Endringsoversikt

Kjøretillatelse

Strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

Togveiens lengde

Togveien for et tog er fra et hovedsignal til neste hovedsignal, dersom ikke annet signal forkorter togveien.

På strekning med togmelding gjelder i tillegg følgende:

 • Ved kjøring inn på en betjent stasjon, slutter togveien senest ved middel mot nærmeste togspor i stasjonens andre ende.
 • Ved kjøring ut fra en betjent stasjon, gjelder togveien til innkjørhovedsignalet eller innkjørsignalet på neste betjente stasjon.

Toglederen eller togekspeditøren kan gi tillatelse til å kjøre forbi et signal som forkorter togveien ved at

 • dvergsignalet som begrenser togveien stilles slik at det viser signal 44 «Varsom kjøring tillatt» eller signal 45 «Kjøring tillatt», eller
 • togekspeditøren gir signal 8A eller 8B«Fortsett innkjøring» på stasjoner uten dvergsignaler.

Togekspeditøren kan gi signal 1K og 1L «Stopp» for å stoppe tog på et bestemt sted på stasjonen.

Det er ikke tillatt å framføre innkjørende tog forbi utkjørhovedsignal som viser signal «Stopp» ved hjelp av dvergsignal på utkjørhovedsignalets mast, eller ved hjelp av siste frittstående dvergsignal foran felles utkjørhovedsignal.

(TJN 5.5 Togveiens lengde)

Kommentarer:

Klar togvei

Med klar togvei menes at

 • togveien er fri for kjøretøy eller annen hindring i og ved sporet,
 • og at sporveksler i togveien ligger i riktig stilling for toget,
 • sporveksler er sikret på stasjon. Dette kan unnlates i utkjørtogveien for tog som har stoppet på betjent stasjon med enkelt innkjørsignal,
 • kjøretøy på nabospor på en stasjon er satt innenfor middel og er sikret mot å komme i bevegelse, og
 • sporveksler ved sidespor og på ubetjente stasjoner er sikret.

(TJN 5.6 Klar togvei)

Kommentarer:

Kjøring av tog inn på en stasjon

Det skal vises signal for kjøring av tog inn på en stasjon. Før signal vises, skal togveien for toget være klar. Signal for kjøring inn på en stasjon vises ved kjørsignal i innkjørhovedsignal, enkelt innkjørsignal, midlertidig innkjørsignal eller indre hovedsignal i innkjørtogvei.

På stasjoner uten ATC skal sporveksler i togveien for tog i motsatt kjøreretning være lagt i stilling til et annet spor enn det som det skal vises innkjørsignal til. Der det er mulig, skal sporvekselen legges i stilling til et spor som er fritt for kjøretøy.

Det skal vises signal 20A eller 20B «Stopp» fra innkjørsignalstedet til andre tog enn det som skal kjøre inn på stasjonen, helt til toget som kjører inn har stoppet. På fjernstyrt stasjon ivaretas dette av kryssingslåsing i sikringsanlegget.

Det kan likevel vises signal for kjøring inn på en stasjon for mer enn ett tog, hvis sporanlegget eller et teknisk system sikrer at det ikke kan kjøres fra den ene togveien inn i den andre togveien.

På stasjon med hoved- og forsignal skal disse brukes for signalering til tog, selv om stasjonen ikke er betjent.

(TJN 5.7 Signal for kjøring inn på en stasjon)

Kommentarer:

Kjøring av tog videre på en stasjon eller ut fra en stasjon

Det skal vises signal for kjøring av tog videre på en stasjon eller ut fra en stasjon. Før signal vises skal togveien være klar og togrekkefølgen skal være overholdt. Signalet gjelder for togveien.

På en fjernstyrt stasjon skal signal for kjøring videre på en stasjon vises ved kjørsignal i indre hovedsignal i utkjørtogvei. Signal for kjøring ut fra en stasjon skal vises ved kjørsignal i utkjørhovedsignal. Disse signalene kan i tillegg repeteres ved togsporsignal og/eller repetérsignal.

På en betjent stasjon der det er angitt i ruten skal togekspeditøren i tillegg vise signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» til føreren i tog som har stoppet på stasjonen før kjøring ut fra stasjonen. Før togekspeditøren viser signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» skal hovedsignal eller midlertidig utkjørsignal vise kjørsignal. På stasjoner med indre hovedsignal skal togekspeditøren vise signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» ved indre hovedsignal i utkjørtogvei dersom toget stopper ved dette signalet. Dersom togekspeditøren har gitt signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» ved indre hovedsignal, skal det ikke gis nytt signal 12A eller 12B«Kjøretillatelse» ved utkjørhovedsignal dersom toget har stoppet foran dette.

På en betjent stasjon skal det vises kjørsignal i utkjørhovedsignal eller midlertidig utkjørsignal og eventuelt i indre hovedsignal for tog som skal passere. På en betjent stasjon med enkelt innkjørsignal skal det vises signal 3A eller 3B «Passér».

På stasjon med indre hovedsignaler i utkjørtogveien kan kjørsignal vises i indre hovedsignal selv om utkjørhovedsignalet for strekning til fjernstyring ikke viser kjørsignal. Togekspeditøren kan gi signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» selv om indre hovedsignal viser signal 20B «Stopp» når dvergsignal på indre hovedsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt», etter å ha informert føreren i henhold til bestemmelsen i punkt 7.16 nr. 2.

Signal 13A eller 13B «Kjøretillatelse mottatt» gjelder også som tilbakemelding til togekspeditøren når kjøretillatelsen blir gitt ved signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse».

På holdeplasser og ubetjente stasjoner gjelder sist mottatte kjøretillatelse.

(TJN 5.8 Signal for kjøring av tog videre på en stasjon eller ut fra en stasjon)

Kommentarer:

Kjøring inn på et spor der det står andre kjøretøy

(TSI-OPE A 6.31)

Toglederen eller togekspeditøren kan gi tillatelse til å kjøre inn på spor der det står andre kjøretøy og ut på blokkstrekning der det står tog som skal hentes. Føreren skal informeres dersom kjøringen ikke er i henhold til ruten.

Når et tog må kjøre inn mot andre kjøretøy, skal toglederen eller togekspeditøren

 • forsikre seg om at toget som står i sporet står stille og ikke vil bli satt i bevegelse, og
 • om mulig sikre togvei eller skiftevei for toget som skal kjøre inn mot annet kjøretøy.

(TJN 5.4 Kjøring inn på et spor der det står andre kjøretøy)

Innlåsing av tog på sidespor på strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.