Endringsoversikt

Instruks for sikker kryssing av utvalgte planoverganger sikret med grind

1 . Generelt

For å oppfylle forskriftskrav om at veifarende skal kunne passere planovergang sikret med grind på en sikker måte, er det innført særskilte rutiner for motorkjøretøy e.l. ved enkelte planoverganger.

Toglederen eller togekspeditøren gir informasjon om planovergangen kan krysses basert på nå-situasjonen.

All passering av planovergangen skjer på den veifarendes eget ansvar.

2. Forutsetninger

a) Det tillates kun sjelden og periodisk veitrafikk over planovergangen. Ved større eller daglig trafikk over planovergangen må det anvendes andre tiltak. Utgangspunktet er at ordningen settes i verk på strekninger hvor toggangen ikke overskrider 30 rutegående tog per døgn. Dersom det er behov for å sette i verk ordningen på strekninger med flere tog per døgn, kan det søkes trafikkdirektøren om dette.

b). På strekning med togmeldinger skal det opprettes kontaktstasjoner, der togekspeditør er ansvarlig for å gi informasjon.

c) Ved aktuelle planoverganger skal det plasseres et informasjonsskilt som angir kilometer, mellom hvilke to stasjoner planovergangen er plassert og telefonnummer til togleder på fjernstyrt strekning eller togekspeditør på kontaktstasjon på strekning med togmeldinger. Har planovergangen i tillegg låste grinder, skal bruksberettiget ha nøkkel med nøkkelskilt som angir kilometer og mellom hvilke to stasjoner planovergangen er plassert.

d) Det skal etableres eget togradionummer hos togleder og togekspeditør på kontaktstasjon for disse henvendelsene. Samtale tas opp på samtalelogg.

e) God og stabil mobiltelefondekning ved planovergangen er en forutsetning for ordningen.

f) De bruksberettigede skal motta en beskrivelse og forklaring av rutinen ved gjeldende planovergang.

3. Ansvarlig for aktiviteten

a) Banesjefen for den enkelte strekning definerer forslag til liste over berørte planoverganger, og bestemmer hvilke som bare skal ha skilt, og hvilke som i tillegg skal låses. Ved endrede forutsetninger må banesjefen informere trafikksjefen om prosedyren skal videreføres, ev. endres.

b) Trafikksjefen informerer banesjefen om endringer i togproduksjonen.

c) Trafikksjefen beslutter hvilke planoverganger som skal omfattes av ordningen.

d) Banesjefen informerer bruksberettigede om bruk av planovergangen i henhold til rutinen.

e) Banesjefen utfører kontroll og dokumenterer mobiltelefondekning.

f) Banesjefen foretar installasjon og drifting av teknisk utstyr

g) Banesjefen er ansvarlig for informasjonsskilt ved planovergangen, og er ansvarlig for merking og utlevering av nøkler.

4. Passering av planovergang på fjernstyrt strekning:

a) Toglederen mottar henvendelse fra veifarende ved planovergang, og innhenter informasjon fra veifarende ved hvilken km. og mellom hvilke stasjoner planovergangen ligger.

b) Toglederen skal gjenta stedsangivelsen for å unngå misforståelser.

c) All kommunikasjon skal være klar og tydelig. Telefonnummer til veifarende noteres.

d) Dersom det er klart for passering, gir toglederen den veifarende beskjed om at det ikke kommer tog, og at passering kan skje på eget ansvar.

e) Toglederen opprettholder kommunikasjonen under passeringen av planovergangen.

f) Toglederen skal, dersom det ikke positivt bekreftes at planovergangen er passert, underrette første tog over den aktuelle strekningen.

g) Dersom blokkstrekningen ikke kan bekreftes fri for tog må toglederen avgjøre hvilken informasjon som kan gis til den veifarende.

5. Passering av planovergang på strekning med togmeldinger

a) Togekspeditøren på kontaktstasjon mottar henvendelse fra veifarende ved planovergang, og innhenter informasjon fra veifarende ved hvilken km. og mellom hvilke stasjoner planovergangen ligger. Stedsangivelse skal gjentas. All kommunikasjon skal være klar og tydelig. Som et minimum skal telefonnummer noteres i togmeldingsboken

b) Togekspeditøren skal verifisere togs posisjon på den aktuelle strekningen hvor planovergangen er plassert, enten ved å kontakte fører i toget eller ved å kontrollere togmeldingsboken for den aktuelle strekningen. Togekspeditøren på kontaktstasjon må ikke gi informasjon til veifarende før informasjon om toggangen er innhentet fra nærmeste betjente stasjon, hvis disse ligger mellom kontaktstasjonene.

c) Strekning er fri for tog:

I.Togekspeditøren gir den veifarende beskjed om at det ikke kommer tog og at passering skjer på eget ansvar.

d) Strekningen er ikke fri for tog:

I. Togekspeditøren skal ringe til føreren for å få bekreftet togets posisjon, angitt ved kilometerangivelse og mellom hvilke stasjoner toget befinner seg.

II.Togekspeditøren skal kontakte hovedsikkerhetsvakten hvis det foregår arbeid etter bestemmelsene for anleggsområde.

III. Togekspeditøren avgjør hvilken informasjon som kan gis til den veifarende. Dersom togekspeditøren finner det forsvarlig, gir togekspeditøren den veifarende beskjed om at det ikke kommer tog og at passering skjer på eget ansvar.

e) Togekspeditøren opprettholder kommunikasjonen under passeringen av planovergangen.

f) Togekspeditøren skal dersom det ikke positivt bekreftes at planovergangen er passert, underrette første tog over den aktuelle strekningen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.