Instruks for utløst alarm ved Norvika rasvarslingsanlegg

Hensikt og omfang
Hensikten med denne instruksen er å sikre at txp ved Mosjøen stasjon utfører riktig aktivitet i forhold til hvilken indikering som gis i indikeringstablå.

Målgruppe
Denne instruksen gjelder for alle som tjenestegjør som togekspeditør på Mosjøen stasjon

Områdesjef txp Nordlandsbanen er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt.

Beskrivelse:
Ved Norvika, mellom Drevvatn og Bjerka, er det etablert rasvarslingsanlegg for å overvåke fyllingen mellom km 455,25 og km 455,48.

Dersom rasvarslingsanlegget ved Nordvika viser signal 59 «Rasfare» eller signalene er slukket, skal tog stoppe ved signal 64C «rasvarslingsstolpe». Tog skal ikke framføres over den rasfarlige strekningen før fyllingen er kontrollert.

For å unngå å sende tog mot rasvarslingsanlegget når dette viser signal 59 «Rasfare» eller signalene er slukket, er det etablert indikering til TXP Mosjøen.

Indikeringstablå er utstyrt med følgende kontrollamper:

  • Rasgjerde - Hvit lys
  • Ras - Rødt lys
  • Strømbrudd - Gult lys
  • Kommunikasjons-feil - Gult lys

I tillegg er det en akustisk alarm som kan avstilles med trykknapp.

Beskrivelse av aktivitet

Status på rasvarslingsanlegg Indikering / Alarm Aktivitet Ansvarlig
Anlegget fungerer som normalt * Kontrollampe for rasgjerde lyser
* Varsellampe for strømbrudd, ras og kommunikasjonsfeil er slukket
* Ingen
Rasvarlingsanlegget er løst ut og signal 59 «Rasfare» vises * Varsellampe for ras lyser.
* Akustisk alarm utløst
* Kontrollampe for rasgjerde er slukket Ved kommunikasjonsfeil vil i tillegg lampe for kommunikasjonsfeil lyse
* Tog på vei mot rasvarlingsanlegget stoppes
* Txp på Bjerka/Drevvatn/Mo i Rana varsles
* Varsle feil til togleder
* Tog skal ikke framføres forbi rasfarlig strekning før denne er kontrollert av fagpersonell
Txp
Strømbrudd * Varsellampe for strømbrudd lyser * Varsle feil til togleder
* Tog framføres som normalt
Txp
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.