Endringsoversikt

Ordlyder trafikkstyring

Kryssingsforandring

Toglederen skal gi kryssingsordren først til togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen.

Kryssingsordren skal ha følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) skal i dag krysse tog … (nr.) i … (stasjon). … (navn) togleder»

Når den nye kryssingsstasjonen har bekreftet kryssingsordren, skal toglederen gi kryssingsordren til den opprinnelige kryssingsstasjonen og deretter til eventuelle stasjoner mellom den opprinnelige og den nye kryssingsstasjonen. Togekspeditørene skal bekrefte at kryssingsordren er mottatt ved å gjenta ordlyden og oppgi sitt navn.

(TJN 5.15 Kryssingsforandring)

Kryssingsordre for tog som skal holdes tilbake

Når togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen mottar kryssingsordren, skal togekspeditøren bekrefte at kryssingsordren er mottatt med følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) holdes tilbake her inntil tog … (nr.) er kommet. … (navn) togekspeditør»

(TJN 5.16 Kryssingsordre for tog som skal holdes tilbake)

Kryssing som ikke er oppført i ruten for toget

Ved kryssing som ikke er oppført i ruten, skal toglederen gi kryssingsordre til togekspeditørene når forskjellen mellom ankomsttid og avgangstid er under en time. Den togekspeditøren som toglederen utpeker, skal gi kryssingsordren skriftlig til føreren i det toget som skal holdes tilbake. Kryssingsordren skal ha følgende ordlyd:

«Tog …(nr.) skal i dag krysse tog … (nr.) i … (stasjon). … (navn) togleder»

Når togekspeditøren på den stasjonen der kryssingen oppstår mottar kryssingsordren, skal togekspeditøren bekrefte at kryssingsordren er mottatt med følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) holdes tilbake her inntil tog … (nr.) er kommet. … (navn) togekspeditør»

Interne bestemmelser

Når det oppstår kryssing mellom tog og returnerende hjelpelokomotiv, skal følgende ordlyd benyttes:

«Tog … (nr.) skal i dag krysse tog … (nr.) sitt hjelpelokomotiv i … (stasjon. … (navn) togleder»

Ved returnerende hjelpelokomotiv erkjenner togekspeditøren ordren med følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) holdes tilbake her inntil tog … (nr.) sitt hjelpelokomotiv er kommet … (navn) togekspeditør»

(TJN 5.19 Kryssing som ikke er oppført i ruten for toget)

Endring av togs rekkefølge ut fra en stasjon

Forbikjøringsordren gis først til togekspeditøren på den stasjonen hvor rekkefølgen endres. Forbikjøringsordren skal ha følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) skal i dag kjøre etter tog(ene) … (nr.) fra … (stasjon) til … (stasjon). … (navn) togleder»

Togekspeditøren på den stasjonen rekkefølgen endres, bekrefter at forbikjøringsordren er mottatt med følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) kjører etter tog(ene) … (nr.) fra … (stasjon) til … (stasjon). … (navn) togekspeditør»

Togekspeditørene på de øvrige stasjonene bekrefter at forbikjøringsordren er mottatt ved å gjenta ordren og oppgi sitt navn.

(TJN 5.20 Endring av togs rekkefølge ut fra en stasjon)

Signal «Kjøretillatelse»

Signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» gis av togekspeditøren til føreren.

I stedet for å vise signalet, kan kjøretillatelsen gis muntlig:

«Tog … (nr.), kjøretillatelse.»

(TJN 8.84 Signal "Kjøretillatelse")

Signal «Kryssende tog er kommet»

Signal 9 «Kryssende tog er kommet» gis av togekspeditøren.

I stedet for å vise signalet, kan signalet gis muntlig:

«Kryssende tog … (nr.) er kommet».

(TJN 8.89 Signal "Kryssende tog er kommet")

Ordlyder for togmeldinger, sperring/oppheving av sperring av linjen

Avgangsmelding:

En av følgende ordlyder skal brukes:

1. Når tog skal kjøre helt fram til neste stasjon eller foreta kjøring mellom to betjente stasjoner:
«Kan tog …….. kjøre fra ……. ? Signatur».

Svar dersom det er klart for toget:
«Klart for tog ……. til ……… Signatur.»

2. Når tog skal returnere fra fastsatt sted på linjen:
«Kan tog ……. kjøre fra …….. til (km. eller sted på linjen)? Signatur».

Svar dersom det er klart for toget:
«Klart for tog …… til (km. eller sted på linjen). Signatur».

Dobbeltsporet strekning:

På dobbeltsporet strekning angis når toget skal kjøre på venstre hovedspor:
«Kan tog ……. kjøre fra ……… på venstre hovedspor? Signatur».

Svar dersom det er klart for toget:
«Klart for tog …… til ……… Signatur».

Dersom det ikke er klart for toget, besvares avgangsmeldingen med «nei», og det opplyses om årsaken. Får man ikke sendt og tilfredsstillende besvart en togmelding, skal toget ikke sendes.

Avgangsmelding med betinget kjøretillatelse

Er det ikke kontroll på at sporveksler ved sidespor eller ubetjente stasjoner er sikret, skal svaret på avgangsmeldingen lyde:

«Kontrollen av sporveksler ikke i orden. For øvrig klart for tog … (nr.) til … (egen stasjons navn)» NN txp

Ankomstmelding:

Følgende ordlyd skal brukes:
«Tog …… er kommet til ……… Signatur».

Ankomstmelding besvares med:
«Mottatt. Signatur».

Sperring av strekning:

Følgende ordlyd skal brukes når strekning skal sperres:

«Strekningen mellom ……… og ……… sperres. Signatur».

Besvares med å gjenta ordlyden.

Opphevelse av sperring:

Følgende ordlyd skal brukes:

«Sperringen mellom ……… og ……… oppheves. Signatur»

Besvares med å gjenta ordlyden.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.