Endringsoversikt

Uønsket hendelse eller en feil på Kvassteinåga Kraftverk, Nordlandsbanen km. 451,16

1. Hensikt og omfang

Denne instruksen skal bidra til at dersom det detekteres feil på eller ved Kvassteinåga kraftverk som fører til eller kan føre til en uønsket hendelse, skal togleder, togekspeditør og fører av tog varsles om dette så snart som mulig

Denne instruksen er rettet mot

  • Togdriftsleder
  • Togleder
  • Togekspeditør
  • Banesjef
  • Beredskapsvakt linjen

2. Beskrivelse

2.1. Kvassteinåga kraftverk:

Kvassteinåga kraftverk er et mindre vannkraftverk lokalisert i Seljelia i Elsfjorden i Vefsn kommune, Nordland fylke. Kraftverket er gitt konsesjon etter vannressursloven.

Bane NOR berøres av kraftverket da rørgata med et trykkrør (Ø1200) og et varerør (Ø1800) krysser jernbanen gjennom en jernbanefylling på km 451,16 på Nordlandsbanen. Kraftverket tilfører jernbanen risiko for avsporing som følge av rørbrudd.

Norsk Grønnkraft AS er eier av kraftverket og har utarbeidet en egen beredskapsplan for anlegget. E-Co alarmsentral lokalisert på Gol overvåker anlegget 24 t i døgnet. Driftsentralen er døgnbemannet av personell med fagteknisk utdannelse eller ingeniørutdannelse.

2.2. Varsling

Når togleder mottar melding fra E-Co alarmsentral om en uønsket hendelse, feil på eller varsel om GSM-linjebrudd ved Kvassteinåga kraftverk skal følgende varslingsinstruks iverksettes;

  • Togleder iverksetter nødanrop på strekningen Mosjøen – (Mo i Rana).
  • Tog på strekningen framføres med halv sikthastighet ved km 451,16 mellom Drevvatn - Bjerka.
  • Togleder utkaller beredskapsvakt linjen for kontroll av infrastruktur.
  • Togleder varsler togekspeditør på nærmeste betjente stasjon om meldingen, hvis det er mulig å framføre tog med redusert hastighet.
  • Togekspeditør iverksetter underretning av fører av tog i henhold til Togekspeditørs oppgaver pkt. nr. 5 Feil ved infrastruktur.

2.3. Telefonnummer

Togleder, Trafikkstyringssentral i Trondheim (TSST)879 00 202
E-Co driftsentral Gol (hovednr) 320 73 045
E-Co alarmsentral (alternativt nr) 320 73 042
E-Co alarmsentral (back-up) 320 75 540

2.4. Øvelse og testing av varslingsinstruksen

Det skal regelmessig, og minst én gang årlig, gjennomføres en øvelse for å teste at varslingen fungerer i henhold til denne instruksen. Infrastrukturdivisjonen har i samarbeid med Norsk Grønnkraft AS ansvar for at dette utføres.

For øvrig vises det til Damsikkerhetsforskriften som setter krav til hvor ofte øvelser skal gjennomføres for å teste personell og utarbeidet beredskapsplan.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.