Anbefalt praksis TXP Trondheim

1. Hensikt og omfang

Denne anbefalte praksis gjelder for togekspeditør ved Trondheim stasjon.

Dokumentet inneholder en beskrivelse av erfaringer om hvordan anleggene på Trondheim stasjon bør opereres for å sikre en optimal utnyttelse av både tekniske og de menneskelige ressursene ved Trondheim stasjon, slik at både sikkerhet, punktlighet og effektivitet på stasjonen ivaretas.

«Anbefalt praksis for togekspeditør Trondheim» er en samling av anbefalte arbeidsmetoder. Disse arbeidsmetodene er ikke en erstatning for, og endrer heller ikke ansvarsforhold som er beskrevet i det til enhver tids gjeldende regelverk.

Dette dokumentet skal endres fortløpende iht. endringer i gjeldende regelverk.

2. Beskrivelse

Arbeidsdeling mellom txp og driftsoperatør:

Oppgave 1Arbeidsbeskrivelse
God kommunikasjon og godt teamarbeidFor å unngå misforståelser på områder hvor det er flere spor som har samme signal er det anbefalt at txp først snakker med den som ikke har tillatelse til skifting, og deretter med den tillatelsen gjelder for.
Prinsipper for god kommunikasjon internt i stillverketVær litt oppmerksom på det som foregår rundt deg.
Bruk den tid du behøver ved all kommunikasjon, og utfør denne riktig.
God kommunikasjon mellom txp og driftsoperatør.
- ved skifting Bruk togradio, henvise til riktig mottaker( txp for kjøring av tog)(driftsoperatør for skifting)
Med flere skiftelag skal disse melde seg til driftsoperatør ved oppstart(driftsoperatør og txp kan til tider være samme person)
Alle skal ha tillatelse fra txp før skifting starter
Skifting ved 30-siden og 40-siden holdes adskilt
Ved skifting fra spor 6 mot 40-siden kan ikke Z3 i spor 15 vise «skifting tillatt».
Parkering av skifteaggregatB-maskin parkeres i spor 11, ikke i skifteanlegget. (En fordel spesielt i vinterhalvåret.)
OPPGAVE 2Arbeidsbeskrivelse
Utfordringer i sikringsanlegget
* stilling av signal inn på sporavsnitt disponert for arbeid eller hvor det besatt av annet materiell * Sjekk togbok før tillatelser gis.
Skifting fra Dbg sammen med skifting fra terminalen * Uttrekk fra spor 16 og 17 går ikke når togvei er stilt inn i spor 15. * Prioriter spor 14 for godstog. * Txp bestemmer sporbruk, ikke togoppgave/togbok.(fleksibilitet, godstog)
Txp skal ikke la seg påvirke av andre.
Tog inn i spor 6 fra Nordlandsbanen * Toget må kjøre ut hele togveien, frem til neste hovedsignal, vis ikke må det tas tidsutløsning. * Sporfelt 909 må belegges
Varmeposter
* Finnes i sporene 11,12,13,14, og 26.
Skifting fra Dbg mot vest.
* Sporlengde spor 54 = kun ett lok * Sporlengde spor 55 = 3 vogner * Undersøke med rekvirent (skifteleder) hvor langt toget/skiftet er.
Uttrekk fra Mantena`s område ved Trondheim M * Ut forbi dvergsignal 117/113 kun til dvergsignal 123, viss det står materiell i Hovedspor II. Når dette gjøres må det sjekkes at sporv. 313b ligger i riktig stilling.
* Vær oppmerksom på at ved jordfeil legger sporsperrene ved 113 og 117 seg på automatisk.
Egne instrukser for - * Bruåpning * Skiftestillverk * Sentralstillverk * Beredskap/Evakuering/Brann * Planovergang ved Trondheim S. * KL-anlegg sporene 21 og 22 * Stilling av motdverg ved frakobling * Snøberedskap
OPPGAVE 3Arbeidsbeskrivelse
Begrensninger i Inn/Utkjørkjørtogveier * Står det materiell i spor 7 er det ikke mulig å stille signal inn i spor 8 fra Hovedspor I i utkjørtogvei. * Sporveksel 405b legges manuelt for tog inn i spor 5, da kan tog tas inn i spor 4 fra sør * DS gjelder spor 1 og spor 23 hvis sporveksel 383b legges manuelt
OPPGAVE 4Arbeidsbeskrivelse
Fremsynthet og god oppgavehåndtering * Alle tomtog, løslok og annet materiell som skal til Trondheim M, kjøres spor 14, 15, eller 16 fra Trh.S og Hovedspor II fra Skansen til Trh.M. * Smart å ta f.eks. svilletog inn i spor 4, 5, eller 6 for å ha omkjøringsmulighet for lokaltog (dekning i sporv. 421 mot Lamo`sporet)
* Ved forsinkelser på godstog, vær obs på toglengdene. * God kommunikasjon med togleder * Avklar med skiftepersonell i tillegg. * Ved innkjør fra Nord til sporene 1-5 må midterste sporfelt være fritt for å få kort innkjør.
OPPGAVE 5Arbeidsbeskrivelse
Spesialiteter og tips * OBS: Det er mulig å stille dvergtogvei fra spor 6 mot Hovedsp. I og II samtidig som det er togvei imot fra Trh.M. * Unngå å sende to tog etter hverandre i Hovedsp. I/II forbi Dbg da det første toget løser ut varselklokkene ved Dbg.(gjelder tog i samme spor) * Vanskelig å høre eller sjekke opp at info-meldinger blir lest opp.
Avhengigheter i lokal-områder
* Lokalområdene må tas tilbake i samme rekkefølge som de ble frigitt
  1. Opplæring (se egen opplæringsplan)

I tillegg til lokal opplæringsplan for togekspeditør ved Trondheim stasjon gjelder følgende punkter:

  • Hensiktsmessig adferd for togekspeditør, som kan være nyttig hjelpemiddel for å bli bedre i jobben.
  • Viktig å søke hospits hos andre avdelinger for å bli bedre kjent på eget område og andres gjøremål.
  • Foreta visitasjon på eget stasjonsområde, for å få følelse med avstandsforhold.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.