Instruks for solslyngfare og sterk vind i Område Midt

1. Hensikt

Hensikten med instruksen er å presisere hvordan værvakt og beredskapsvakt kan forhindre at værsituasjoner med sterk vind eller fare for solslyng får sikkerhetsmessige konsekvenser for togframføringen.

Omfanget på tiltakene ved de ovennevnte værsituasjoner er for værvakt begrenset til kun å gjelde beredskap mot hendelser, og ikke håndtering av hendelser, som oppstår på grunn av ugunstige værsituasjoner. For håndtering av hendelser for beredskapsvakt hos banesjefene gjelder lokal instruks, samt ansvarsfordelingen beskrevet i denne instruks.

Denne instruks beskriver hvilke handlinger som skal utføres ved et gitt nivå av varslet og/eller målte verdier “in situ” (på stedet). Disse værparameterne for innføring av skjerpet værberedskap gjelder ved økende sannsynlighet for solslyng, trær i sporet og nedfall av kontaktledning som følge av sterk vind.

2. Ansvar og myndighet

Værvakt er ansvarlig for følgende:

 • Skal holde seg oppdatert på meteogrammer, og informasjon fra togleder og beredskapsvakter.
 • Skal sørge for informasjon til beredskapsvakt og administrasjonsvakt om værsituasjonens påvirkning av infrastrukturen.
 • Skal beslutte å oppheve restriksjoner på togtrafikken på banen, herunder også å stenge banen.
 • Skal holde administrasjonsvakten fortløpende orientert ved større avvikssituasjoner og ekstreme værforhold.
 • Skal, hvis hensiktsmessig, gjennomføre målinger av skinnetemperatur.

Skal føre aksjoner og kontakter i vaktlogg.

Beredskapsvakt er ansvarlig for følgende:

 • Skal holde seg oppdatert på værsituasjonen og være proaktiv i forhold til sin strekning. I perioder med sterk og vedvarende varme skal det settes i verk ekstra visitasjon med særlig fokus på skarpe kurver, smale fyllinger og partier utsatt for solslyngtendenser. Visitasjonen utføres i dagens varmeste timer eller før tog skal passere, inntil temperaturen er fallende. Skal sørge for informasjon til værvakt om værsituasjonens påvirkning på infrastrukturen.
 • Skal gi støtte og vurderinger til værvakt om å beslutte å oppheve restriksjoner på togtrafikken på banen.
 • Skal være operativ, gjennomføre målinger av skinnetemperatur ved solslyngfare og kontrollere områder/strekninger som er definert som kritiske i forhold til denne typen værsituasjon.
 • Skal gjennomføre tiltak i henhold til sikring mot solslyng. dvs. kapping av skinnene, slik at de gis anledning til å ekspandere og trykkreftene reduseres.
 • Kan på selvstendig grunnlag sette ned hastigheten på banen hvis det er fare for at hendelser kan skje og infrastruktur og materiell kan bli påført skade.
 • Skal holde administrasjonsvakten fortløpende orientert ved større avvikssituasjoner og ekstreme værforhold.
 • Skal føre vurderinger og målinger i egne skjema og vaktlogg.

Togleder er ansvarlig for følgende:

 • Skal kommunisere med værvakt og førere i togene ved fare for solslyng og sterk vind.
 • Skal sende ut kunngjøring når endret beredskapsnivå er innført av værvakt.
 • Skal føre i hendelseslogg om endret beredskapsnivå og sende dette ut på SMS.

3. Beskrivelse

I tabellen under er det beskrevet ansvar og kriterier for å sette ned hastighet eller stenge banen for trafikk i perioder med fare for solslyng og kraftig vind. Ved vurderingen må det også tas hensyn til vindretningen. Hver enkelt værvakt/beredskapsvakt må selv kjenne, innenfor sin strekning, hvilken strekning og vindretning som er mest kritisk.

I forhold til endret beredskapsnivå skal det aksjoneres tilsvarende som ved meldinger om ekstremnedbør (trinnvis beredskap, STY-601614, “Instruks for tiltak ved ugunstige værsituasjoner”).

Ved hastighetsnedsettelse eller stengning av banen er det bare samme person/funksjon som iverksatte begrensningene som kan gi tillatelse til å oppheve disse.

Nr. Kriterium Aktivitet Ansvar
1 Solslyngfare:
Definerte plasser
Radius < 400 m
Skinnetemp >35o C.
I perioder med sterk og vedvarende varme og når det utføres sporarbeider som svekker sporets stabilitet, skal det iverksettes trinnvis beredskap, med ekstra visitasjoner med særlig fokus på skarpe kurver på smale fyllinger og partier utsatt for solslyngtendenser. Ved den minste sidebevegelse i sporet skal skinnene kappes. Dette er proaktivt i forhold til måling av skinnetemperatur. Værvakt
Skal gjennomføre tiltak i henhold til sikring mot solslyng, dvs. kapping av skinnene, slik at de gis anledning til å ekspandere og trykkreftene reduseres. Iverksettelse av ekstravisitasjon. Dette er proaktivt i forhold til måling av skinnetemperatur. Beredskapsvakt
Skal kommunisere med værvakt og førere i togene ved fare for solslyng.
Skal sende ut kunngjøring når endret beredskapsnivå er innført av værvakt.
Skal føre i hendelseslogg om endret beredskapsnivå og sende dette ut på SMS.
Togleder
2 Varsel fra meteorologisk om sterk vind.
Egne observasjoner fra meteogrammer.
Ved varsel om sterk vind fra meteorologisk samt egne observasjoner av meteogrammene, skal det, ved økende sannsynlighet for vindfall av trær og nedfall av kontaktledning, vurderes å iverksettes trinnvis beredskap på strekninger. Administrasjonsvakt og togleder skal informeres om avgjørelsen. Værvakt
Iverksettelse av ekstravisitasjon. Gjennomføre tiltak i henhold til sikring av gjenstander og objekter. Skal gjøre egne vurderinger om nødvendige beredskapstiltak, hvis nødvendig. Beredskapsvakt
Skal kommunisere med værvakt og førere i togene ved fare for sterk vind.
Skal sende ut kunngjøring når endret beredskapsnivå er innført av værvakt.
Skal føre i hendelseslogg om endret beredskapsnivå og sende dette ut på SMS.
Togleder
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.