Endringsoversikt

Kryssingsforandring

Ved kryssingsforandring skal toglederen gi kryssingsordre til togekspeditørene. De togekspeditørene som toglederen utpeker, skal gi kryssingsordren skriftlig til førerne i togene. Føreren i toget som skal holdes tilbake skal motta kryssingsordren senest på den nye kryssingsstasjonen. Føreren i det andre toget skal motta kryssingsordren senest på den opprinnelige kryssingsstasjonen.

Toglederen skal gi kryssingsordren først til togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen.

Kryssingsordren skal ha følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) skal i dag krysse tog … (nr.) i … (stasjon). … (navn) togleder»

Når den nye kryssingsstasjonen har bekreftet kryssingsordren, skal toglederen gi kryssingsordren til den opprinnelige kryssingsstasjonen og deretter til eventuelle stasjoner mellom den opprinnelige og den nye kryssingsstasjonen. Togekspeditørene skal bekrefte at kryssingsordren er mottatt ved å gjenta ordlyden og oppgi sitt navn.

(TJN 5.15 Kryssingsforandring)

Interne bestemmelser

Toglederen skal bruke formular 4A Kryssings- og forbikjøringsordre, og fylle ut Kryssingsordre I og Kryssingsordre II. Ordre om kryssingsforandring skal sendes ut og erkjennes i denne rekkefølge:

 • Kryssingsordre I til togekspeditøren på ny kryssingsstasjon.
 • Kryssingsordre I til toget som skal holdes tilbake senest på den nye kryssingsstasjonen.
 • Kryssingsordre II til togekspeditøren på opprinnelig kryssingsstasjon.
 • Kryssingsordre II til det andre toget senest på den opprinnelige kryssingsstasjonen.
 • Kryssingsordre II til togekspeditører på eventuelle stasjoner mellom den opprinnelige og den nye kryssingsstasjonen.

Togekspeditørene skal skrive kryssingsordren ned på formular 4B Kryssings- og forbikjøringsordre.

Navn og signaturer skal utveksles ved sending og mottak av kryssingsordre.

Er togekspeditøren unntaksvis forhindret fra å erkjenne ordren, kan en annen godkjent som togekspeditør erkjenne ordren etter først å ha konferert med togekspeditøren. Vedkommende skal erkjenne med togekspeditørens navn og sin egen signatur.

Dersom kryssingsordren tildeles toget som skal holdes tilbake på en stasjon før den nye kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren informere togekspeditøren på ny kryssingsstasjon at ordren er overlevert.

Dersom kryssingsordren tildeles det andre toget på en stasjon før den opprinnelige kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren informere togekspeditøren på opprinnelig kryssingsstasjon om at ordren er overlevert.

Kommentarer:

Kryssingsordre for tog som skal holdes tilbake

Når togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen mottar kryssingsordren, skal togekspeditøren bekrefte at kryssingsordren er mottatt med følgende ordlyd:
«Tog … (nr.) holdes tilbake her inntil tog … (nr.) er kommet. … (navn) togekspeditør»

Dersom føreren i toget som skal holdes tilbake mottar kryssingsordren på en stasjon før den nye kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren informere togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen om at føreren har mottatt kryssingsordren.

Dersom det toget som skal holdes tilbake ikke har fast stopp på den nye kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren ikke vise kjørsignal inn på stasjonen før

 • det andre toget har kommet inn på stasjonen,
 • togekspeditøren på en stasjon før har bekreftet at kryssingsordren er mottatt av føreren i toget som skal holdes tilbake, eller
 • føreren er informert av togekspeditøren om kryssingen over togradio og om at føreren skal motta kryssingsordre inne på stasjonen.

Ved flytting av en kryssing fra en stasjon på strekning med togmelding, til en stasjon på strekning med fjernstyring eller strekning med ERTMS, anses grensestasjonen som ny kryssingsstasjon.

(TJN 5.16 Kryssingsordre for tog som skal holdes tilbake)

Kommentarer:

Kryssingsordre på den opprinnelige kryssingsstasjonen

Når togekspeditøren på den opprinnelige kryssingsstasjonen mottar kryssingsordren, skal togekspeditøren bekrefte at kryssingsordren er mottatt ved å gjenta kryssingsordren og oppgi sitt navn.

Kryssingsordre på strekning med ERTMS

Ved flytting av en kryssing fra en stasjon på strekning med fjernstyring eller strekning med ERTMS til en stasjon på strekning med togmelding, anses grensestasjonen som opprinnelig kryssingsstasjon.

(TJN 5.17 Kryssingsordre på den opprinnelig kryssingsstasjonen)

Interne bestemmelser

Opprinnelig og ny kryssingsstasjon i skillet mellom enkelt- og dobbeltsporet strekning:

 • Når tog, som etter ruten skal møtes på en dobbeltsporet strekning, skal krysse på en stasjon på en tilstøtende enkeltsporet strekning, skal stasjonen mellom strekningene betraktes som opprinnelig kryssingsstasjon.
 • Når tog, som etter ruten skal krysse på en enkeltsporet strekning, i stedet skal møtes på en tilstøtende dobbeltsporet strekning, skal stasjonen mellom strekningene betraktes som ny kryssingsstasjon. Hvis togene også skal kjøre over en tilstøtende enkeltsporet strekning på den andre siden av dobbeltsporstrekningen, betraktes begge stasjonene mellom de enkeltsporede strekningene og den dobbeltsporede strekningen som nye kryssingsstasjoner.
 • Når kryssing mellom tog, som kjører over to enkeltsporede strekninger med en mellomliggende dobbeltsporet strekning, legges fra en stasjon på den ene til en stasjon på den andre enkeltsporede strekningen, gjelder bestemmelsen for kryssingsforandring på enkeltsporet strekning.
 • Når møte mellom tog, som kjører over to dobbeltsporede strekninger med en mellomliggende enkeltsporet strekning, legges fra den ene til den andre dobbeltsporede strekningen, skal begge stasjonene mellom enkeltsporet og dobbeltsporet strekning betraktes henholdsvis som opprinnelig og som ny kryssingsstasjon.

Når den nye kryssingsstasjonen etter ruten er ubetjent

Når den nye kryssingsstasjonen etter ruten er ubetjent, anses kryssingsordren i tillegg som en bekreftelse på at stasjonen er betjent for togene som skal krysse. Føreren i det toget som skal holdes tilbake skal ha mottatt kryssingsordren på en stasjon før den nye kryssingsstasjonen.

Dersom kryssingen senere blir lagt til en annen stasjon, skal stasjonen som er gjort betjent ved kryssingsordre fortsatt være betjent, med mindre annen kunngjøring mottas.

(TJN 5.18 Når den nye kryssingsstasjonen etter ruten er ubetjent)

Interne bestemmelser

Dersom togekspeditøren på nærmeste betjente stasjon ikke har fått ordre om kryssingen, skal togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen informere om at stasjonen er betjent for togene som skal krysse.

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.