Endringsoversikt

Kontrollmiddel og kontrollsignal

Kontrollmiddel på signalstiller

Kontrollmiddel skal settes på signalstiller i følgende tilfeller:

 • Når melding om at linjen er sperret er sendt eller mottatt
 • Når det disponeres for arbeid i spor, disponeres for arbeidstog eller det opprettes anleggsområde-jernbane
 • Når det kjøres kipptog
 • Når det i tog kjøres hjelpelokomotiv som ikke skal kjøre fram til nærmeste betjente stasjon
 • Kontrollmiddel skal fjernes når blokkstrekningen igjen er fri.

Bruk av kontrollsignal på signaltelegraf

Kontrollsignal brukes der det er signaltelegraf på strekning med togmelding for å kontrollere sporvekslenes stilling på blokkstrekningen. Signalet har utførelsen 0-0000-0 (0 angir slag på signaltelegrafen), og brukes slik:

 • Kontrollsignal sendes fra den stasjonen som mottar avgangsmelding på togradio.
 • På blokkstrekning hvor det har vært skiftet på sidespor sikret ved A-lås, skal kontrollsignal sendes før det skiftende toget får beskjed om at det er kontroll på sidesporet.
 • Kontrollsignalet besvares med å gjenta signalet.
 • På stasjoner med enkelt innkjørsignal/enkelt sikringsanlegg der signalet ikke automatisk går i “stopp” når toget har passert signalet, skal det alltid utveksles kontrollsignal før det utveksles ankomstmelding for toget på togradio.
Togene meldes slik:
 • Avgangsmelding sendes på telefon som bestemt.
 • Stasjonen som mottar avgangsmelding svarer «vent» og sender kontrollsignalet.
 • Korrekt mottatt kontrollsignal indikerer at sporvekslene ved sidespor sikret med elektrisk kontroll og mellomliggende ubetjente stasjoner er sikret. Stasjonen svarer så på avgangsmelding som bestemt.
 • Dersom kontrollsignalet ikke mottas korrekt, skal svar på avgangsmeldingen lyde:
  «Kontrollen av sporveksler ikke i orden. For øvrig klart for tog…(nr.) til………..(egen stasjons navn).» Dette svaret skrives ned og overleveres til føreren .
 • Dette indikerer at det ikke er kontroll på sporvekslene over den aktuelle strekningen, og toget får en betinget tillatelse til å kjøre over strekningen. Føreren skal kontrollere at sporvekslene på sidespor og ubetjente stasjoner ligger i riktig stilling og om nødvendig stanse foran sporvekslene.
 • Feilmelding sendes som bestemt og informasjon om eventuell forsinkelse på togene sendes til toglederen .
 • Ankomstmelding utveksles som bestemt.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.