Framføring av lokaltog Trondheim M - Lerkendal hp. Leangen - Rotvoll hp.

1. Hensikt og omfang

Hensikten med instruksen er å sikre at lokaltogene Lerkendal Hp – Steinkjer – Lerkendal Hp og lokaltogene Rotvoll Hp – Støren/Røros kan framføres i henhold til gjeldende ruteplan og bestemmelsene i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), når fjernstyringen på den aktuelle strekningen er satt ut av bruk.

2.Målgruppe

  • Togdriftsleder
  • Togleder

3. Beskrivelse

Trinn Hva Ansvarlig
1. Når fjernstyringen Trondheim M – Leangen (Stavne – Leangenbanen), og/eller Leangen – Ranheim er satt ut av bruk, varsles jernbaneforetakets driftsoperative senter. Togdriftsleder/
Togleder
2. Togleder innstiller togene mellom Trondheim M – Lerkendal hp – Trondheim M, alternativt Leangen – Rotvoll hp – Leangen ved bruk av kunngjøring. Togleder
3. Togleder beordrer, ved bruk av kunngjøring framføring av lokaltogene, med ett tognummer,
- fra Trondheim M til Lerkendal og tilbake til Trondheim M,
- fra Leangen til Rotvoll hp og tilbake til Leangen
Togleder
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.