toginformatørSamhandlingInformere hverandre og sikre riktig informasjon ut til kunden (sporendring, hvor tog holdes tilbake mm)
ROLAT meldingPublisere førstehåndsinformasjon til foretakene
LoggførerHendelsesloggKalle ut infrastruktur, innhente prognose på responstid, loggføre og opprette arbeidsordre. Informere vaktleder om prognose på responstid. Sende ut SMS-varsling
KTI (NAK)TrafikkmeldingPublisere trafikkmelding iht. KTI retningslinjer
VaktlederTiltakVelge aksjonskort
VaktlederSamhandling - foretakInformere om valgt aksjonskort, bli enige om oppstart, varighet og posisjonering av tog
Vaktleder og KTI ansvarligPlanleggingGjennomgå alternativ plan
ToginformatørKARIOppdatere KARI, lage og publisere manuelle annonseringer og monitormeldinger
Oppstartsfase 2
Rolle Prosess\hendelse Arbeidsbeskrivelse
VaktlederHør etter (timeout)Vaktleder informerer alle i sentralen om valgt aksjonskort fra hvilket tog det innstilles fra, hvor første snuing blir og hvilke tog som eventuelt må posisjoneres. Informere eventuelt annet berørt toglederområde
LoggførerHendelsesloggOppdatere med valgt aksjonskort og foreløpig prognose på responstid. Oppdatere fortløpende under avviket med nye prognoser som foreligger
KTI (NAK)TrafikkmeldingOppdatere publisert trafikkmelding iht. KTI retningslinjer
ROLAT meldingPublisere info om valgt aksjonskort og oppdatere fortløpende under avviket med nye prognoser som foreligger
ROLInfoskjermLegge inn informasjon vedrørende oppstart av aksjonskort (hvilke tog man starter med)
ROLFIDOSkrive kunngjøringer iht. aksjonskortet
Togleder og toginformatørSamhandlingInformere hverandre og sikre riktig informasjon ut til kunden (sporendring, hvor tog holdes tilbake mm) gjennom hele aksjonskortet
ToginformatørKARIOppdatere KARI, lage og publisere / oppdatere manuelle annonseringer og monitormeldinger
Avslutningsfasen
Rolle Prosess\hendelse Arbeidsbeskrivelse
ToglederFeilen rettetInformerer vaktleder om at feilen er utbedret
VaktlederHør etter (timeout)Informere alle i sentralen om at feilen er utbedret, men at aksjonskortet ikke er opphevet
VaktlederSamhandling - foretakPlanlegge opphevelsen av aksjonskortet og definere hvor langt frem i tid togene skal innstilles
Vaktleder og KTI ansvarligSamhandlingGjennomgå plan for avslutning
VaktlederHør etter (timeout)Vaktleder informerer alle i sentralen om at aksjonskortet oppheves fra kl xx.xx og om planen for innfasing av normal trafikk. Informere eventuelt annet berørt toglederområde
ROLAT meldingOppdatere med at aksjonskort xx oppheves fra kl xx.xx
ROLInfoskjermLegge inn informasjon vedrørende opphevelse av aksjonskort (hvilke tog man starter med)
ROLFIDOEvt. oppheve innstillinger (NB! Opprettholde ekstra togstopp)
LoggførerHendelsesloggOppdatere med at aksjonskort xx oppheves fra kl xx.xx
KTI (NAK)TrafikkmeldingOppdatere trafikkmelding iht. KTI retningslinjer
Togleder og KTISamhandlingInformere hverandre og sikre riktig informasjon ut til kunden (om første tog som kjøres mm)
ToginformatørKARIOppdatere monitormelding og manuell melding med at feilen er rettet. Oppdatere KARI og evt. oppheve innstillinger

Evaluering

Elektronisk questback for evaluering sendes ut til forhåndsdefinert operativt personale og andre relevante roller som har deltatt i avvikshåndteringen. Evaluering av aksjonskort utføres når aksjonskort er brukt, er vurdert å bruke, eller når hendelsen er av et slikt format at den er gjenstand for evaluering.

Ved avvik som berører flere trafikkstyringssentraler er det den trafikkstyringssentralen hvor avviket har oppstått som tar initiativ til utsendelse. Selve utsendelsen foretas av den enkelte involverte trafikkstyringssentral.

Elektronisk questback svares ut snarest mulig. Tilbakemeldingene fra questbacken gjennomgås ukentlig med operative ledere. Utvalgte hendelser blir evaluert i månedlige møter med Vy og Flytoget. Tilbakemeldinger og evalueringer danner grunnlag for eventuell justering av aksjonskortene.

Andre tiltak og læringsinitiativ som fremkommer etter evalueringen lages som separate aktiviteter med ansvar, frist og gjennomføringsansvarlig.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.