Hjulskadealarm

I trafikkstyringssentraler som er utstyrt med hjulskadealarm skal det sikres at tog med hjulskader som utløser stopp-alarm blir stoppet av toglederen og at vogn med hjulslag blir satt ut for å hindre avsporing, samt skade på overbygning og kjøretøy.

Toglederen skal forholde seg slik når en hjulskadedetektor varsler stopp-alarm.

1. Når skjermbildet stopp-alarm vises, henter toglederen utskrift av alarmrapport fra skriver. Alarmrapporten har bl.a. følgende opplysninger:

  • Sted, dato og tidspunkt for togpassering
  • Akselnummer med hjulskade (talt forfra i toget inkl. lokomotivaksler)
  • Om hjulskaden er på høyre/venstre side i kjøreretningen
  • Togets kjøreretning

2. Toglederen må avklare hvilket tog stopp-alarmen gjelder for.
3. Dersom alarmen gjelder El 16-lok. eller RC-lok. skal det ikke aksjoneres med uttak, fordi alarmen skyldes lokomotivtypens hjulkonstruksjon.
4. Føreren ringes opp av toglederen og toget stoppes for kontroll.
5. Toglederen informerer føreren om hvilket hjul og akselboks (akselnummer og høyre/venstre side i kjøreretningen) som har utløst alarm, slik at vogn kan lokaliseres, undersøkes og skiftes ut.
6. Toglederen avgjør etter konferanse med jernbanevirksomhetens driftsoperative senter om vognen må settes ut umiddelbart, eller kan fremføres til nærmeste stasjon der det er mulig å hensette vognen.
7. Toglederen sender alarmrapporten til jernbanevirksomhetens driftsoperative senter, som sørger for videre håndtering.
8. Toglederen skal varsle administrativ vakt i Bane i de tilfeller hvor stopp-alarm blir varslet samtidig som det også registreres skinnebrudd på aktuell strekning.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.