Instruks for togekspeditørtjenesten på Fauske stasjon

1. Hensikt og omfang

Hensikten med denne instruksen er å sikre at togekspeditør tjenesten og andre tillagte arbeidsoppgaver utføres korrekt på Fauske stasjon.

2. Målgruppe

Denne instruksen gjelder for togekspeditør og alt skiftepersonale som tjenestegjør på Fauske stasjon.

Områdesjef Txp Nordlandsbanen er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt.

3. Beskrivelse

3.1 Generelt

Signalgiver fra RailCombi er behjelpelig med å sikre togvei/stille signal i B-ende under kryssing mellom togene 475/470(1794), 5790/473(1792), 471/1790, 1791/474 og 5797/5798. Ved andre ekstraordinære kryssinger må RailCombi forespørres.

Txp må ta med seg sin skifteradio når RailCombi assisterer under kryssing og ved kjøring/losing av godstog til godsterminalen.

TrinnForutsetninger for assistanse fra RailCombiAnsvarlig
1Txp må i forkant ha rengjort/låst opp sporveksel 12.Txp
2Txp må varsle RailCombi på skifteradio kanal 1 (samtalekanalen) ca. 5 min. før kryssende tog nordfra ventes.Txp
3Txp må etter kryssingene selv sikre sporvekslene for kjøring til hovedsporet. Men når det gjelder kryssingen mellom togene 5790/473 vil RailCombi etter kryssingen låse og levere vekselnøkkel 12 tilbake til txp på avtalt sted. Txp/signalgiver
4For tog sørfra må txp selv foreta sikring av togvei/signalstilling, også under kryssing.Txp
5Ved rutemessig toggang vil RailCombi starte skiftingen på togene 5790 (5792), 5794 og 5798 umiddelbart etter togenes ankomst og skiftetillatelse er gitt. Txp må derfor i forkant ha låst opp sporvekslene 1 og 5 i A-ende for tog 5790 (5792), og sporveksel 1 for togene 5794 og 5798.Txp

3.2 Spesielle gjøremål

Nordgående godstog som skal loses inn til spor 4 eller 5 på godsterminalen (avklares med RailCombi) kontaktes av txp ved ankomst.

Følgende ordlyd benyttes når det er klart for losing inn på godsterminalen: «Klart for tog…….. til sporsperre III i spor 4/5».

Skifteleder forespør om skiftetillatelse etter at toget har stoppet foran sporsperre III.

For ekstratog som har endestasjon Fauske er det viktig at txp holder tett kontakt med RailCombi for å avklare utførelsen av skiftingen, da dette innebærer flere skiftebevegelser enn vanlig.

Hvis det ikke er behov for losing til godsterminalen, må RailCombi gi txp beskjed i god tid før tog ventes, txp varsler da fører.

TrinnProsedyre for kjøring/losing av godstog til godsterminalenAnsvarlig
1Txp varsler RailCombi/signalgiver på skifteradioen kanal 1 (samtalekanalen), når godstog sørfra er på tur inn. Signalgiver går over på skiftekanalen (som tilsvarer txp`s kanal 2).Txp
2Etter at toget har stoppet kaller txp opp signalgiver på skifte-kanalen og forespør om det er klart for å lose toget inn på godsterminalen. Når dette er klart må txp underrette fører/skifteleder, ved bruk av fastsatt ordlyd, at toget/skiftet kan trekke inn på godsterminalen. Txp
3Når toget trekker inn på terminalen står RailCombi/signalgiver i direkte kontakt med fører/skifteleder gjennom skifteradioen til toget har stoppet foran sporsperre III.Fører/skifteleder
4Hvis det er behov for skifting, tar fører/skifteleder kontakt med txp for tillatelse til skifting.Fører/skifteleder
5Txp går tilbake til kanal 1. Fører/skifteleder må meddele txp når skifting er avsluttet og toget er klar for avgang.Fører/skifteleder

3.3 Trafikkavvikling

TrinnKjøring og kryssing av togAnsvarlig
1For tog 5791 stiller txp innkjørsignal fra utvendig stillerapparat og følger prosedyren for kjøring/losing til godsterminalen. Fører/skifteleder får skiftetillatelse fra txp og melder når dette er avsluttet. RailCombi skal legge utkjørtogvei og gi txp melding når dette er foretatt. Etter ankomst/avgang må sporvekslene/-sperrene 1 og 2 kontrollåses av txp.Txp/fører/skifteleder
2Under kryssing mellom togene 475 og 470 tar txp inn tog 475 i spor 1 ved å stille signal fra innvendig stillerapparat. RailCombi tar inn tog 470 i spor 2 fra utvendig stillerapparat og legger utkjørtogvei for tog 475, etter avtale med txp. Txp legger utkjørtogvei for tog 470.Txp/signalgiver
3Under kryssing mellom togene 5790 og 473 tar RailCombi inn tog 5790 i spor 2 og legger utkjørtogvei for tog 473, etter avtale med txp. Txp må gi Fører/-skifteleder tillatelse for å starte skifting. Hvis skiftet ikke kan komme tilbake til spor 2 før tog 473 ventes, -avsluttes skiftingen og skiftet blir stående i spor 4/5. Txp tar tog 473 inn i spor 1. Txp legger sporveksel 1 og 5. Deretter gis fører/skifteleder tog 5790 tillatelse til skifting. Etter togavgang for togene skal sporvekslene/-sperren 1, 5 og 12 kontrollåses av henholdsvis txp og RailCombi.Txp/signalgiver og fører/skifteleder
4Under kryssing mellom togene 471 og 1790 tar txp inn tog 471 i spor 1 ved å stille signal fra innvendig stillerapparat. Txp legger deretter utkjørtogvei for tog 1790. RailCombi tar etter avtale med txp inn tog 1790 i spor 2, ved å stille signal fra utvendig stillerapparat. deretter legges utkjørtogveien for tog 471 av RailCombi.Txp/signalgiver
5Under kryssing mellom togene 5797 og 5798 stiller txp innkjør-signal for tog 5797 fra utvendig stillerapparat og følger prosedyren for kjøring/losing til godsterminalen. Fører/skifte-leder må få tillatelse til skifting og melder fra når denne er avsluttet. Txp tar inn tog 5798 i spor 1 og RailCombi legger utgkjørtogvei for tog 5797 etter avtale med txp. Txp kontrollåser sporvekslene-/sperrene 1 og 2. Txp/fører/skifteleder
6For tog 5795 (spor 4 eller 5 på terminalen) gjelder samme prosedyre som for tog 5791.Txp/fører/skifteleder
7For tog 5799 (spor 4 eller 5 på terminalen) gjelder samme prosedyre som for tog 5791.Txp/fører/skifteleder
8Når godstog tilhørende CargoNet (5794) nordfra kjører spor 1 (normalt ingen kryssing), skal godkjent signalgiver følge ordinær skifte-instruks med hensyn til opplåsing/låsing av sporvekslene i B-ende hvis skifting skal foretas. Txp/fører/skifteleder

4. Referanser

STY – 601014 Instruks for vekselomlegging av sporveksel utstyrt med Alstom MET drivmaskinger og lokalomstiller på Fauske stasjon.

Trafikkregler for Jernbaneverkets nett, kap. 3 og kap.5.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.